රජගල තැන්නේ නම මොකක්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12013/11/1707 හිත නිවෙන බුදු බන00:51:21
22013/11/1706 හිත නිවෙන බුදු බන00:38:50
32013/11/1605හිත නිවෙන බුදු බන00:55:25
42013/11/1604 හිත නිවන බුදු බන - ත්‍රිලක්කනය00:44:33
52013/11/1603 හිත නිවෙන බුදු බන (මල පනිනවා කියන්නේ කුමක් ද..?)01:03:26
62013/11/1602 හිත නිවෙන බුදු බන00:42:16
72013/11/1601හිත නිවන බුදු බන.00:55:32

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.