Bhikkhu Dodangoda Are You There Now

# Date* Title Duration* (hh:mm:ss)
12020/09/30MDM4627 සේක - ' කෙලෙස් නැති කය මලමිනියක්' බඳුවූ විවේකය මට අහිමි කල අකුසලය කුමක්ද ! (BAK1552)01:01:14
22020/09/30MDM4619 ධර්මයට අනුගතවුනි. අනිත්‍ය අත්දුටුවෙමි. විචිකිච්චාවක් නැත. ආර්‍යය මාර්ගය නිරවුල්ය. (BAK1545)00:31:21
32020/09/29MDM4618 කමටහනට අනුගතවීමට වෙරදැරීමෙන්, අනිත්‍ය අත්දුටුවෙමි විචිකිච්චාව ප්‍රහාණය විය (BAK1544)00:47:43
42020/09/29MDM4617 සතර ඉර්දිපාද හරහා මූලික උපදේසය තුල ඇති මූලික උපදේස හඳුනා ගැනීමට වෙර දරන්න (BAK1543)04:04:39
52020/09/28MDM4612 අන්තගාමීවූ අධිමානයෙන්, අවමානයේ අන්තයට මාරුවීමෙන් මගහැරුනු සෝවාන් ඵළය (BAK1538)00:42:19
62020/09/26MDM4611 සෝතාපත්ති ඵළ සමාපත්තියට සම වැදීමට සුදුසුකම් ලැබූ සේක යෝගී අත්දැකීම් 4 ක් (BAK1537)02:49:20
72020/09/25MDM4606 අමරණීය මරණය අත්දුටුවෙමි. බුදු පියාණෙනි, මරණයට බියක් නැත (BAK1532)01:03:50
82020/09/21MDM4600 මූලික උපදේසයටම අනුගතවීමේ ප්‍රථිපල බුක්ති විඳි යෝගී අත්දැකීමෙන් ආදර්ශමත් පාඩමක් (BAK1526)01:26:25
92020/09/18MDM4590 දැනගැනීම් ඉවත් කල නොහැක. නමුත්, කමටහනටම අනුගතවීමට වෙර දැරිය හැක (BAK1516)00:24:21
102020/09/17MDM4585 අත්දුටු ආර්‍ය මාර්ගය ගැන සැකයක් නොමැත. සඛ්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය විය. මම හඳුනා ගතිමි (BAK1511)00:46:09
112020/09/16MDM4589 තුන් ආකාරයට යොමුවූ චන්දය, වීර්‍යය, චිත්තය හරහා විමංශාවට හෙවත් ප්‍රඥාවට (BAK1515)00:53:09
122020/09/15MDM4584 කාමරාග සහ පඨිගරාග එකම කාසියේ දෙපැත්තේ සැරිසැරීම අත්දුටුවෙමි (BAK1510)00:56:04
132020/09/14MDM4581 සේක - අදුඛ්කම සුඛය හඳුනා නොගැනීම, සම්මුතික ජීවිතයට බලපෑ ආකාරය අත්දුටු (BAK1507)01:18:39
142020/09/13MDM4579 සේක - ධ්‍යාන මට්ටම් සහ විදර්ශනා මට්ටම් අතර සහසම්බන්දතාවය අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1506)00:54:06
152020/09/12MDM4569 ධ්‍යාන ගතවීමත්, ඒවා තුල මාරුවීමත්, ධ්‍යාන තුල වෙනස් වීමත් අත්දුටුවෙමි (BAK1496)01:10:32
162020/09/11MDM4573 අරමුණ සඳහාවූ දැනගැනීම විදර්ශනා වීමෙන් ආර්‍ය මග විවර කරගත් යෝගි අත්දැකීම් (BAK1500)00:49:23
172020/09/09MDM4572 කාලය නම්වූ සිතිවිල්ලෙන් මිදී ධ්‍යාන ගතවී, අනාත්ම ධර්මතාවය අවබෝධවූ අත්දැකීම් (BAK1499)00:44:09
182020/09/07MDM4565 මිච්චා දිට්ඨියෙන්, සම්මා දිට්ඨියට - ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා (BAK1492)05:37:01
192020/09/06MDM4566 බීජය පැල නොවුනහොත්, ගහක් තිබේද ! , ගහක් නොමැති නම් මල් පූදීද ! ගෙඩි හට ගනීද ! (BAK1493)00:44:56
202020/09/04MDM4558 කාමාවචර වලින් නිදහස්වූ බව අත්දුටු - විරාගානුපස්සනාව, පඨිනිස්සග්ගානුපස්සනාව, නිවන (BAK1485)00:26:08
212020/09/02MDM4554 ' මම කවුද ' ' මාව මට හිමිද ' කමටහනට අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන් මට මාව අවබෝධ වේවිද (MNA028)01:13:23
222020/09/01MDM4557 ආර්‍යකාන්ත ශීලයට අනුගතවීමෙන්, සතර අපා ගත නොවන බව අත්දුටුවෙමි (BAK1484)00:33:38
232020/08/31MDM4550 මාර්ගය ' සකෘදාගාමීද, අනාගාමීද ' ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහලවුනිනම්, අනුත්පාදේ ඤාණය පහල වේ (BAK1479)00:56:24
242020/08/29MDM4548 විදර්ශනා පූර්වාංගම සමථයෙන්, 1 වන යෝනිසෝ මනසිකාරය හරහා මධ්‍යම ප්‍රථිපදාවෙන් නිවනට (BAK1477)00:56:19
252020/08/28MDM4547 ණේව සංඥා ණ සංඥා තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාවට පත්වූ මුත් අවබෝධ නොවූ (BAK1476)01:05:23
262020/08/24MDM4535 සතර අපා ගතවන විශ්වාස, ඇදහිලි, භක්තිය වෙනුවට නිවනට මගවූ සෝවාන් අංග (BAK1464)03:12:17
272020/08/21MDM4532 සතිමත්වීමෙන් කාලය අත්දුටු, ධර්මයට අනුගතවීමෙන් ධ්‍යාන ගතවූ, අත්දැකීම් (BAK1461)00:47:37
282020/08/15MDM4518 සංසාර ගත අකුසල්, කමටහනට වෙර දැරීමේ විදර්ශනාවෙන් කුසල් බවට පත් කරවූ අත්දැකීමක් (BAK1446)00:49:17
292020/08/14MDM4513 ආධුනික අවදියේදීම, ' අල්ලා ගැනීම වෙනුවට අතහැරීම හුරුකල ' යෝගී අත්දකීම් (BAK1441)01:00:02
302020/08/13MDM4509 සේක - සුපරීක්ෂකගේ සහභාගීත්වය ලැබුනිනම්, අවබෝධ විය හැකිව තිබූ අනාගාමි ඵළය (BAK1439)01:20:46
312020/08/10MDM4505 තමා තුලට ධර්මය ශ්‍රවණය වනුයේ, භාවනාවට අනුගත වුවහොත් පමණක් බව අවබෝධ විය (BAK1435)01:23:57
322020/08/07MDM4500 දින කීහිපයක වෙරදැරීමකින්, විදර්ශනා සෝමනස්සය අත්දුටු යෝගියාගෙන් මටත් ආදර්ශයක් (BAK1430)00:58:48
332020/08/06MDM4489 උපදේසයන්ටම අනුගතවීමෙන් ඒහි පාක්ෂික ධර්මතාවය අත්දුටු සේක යෝගියාගෙන් පාඩමක් (BAK1422)00:52:15
342020/08/04MDM4491 මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේඛ්කා තුලින් කමටහනම සොයා නිවන් මගට NMA02601:01:47
352020/08/02MDM4488 නිවන මට මේ භවයේදී අභව්‍යයද ! ! ! - මෙන්න කදිම ආදර්ශයක් (BAK1421)00:27:43
362020/07/22MDM4470 ආර්‍යකාන්ත ශීලය තුලින් වෙරළ දැක ඊට යැවුනු මුත් රැඳී නොසිටියෙමි එය කාමාවචර නොවේ (BAK1403)01:12:05
372020/07/20MDM4467 තමාට මෛත්‍රී නොකර, ලෝකයටම මෛත්‍රී කිරීමට වෙර දැරීමේ ආදීනය සහ කමටහනෙන් ඊට ලද පිලියම්(BAK1400)01:38:13
382020/07/07MDM4453 කමටහන සොයන්නා නිවනට ලඟාවේ. නිවන සොයන්නා කමටහනට ලඟාවේ (NMA026)01:03:15
392020/07/03MDM4448 මේ මොහෝතේ මම මොනවද කරන්නේ ! What am I doing at this particular movement !01:21:31
402020/05/17MDM4412 නිවන අපේක්ෂිත පිංවතුන්ට සම්මුතික පණිවුඩයක්00:30:28
412020/04/25MDM4396 සේක - අරමුණ නිවන නම්, ගුණාත්මකව සහ ප්‍රමානාත්මකව ධාරනය කර ගැනීමට - (BAK1334)04:23:17
422020/04/22MDM4394 සේක - මහනෙනි, ' පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයයි ' බුද්ධ දේශනාව අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1332)02:42:10
432020/04/20MDM4393 පාඩමක් - අත්දැකීමට සාධුකාර නොදී, පොතේ දැනුමට මල් පිදීමෙන්, අහිමිකරගත් විදර්ශනාව (BAK1341)00:28:30
442020/04/20MDM4392 සේක - මිච්චා සහ සම්මා සමාධිය අවබෝධවූ අත්දැකීමෙන්, ධම්මානු ධම්ම ප්‍රතිපදාවට පාඩමක් (BAK1340)00:52:21
452020/04/18MDM4388 සේක - රහත් වනතුරු පිලිතුරු නොසෙවිය යුතු ප්‍රශ්නයක් ! මූලික උපදේසය හෙවත් කමටහන ! ! (BAK1337)03:51:33
462020/04/18MDM4390 කමටහන් සාකච්චා (BAK1338)00:41:00
472020/04/17MDM4389 සසරින් එතෙරවීමට කුසල් සහිත සියලු පිංවතුන්ට, සේක උත්තමාවියකගෙන් ආදර්ශමත් බණක්00:21:34
482020/04/17MDM4387 කමටහන් සාකච්චා (BAK1336)01:18:32
492020/04/16MDM4386 සේක - අනාගාමි උත්තමයින්ට, ගිහි ජීවිතය අකැපද ! ! ! (BAK1335)01:27:35
502020/04/16MDM4385 කමටහන් සාකච්චා (BAK1334)00:50:54
512020/04/14MDM4384 කමටහන් සාකච්චා (BAK1333)00:38:20
522020/04/13MDM4383 කමටහන් සාකච්චා (BAK1332)00:58:16
532020/04/12MDM4381 කමටහන් සාකච්චා (BAK1330)00:27:46
542020/04/10MDM4380 කමටහන් සාකච්චා (BAK1329)00:37:16
552020/04/09MDM4379 සේක - ධාරණය කර ගැනීම, ක්‍රමිකව යාවත්කාලීන නොවීමෙන් පමා කල අනාගාමි ඵළය (BAK1328)01:04:51
562020/04/08MDM4377 කමටහන් සාකච්චා (BAK1326)00:33:55
572020/04/07MDM4375 සේක - තෘෂ්ණාවෙන්, තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කල හැකි බවට වන බුද්ධ වචනය සනාථවූ අත්දැකීම් 4 ක් (BAK1324)04:13:59
582020/04/07MDM4374 සෝවාන් මග තුල, ත්‍රිලක්ෂණය අත්දුටු මුත්, අවබෝධ නොවූ අකුසලය - ශෘතමය ඤාණ නොමැතිකම (BAK1323)00:45:44
592020/04/05MDM4372 අත්දැකීම් සහ අවබෝධයන් අතර දුරස්ථබාවය තීවෘ කිරීමෙන්, පමා කල සෝවාන් ඵළය (BAK1321)00:53:55
602020/04/04MDM4369 සේක - නිත්‍ය, අනිත්‍ය සහ සුඛ, දුක අවබෝධවූ යෝනිසෝ සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරයට කොටුවූ (BAK1318)00:43:01
612020/04/04MDM4371 සෝවාන් ඵළ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව තහවුරු නොකල, 5 වන යෝනිසෝවේ දුර්වලතාවය (BAK1320)01:39:47
622020/04/03MDM4370 කමටහන් සාකච්චා (BAK1319)00:37:10
632020/04/03MDM4368 සේක - යෝනිසෝ සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයට වෙර දැරූ අනාගාමි මග (BAK1317)01:09:44
642020/04/02MDM4367 කමටහන් සාකච්චා (BAK1316)01:11:49
652020/04/01MDM4366 සේක - අනාගාමි මග පෙන්වූ, සකෘදාගාමී මගේ කාමරාග සහ පඨිගරාග (BAK1315)00:42:41
662020/03/30MDM4364 අත්දැකීම දෙවනුවට ලා, අවබෝධයන් කරා යා නොහැකි බව පසක් කල ආදර්ශමත් පාඩමක් (BAK1313)01:02:07
672020/03/25MDM4361 කමටහන් සාකච්චා (BAK1310)00:38:39
682020/03/23MDM4360 කොරෝනා වෙන් මට ලැබුනු ධර්ම පණිවුඩය - ' තෘෂ්ණාවෙන්, තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කරමු '00:17:42
692020/03/22MDM4359 කමටහන් සාකච්චා (BAK1309)00:40:50
702020/03/22MDM4357 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1307)00:54:00
712020/03/21MDM4356 සේක - ශෘතමය ඤාණ වල අත්‍යාවශ්‍යතාවය ප්‍රබලව ඉස්මතු කරවූ සකෘදාගාමි මගේ අත්දැකීම් 2 (BAK1306)01:59:42
722020/03/20MDM4355 කමටහන් සාකච්චා (BAK1305)01:31:22
732020/03/18MDM4352 සේක - ධාතු මනසිකාරය කමටහන වීම තුලින් සතිය, අසතිය අත්දුටු සමඨ විදර්ශනා මාර්ගය (BAK1302)00:52:15
742020/03/17MDM4353 සේක - දෙවන යෝනිසෝ මනසිකාරය (ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා) (BAK1303)03:25:32
752020/03/16MDM4351 සේක - සියුම් අත්දැකීම් කොටු කර දුන් විදර්ශනාවෙන් අනාගාමී මගේ යෝගීන්ට ආදර්ශ්‍යයක් (BAK1301)02:31:42
762020/03/15MDM4349 සෝවාන් මගට අවතීර්ණ වීමට මග විවර වීමෙන්, බුද්ධ උපදේසය විදර්ශනාවෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK1299)00:40:22
772020/03/15MDM4348 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1298)01:16:33
782020/03/14MDM4347 සේක - නින්ද තුල විදර්ශනාවෙන්, අරූපාවචර (බ්‍රහ්ම ) උත්පත්තිය අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1297)01:05:26
792020/03/13MDM4338 සේක - චිත්තක්ෂණයක් වත් නොපවතින ලෝකයේ නිරෝධය ධාතු මනසිකාරයෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK1292)01:09:47
802020/03/12MDM4346 කෙටි කාලීන විදර්ශනාවෙන්, මා ලත් අත්දැකීම් ඔබටත් (BAK1296)00:54:34
812020/03/11MDM4345 ප්‍රථම වරට මා තුලින් විදර්ශනාවේ ප්‍රථිඵල අත්දුටුවෙමි, බුදු පියාණෙනි. ඔබටත් ආදර්ශයක්(BAK1295)00:42:35
822020/03/10MDM4344 සේක - තුන, හතර සහ පස් වන යෝනිසෝ මනසිකාර අවබෝධ වූ (ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා) (BAK1294)03:43:09
832020/03/09MDM4343 නි ම ප්‍රවිෂ්ඨ - විදර්ශනා නිමිත්තට භාවනාව කොටුකරදෙන, යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය (NMD25)01:32:19
842020/03/09MDM4342 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS50)01:37:25
852020/03/09MDM4341 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS49)02:08:29
862020/03/09MDM4340 නි ප්‍රවිෂ්ඨ - කමටහන නම්වූ සමථ නිමිත්ත මත ඊට වෙරදැරීම වන විදර්ශනා නිමිත්තට අනුගතවීමට (NMA25)01:01:22
872020/03/08MDM4337 නිවන සොයනා සියලු පිංවතුන්ට ආදර්ශයෙන් පාඩමක් (BAK1291)00:31:18
882020/03/07MDM4336 සේක - වීර්‍ය, ප්‍රීති, පස්සද්දි සම්බොජ්ජංග අත්දැක, බොජ්ජංග වැඩෙන ආකාරය අවබෝධ වුනි (BAK1290)01:14:48
892020/03/06MDM4335 සේක - ධම්මානුපස්සනාවේ අනුපස්සනා තුල චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ වුනි. බුදු පියාණෙනි ! (BAK1289)01:16:55
902020/03/06MDM4334 සේක - සති සම්පජන්‍ය තිවෘ වීමෙන්, අනාගාමි මග විවර වන ආකාරය අත්දුටු, සකෘදාගාමි මග (BAK1288)00:37:51
912020/03/04MDM4333 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1287)00:45:33
922020/03/04MDM4332 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1286)00:38:20
932020/03/04MDM4331 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1285)00:48:32
942020/03/01MDM4330 සේක - සකෘදාගාමි, අනාගාමි සහ අරහත් ඵළ එක් විදර්ශනාවක් තුල අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1284)00:46:43
952020/02/29MDM4329 විදර්ශනා භාවනා යෝගීන්ගේ ගැටලුකාරී අත්දැකීම් වලින් මිදීමට උපදෙස් (BAK1283)00:21:46
962020/02/29MDM4327 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1281)00:55:30
972020/02/29MDM4328 සේක - පංච උපාදානස්කන්ධත්, ඒ තුලත් පංච උපාදානස්කන්ධත් අත්දුටුවෙමි (BAK1282)01:10:19
982020/02/28MDM4326 කමටහන් සාකච්චා (BAK1280)03:05:12
992020/02/27MDM4323 සේක - මේ මෝහොත අත්දුටුවෙමි. මේ මෝහොත යනු අනිත්‍යයයි. අනාගාමී මග (BAK1277)01:20:58
1002020/02/25MDM4322 විදර්ශනා අත්දැකීම, ධර්මාවබෝධයට පත් නොවීමෙන් නැවතත් මගහැරුනු සෝවාන් ඵළය (BAK1273)00:56:03
1012020/02/25MDM4321 සේක - නිරන්තරව කමටහනට වෙරදැරීමෙන් මනෝ විඤ්ඤාණය අනසකට නතුකර ගතිමි (BAK1278)01:00:39
1022020/02/25MDM4320 කමටහන් සාකච්චා (BAK1276)00:47:32
1032020/02/23MDM4319 සතර අපායෙන් ගැලවුනු, විදර්ශනා අත්දැකීමෙන් සෝවාන් මග තීවෘ ලෙස තහවුරු විය (BAK1275)01:07:48
1042020/02/23MDM4318 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1274)01:44:44
1052020/02/21MDM4316 කමටහන් සාකච්චා (BAK1272)02:02:09
1062020/02/20MDM4315 පංචඉන්ද්‍රියන් අත්දුටුවෙමි, සේක මූලික මට්ටමේ සහ ඉන් ඉහල පිංවතුන් සඳහා ආදර්ශයක් (BAK1271)00:57:06
1072020/02/20MDM4314 කමටහන් සාකච්චා (BAK1270)01:13:01
1082020/02/19MDM4313 සේක - හටගනුයේ කෙලෙස්ම බවත්, එම කෙලේසයේම නිරෝධයත් අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1269)00:58:23
1092020/02/19MDM4312 සේක - අනාගාමි මාර්ගය තුල, අනුසය කෙලෙස් අත්දුටුවෙමි (BAK1268)00:56:36
1102020/02/18MDM4311 සේක - අරහත් මගෙහි සහ අනාගාමි ඵළය ආසන්නයේ සිටිනා සේක උතුමන්ට යෝග්‍ය අත්දැකීම් (BAK1267)02:09:51
1112020/02/18MDM4310 අනාගාමි මග සහ ඉන් ඉහල සේක උත්තමයින්ට උචිතම අත්දැකීම් සාකච්චාවක් (BAK1267)01:47:09
1122020/02/16MDM4309 සේක - මුලටම අනුගතවීම තුල අනිත්‍යය සිව්ම්ව අත්දැකීමට (BAK1265)00:50:00
1132020/02/15MDM4308 සේක - සතියෙන් සමාධියට සමවැදීම තුලින් විදර්ශනාව අත්දැකීමට (BAK1264)00:44:00
1142020/02/15MDM4307 සේක -' විදර්ශනාව යනු මේ මොහොතට කොටුවී වෙනස් වීම අත්දැකීමයි ' - අනාගාමී මග (BAK1263)00:52:40
1152020/02/15MDM4306 සේක - ශූන්‍යතාවයේ සිට අරූපී රූප ගොරෝසු වෙමින් විකාශය වීම අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1262)01:06:28
1162020/02/14MDM4305 ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැකීමෙන් විවර කරගත් සෝවාන් මාර්ගය (BAK1261)00:59:25
1172020/02/14MDM4303 සේක - නේව සංඥා, ණා සංඥා සියුම් පඨිගරාග, කාමරාග ලෙස අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1259)00:43:20
1182020/02/13MDM4304 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1260)00:47:49
1192020/02/12MDM4301 සේක - පංච උපාදානස්කන්ධ තුලින්, පංච උපාදානස්කන්ධ හටගැනීම අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1257)01:11:23
1202020/02/12MDM4302 සේක -සතිය විදර්ශනා නිමිත්ත ලෙස හඳුනාගත්, සතියෙන් සමාධියට සමවැදීමේ අත්දැකීම් (BAK1258)00:44:10
1212020/02/10MDM4300 ක්ෂ්‍ය ඤාණය බවටවූ හේතු අවබෝධ නොවීමෙන්, ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව අත්නොවිඳි සෝවාන් ඵළය (BAK1256)00:51:53
1222020/02/10MDM4291 - විදර්ශනා අත්දැකීම් ලදමුත්, ධර්මාවබෝධයට පත් නොවීමෙන් පමා කල සෝවාන් ඵළය (BAK1251)00:32:00
1232020/02/10MDM4299 සේක - කමටහනට අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන් අනිත්‍ය අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1255)00:19:22
1242020/02/09MDM4298 කමටහන් සාකච්චා (BAK1253)02:43:36
1252020/02/09MDM4297 කමටහන් සාකච්චා (BAK1252)02:20:18
1262020/02/08MDM4296 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD24)01:22:46
1272020/02/08MDM4295 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS48)01:31:18
1282020/02/08MDM4294 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS47)02:15:47
1292020/02/08MDM4293 නිවන් මගට ප්‍රවි - ධර්ම ශ්‍රවනයේදී මුලටම අනුගතවීමට වෙරදැරීම තුලින් ධර්මය අත්දැකීමට (NMA24)01:04:18
1302020/02/07MDM4290 - මෙම අත්දැකීම් සහ ධර්මාවබෝධයන් තුල සෝවාන් ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා නොවුනිද ! (BAK2450)01:02:43
1312020/02/07MDM4292 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1251)01:09:09
1322020/02/07MDM4288 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1248)01:37:44
1332020/02/06MDM4287 සේක - සකෘදාගාමී මග අත්දුටු නිසා, සෝවාන් ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ බව තහවුරු විය (BAK1247)00:32:58
1342020/02/05MDM4280 සේක - රූප සංඥාවේ උදය ව්‍ය (හටගැනීම, නිරෝධය ) අත්දුටු සකෘදාගාමි මග (BAK1240)00:26:31
1352020/02/04MDM4285 සෝවාන් ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වුනි. නිවන අපේක්ෂිත පිංවතුන්ට කදිම පණිවුඩයක් දුන් යෝගියා00:46:19
1362020/02/04MDM4277 සේක - සළායතන අතර හුවමාරුව අත්දුටු, ගොරෝසු කාම, පඨිග රාග සහිත සකෘදාගාමී මග (BAK1237)00:48:56
1372020/02/04MDM4286 කමටහන් සාකච්චා (BAK1246)01:28:45
1382020/02/03MDM4282 සෝවාන් ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරගත හැකි විදර්ශනා අත්දැකීමෙන් පණිවුඩයක් (BAK1242)00:51:59
1392020/02/03MDM4281 සේක - අනාගාමී ඵළය සහ අරහත් මාර්ගය පෙන්වූ මුත්, එයට අනුගත නොකලාවූ කෙලේසය (BAK1241)02:12:18
1402020/02/02MDM4276 සෝවාන් මග තීවෘ කරවූ අත්දැකීම් තුලින් යෝගීන් හට පණිවුඩයක් (BAK1236)00:44:54
1412020/01/31MDM4274 කමටහනටම අනුගතවී ලෝකය අත්දකින්නේ කෙසේද ! (ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා) (BAK1234)03:40:24
1422020/01/30MDM4272 සේක - සළායතන හට ගැනීමෙන්, විචාරය ගොඩනැගෙන ආකාරය අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1232)00:42:11
1432020/01/29MDM4273 නිරන්තර විදර්ශනාවෙන් ධර්මයට අනුගත වීම, තමාගේම අධි කුසලයක් බව තේරුම් නොගත් අකුසලය (BAK1233)00:43:31
1442020/01/28MDM4270 සේක - කෙටිවන්නේ දැනගැනීම නොව තෘෂ්ණාවයි !, අනාගාමී මගේ කෙලවර අත්දුටු (BAK1230)00:50:52
1452020/01/28MDM4271 ධර්මාවබෝධයට ප්‍රමාණවත් විදර්ශනාවන් සිදුවූ සෝවාන් මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK1231)01:03:19
1462020/01/27MDM4269 සේක - නිදි නොමරා නින්ද තුල, විදර්ශනාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයට යොමුවූ අත්දැකීමෙන් පාඩමක් (BAK1229)00:48:26
1472020/01/27MDM4268 ත්‍රිලක්ෂණය, තුන් සංයෝජන, අත්දැකීමෙන් සෝවාන් මගේ කෙලවර තමාතුලින් අත්දුටු භික්ෂුව (BAK1228)01:21:15
1482020/01/26MDM4267 සෘතමය ඤාණ නොමැති යෝගීන්ව, පූර්ව විනිශ්චන්ට පත් කරවීම වලක්වා ගැනීමට උපදෙස් (BAK1227)00:52:02
1492020/01/23MDM4266 සේක - මනායතනයටම අනුගතවීමෙන්, බ්‍රහ්ම ලෝක උත්පත්තිය අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1226)00:49:07
1502020/01/23MDM4265 ධර්මාවබෝධයට ප්‍රමානවත් සෘතමය ඤාණ නොමැතිවීමෙන් අහිමිවූ සෝවාන් ඵළය (BAK1225)01:42:05
1512020/01/20MDM4263 සේක - මුලටම අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන්, සංසාර බිය අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1223)00:50:12
1522020/01/18MDM4262 සේක - කමටහනට යාමට වෙර දැරීමම අසතියයි. අනේ මෙහෙමත් ධර්මයක් ! (BAK1222)00:55:51
1532020/01/18MDM4261 අවමානය නිසා සෝවාන් ඵළය පමාකල, විදර්ශනා අත්දැකීම් සහ ඒ මත ධර්මාවබෝධයන් (BAK1221)00:48:59
1542020/01/16MDM4260 ධර්මාවබෝධය සඳහා කමටහනේ මුලටම යාමට වෙර දැරිය යුතුය - ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා (BAK1220)03:53:17
1552020/01/16MDM4259 විදර්ශනාව වඩාත් තිවෘවූ අත්දැකීම් තුලිනුත්, ධර්මාවබෝධය පමා වන්නේ ඇයි ! (BAK1219)02:53:27
1562020/01/15MDM4258 සෝවාන් මග තුල විදර්ශනාවෙන්, ගැඹුරු ධර්මතා අවබෝධ වූ, යෝගීන් (BAK1218)03:40:56
1572020/01/15MDM4257අරමුණ නිවන නම්, විදර්ශනාවට අනුගත විය යුත්තේ කෙසේද ! (BAK1217)01:24:51
1582020/01/14MDM4256 සේක - ධාතු මනසිකාරය තිවෘ වීම තුල ධර්ම ශ්‍රවණය, යථා භූත ලෙස අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1216)00:59:55
1592020/01/14MDM4255 සිදුවූ විදර්ශනාවේ ඵළ, බලව විදර්ශනාවට හසු නොවීමෙන් ධර්මාවබෝධය මගහැරුනු අත්දැකීම් (BAK1215)03:00:05
1602020/01/14MDM4248 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම - කමටහන් සාකච්චා (NMS46)01:21:07
1612020/01/13MDM4254 සේක - අනාගාමී මග - '1, 2, . . . 8, 9' '9, 8, . . 2, 1' '1, 2, . .7, 8' '8, 7 . .1' (BAK1214)02:37:50
1622020/01/13MDM4253 භාවනා අත්දැකීම විදර්ශනා නොවීමෙන්, වැරදි අන්තයක ධර්මය සෙවීමේ අනිටු විපාක (BAK1213)02:00:03
1632020/01/13MDM4244.B ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා - ධ්‍යාන, සළායතන, යෝනිසෝ මනසිකාරය (part 2) (BAK1208)01:40:30
1642020/01/12MDM4252 කමටහන් සාකච්චා (BAK1212)03:01:58
1652020/01/12MDM4251 සේක - 1, 2, . . . 8, 9 - 9, 8, . . 2, 1 - 1, 2, . . 7, 8 - 8, 7 . . 1 සකෘදාගාමී මග (BAK1211)01:41:21
1662020/01/12MDM4247 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම - කමටහන් සාකච්චා (NMS45)02:10:41
1672020/01/11MDM4249 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම ශ්‍රවණය, යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල කලයුත්තේ ඇයි ! (NMD23)01:35:23
1682020/01/11MDM4250 සේක - විදර්ශනා නොවූ දැනගැනීමෙන් , සළායතන හට ගැනීම අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1210)00:47:13
1692020/01/11MDM4244.A ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා - ධ්‍යාන, සළායතන, යෝනිසෝ මනසිකාරය (part 1) (BAK1208)01:54:41
1702020/01/10MDM4246 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - විදර්ශනාව තුල ධර්ම ශ්‍රවනයෙන්, බණ ඇසීමේදී සෝවාන් ඵලයට (NMA23)01:04:22
1712020/01/09MDM4243 විදර්ශනා අත්දැකීමට කොටුවීම තුල ධර්ම ශ්‍රවනය සිදුවූ බවට සාක්ෂි (BAK1207)02:23:36
1722020/01/08MDM4233.A සේක - කමටහන නම්වූ පාරුවත්, එයටම අනුගතවීමට වෙරදැරූ හබලත් අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1194)00:39:37
1732020/01/07MDM4233.C සේක - ' කමටහන යනු ධර්මාවබෝධයයි ' (BAK1207)00:54:17
1742020/01/06MDM4233.B සේක - සළායතන ස්වාධීනව හට ගන්නා ආකාරය අත්දැකීමෙන් අනිත්‍ය අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1199)01:06:43
1752020/01/05MDM4242 සේක -''ශුතේ ශුත මතින්' විදර්ශනාවෙන් තොරව ධර්ම ශ්‍රවනයක් නොවේ - අනාගාමී මගේදී දුටිමි(BAK1206)01:08:54
1762020/01/04MDM4240 සේක - දෛනික ජීවිතයේදී, ගොරෝසු කාම, පඨිග රාග සියුම් වීම අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1204)00:45:30
1772020/01/04MDM4239 කමටහන් සාකච්චා (BAK1202)02:06:54
1782020/01/04MDM4238 කමටහන් සාකච්චා (BAK1201)02:21:46
1792020/01/03MDM4235 සේක - සියලු ආර්‍ය පර්යේෂනයන් හිදී, මූලික උපදේසයටම අනුගතවිය යුතුය (BAK1194)00:53:54
1802020/01/03MDM4234 කමටහන් සාකච්චා (BAK1194)01:55:08
1812020/01/03MDM4233 සේක - ' අවිද්‍යා පච්චයා සංස්කාර ' අවිද්‍යාවේ හටගැනීම අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1193)02:33:18
1822020/01/01MDM4232 අත්දුටුවාවූ ධර්මතාවය, අවමානය නිසා අවබෝධ නොවීමෙන් පමාවූ සෝවාන් මග (BAK1192)01:19:31
1832019/12/31MDM4231 සියලු විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තයන්ට පාදක වූයේ, බුද්ධ දර්ශනයේ මූලිකාංග බව පිලි නොගන්නේද !00:12:32
1842019/12/30MDM4221 විදර්ශනාවට අනුගත වේනම්, සිංදු අසමින් ධර්මය අත්දැකිය හැක (BAK1182)00:34:29
1852019/12/29MDM4229 සේක - 'මේ මොහොත යනු වෙනස්වීමක්ම පමනි' අනාගාමී මග නැවතත් තහවුරු විය (BAK1190)01:29:41
1862019/12/28MDM4226 සේක - ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහල නොවීමෙන්, සකෘදාගාමී ඵළය පමාකල කෙලෙස් අත්දුටු (BAK1187)01:03:07
1872019/12/28MDM4210 කමටහනටම අනුගතවීමට වෙරදැරීමෙන්, ධම්මානු ධම්ම ප්‍රතිපදාව හරහා සෝවාන් මගට (BAK1171)00:39:37
1882019/12/27MDM4223 සේක - දැනීම, දැනගැනීමක් බවට පත්වීමට එන්නාවූ දැනගැනීමෙන් විදර්ශනා විය යුත්තේ ඇයි (BAK1184)01:08:33
1892019/12/27MDM4222 විදර්ශනාව පිලිබඳ අනවබෝධය වෙනුවෙන් ලද උපදේසයෙන් සැමට පාඩමක් (BAK1183)02:17:08
1902019/12/27MDM4212 කමටහන් සාකච්චාව අතරතුර, විශ්ව ධර්මතාවය අත්දුටු සෝවාන් මගට පිවිසීමෙන් පාඩමක් (BAK1173)00:30:09
1912019/12/26MDM4219 භාවනාවේදී විදර්ශනාවූ මුත්, පසු විපරමේදී කමටහනට අනුගත නොවීමෙන් පමාවූ සෝවාන් මග (BAK1180)01:24:14
1922019/12/26MDM4218 අර්ථයක් දිය හැකි සංඥාවක් සැකසීම විචාරයයි. එම සංඥාව මත අර්ථයන් ගැනීම විතක්කයයි (BAK1179)00:32:59
1932019/12/26MDM4217 මම, මගේ, මගේ ආත්මය හෙවත් තණ්හා, මාන, දිට්ඨි අත්දුටු සෝවාන් මග (BAK1178)00:31:35
1942019/12/25MDM4213 විදර්ශනාවේ ඵල නෙලා ගනිමින්, සෝවාන් මාර්ගයට අනුගතවූ අත්දැකීම් තුලින් පාඩම් (BAK1174)02:45:03
1952019/12/25MDM4209 ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැකීමෙන්, ' භව පච්චයා ජාති ' හරහා තුං සංයෝජන පෙන්වූ සෝවාන් මග (BAK1170)00:40:40
1962019/12/25MDM4211 විදර්ශනාවට වෙර දරන්නාවූ යෝගී අත්දැකීම් (BAK1172)03:47:21
1972019/12/25MDM4200 කමටහනටම අනුගතවීමෙන් දුක්ඛ නිරෝධය අත්දැකීමට චන්දය වර්ධනය වුනි (BAK1161)00:42:34
1982019/12/24MDM4208 කමටහන් සාකච්චා (BAK1169)01:08:28
1992019/12/24MDM4207 සේක - සම්පජ්න්‍යය කාමරාගයයි. සතිය පඨිගරාගයයි. අනාගාමී ඵළය ආසන්නයටම (BAK1168)00:49:42
2002019/12/24MDM4199 බුදු පියාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්, සමථ විදර්ශනා මග තුලින් සෝවාන් මගට (BAK1160)01:13:20
2012019/12/24MDM4206 කමටහන් සාකච්චා (BAK1167)02:29:02
2022019/12/23MDM4202 සේක - සළායතන හටගන්නා ආකාරය, ධර්ම ශ්‍රවණයේදී අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1163)00:55:26
2032019/12/23MDM4201 සේක - ධර්ම ශ්‍රවණයේදී, කමටහනටම අනුගත නොවුනහොත් 'නාම - රූප පච්චයා සළායතන ' (BAK1162)00:36:17
2042019/12/23MDM4205 සමථ, විදර්ශනා මාර්ගයට අනුගතවීමෙන් දුක පිරිසිඳ අත්දුටු සෝවාන් මග (BAK1165)00:39:10
2052019/12/22MDM4198 දුක්ඛ සමුදය හරහා සීලබ්බත පරාමාස තුලින් දුකේ උපත අත්දුටු සෝවාන් මග (BAK1159)00:47:11
2062019/12/21MDM4195 කමටහන් සාකච්චා (BAK1156)01:27:30
2072019/12/19MDM4194 සේක - ධර්ම ශ්‍රවණය යෝනිසෝවෙන් අත්දැකීමෙන්, අනාගාමී ඵළය ආසන්නයටම (BAK1155)01:21:40
2082019/12/18MDM4193 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1153)02:57:31
2092019/12/16MDM4192 සෝවාන් මග වඩාත් තීවෘ කල දුක්ඛ නිරෝධ ගාමී පඨිපදාව (සමථ, විදර්ශනා) (BAK1149)00:32:15
2102019/12/15MDM4190 සේක - කමටහන, ධාතු මනසිකාරය තෙක් උසස් වීමේ අවබෝධයෙන් අනාගාමී මග තුල (BAK1151)00:44:27
2112019/12/14MDM4189 සේක - මූලික උපදේශය ශාස්තෘන්වහන්සේ කර නොගැනීමෙන් පමාවූ සකෘදාගාමී ඵලය (BAK1150)00:46:06
2122019/12/11MDM4184 නිවන් ම. ප්‍ර. - කමටහනටම අනුගතවී ධර්මය අත්දැකීමෙන් සෝවාන් මගට (NMA22)01:02:07
2132019/12/11MDM4187 නිවන් ම. ප්‍ර. - යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවනයට සහ විදර්ශනා භාවනාවට (NMD22)01:29:23
2142019/12/07MDM4182 සේක - විඤ්ඤාථායතනය තුල ත්‍රිලක්ෂණය අත්දුටු සකෘදාගාමී ඵළයට පත්වීම වැලැක්වූ සමථය (BAK1148)01:06:52
2152019/12/05MDM4181 සේක - සති සම්පජන්‍යයෙන් අප්‍රමාදීව කමටහනට අනුගතවී, අරූපාවචර ධ්‍යාන ගතවූ අනාගාමි මග (BAK1147)01:17:23
2162019/11/30MDM4180 සේක - සියුම් කාම, පඨිග රාග අත්දැකීමෙන් පසු විදර්ශනාව නතරවී, අනාගාමි ඵළය පමා කිරීම (BAK1146)01:26:28
2172019/11/29MDM4179 සේක - කායානුපස්සනාවෙන්, කය අත්දැක කාමාවචර නොවැටී සිටීමට හැකිවූ සකෘදාගාමි මග (BAK1145)00:43:11
2182019/11/27MDM4178 සේක - තුන, හතර සහ පස්වන යෝනිසෝ මනසිකාර අවබෝධවෙන් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවූ අනාගාමී මග (BAK1144)01:03:41
2192019/11/27MDM4177 සේක - ධාතු මනසිකාරය තුල අනිත්‍ය අත්දැකීමෙන්, අනාගාමි මග තවදුරටත් තහවුරු විය (BAK1143)00:59:52
2202019/11/22MDM4175 අත්දැකීම පසෙකලා ධර්මාවබෝධයට පත්වීමට වෙර දැරීමේ අදීනවය තුලින් පමාකල සෝවාන් මග (BAK1141)00:51:41
2212019/11/22MDM4174 සේක - ධාතු මනසිකාරය සහ රූපාකාර අතර මාරුව සියුම් කාම, පඨිග ලෙස අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1140)00:55:39
2222019/11/22MDM4173 අනිත්තානුපස්සනාව හරහා සෝවාන් මාර්ගයට බැසගත් බව අත්දුටුවෙමි (BAK1139)00:37:37
2232019/11/19MDM4170 සේක - සකෘදාගාමී මග තුල බලව විදර්ශනාව ශක්තිමත්වීමෙන්, මරණ මංචකයේ බිය පහවිය (BAK1136)00:51:45
2242019/11/19MDM4169 සේක - බලව විදර්ශනාව අකර්මණ්‍යවූ, ඒක චිත්තක්ෂණයෙන් අහිමි කල අනාගාමී ඵළය (BAK1135)00:27:04
2252019/11/13MDM4167 සේක - කමටහනම විදර්ශනා වීමෙන්, ධ්‍යාන තුල සියුම් කාම, පඨිග රාග අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1133)00:55:44
2262019/11/13MDM4164 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - සමථ විදර්ශනාව අත්දැක, සෝවාන් මගට පත්කල විතක්ක, විචාර (NMS41)00:37:12
2272019/11/12MDM4166 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - සතර ඉර්දිපාද වැඩෙනසේ, යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයට (NMD21)01:35:22
2282019/11/12MDM4163 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - කමටහනටම අනුගතවී ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් විදර්ශනා අත්දැකීමට (NMA21)01:04:35
2292019/11/09MDM4158 සේක - විදර්ශනා සමාධිය තුල රූපාවචර, අරූපාවචර අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1128)00:42:51
2302019/11/07MDM4155 අත්දැකීම යථා ලෙස ග්‍රාහණය කර ගැනීමෙන්, යෝනිසෝ මනසිකාරය හරහා සති සම්පජන්‍යයට (BAK1125)04:13:35
2312019/11/05MDM4152 සේක - ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග ධ්‍යාන තුල සංසිඳෙන ආකාරය අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1124)00:44:54
2322019/11/03MDM4150 විචාරයෙන්, විතක්කයෙන් වචනයේ (රූපයේ ) හටගැනීම අත්දුටු සෝවාන් මග (BAK1122)00:37:26
2332019/11/02MDM4148 සේක - ' මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා, මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා ' අවබෝධවූ අනාගාමි මග (BAK1120)00:53:49
2342019/10/31MDM4144 සේක - ධ්‍යාන අත්දැකීම් සඳහා වූ ධර්මතාවය ස්මතුවූ, සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1116)00:33:42
2352019/10/30MDM4143 සේක - අනාගාමී මාර්ගය තුල ධර්මාවබෝධයට වෙර දරන්නාවූ යෝගී අත්දැකීම් 3 ක් (BAK1115)03:13:03
2362019/10/30MDM4138.B සේක - සංඥාවේ හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දැක, විතක්ක විචාර අවබෝධවූ සකෘදාගාමී මග (BAK1108)00:44:31
2372019/10/28MDM4138.C සේක - රූපාවචර හරහා අරූපාවචර ධ්‍යාන අත්දැකීමෙන්, සකෘදාගාමී මාර්ගය තහවුරු විය (BAK1109)00:30:39
2382019/10/28MDM4141 කමටහන් සාකච්චා (BAK1112)00:32:47
2392019/10/26MDM4138 සේක - සකෘදාගාමී මගේ කාමරාග පඨිගරාග ගොරෝසු ලෙසත්, එහි සියුම් වීමත් (අත්දැකීම් 3 ක්) (BAK1106)01:56:26
2402019/10/22MDM4135 අත්දුටු විතක්ක විචාර මත අවබෝධයට පත්නොවීමෙන් මගහැරුණු සෝවාන් ඵළය (BAK1103)00:58:12
2412019/10/21MDM4134 සේක - අනාගාමි මාර්ගය තුල, අත්දැකීම් හරහාම අවබෝධයට ලඟාවීමට වෙරදැරීම් කිහිපයක් (BAK1102)04:16:23
2422019/10/21MDM4133 නින්දේදී සහ මරණයේදී ස්මතු නොවූ 'කෙලෙස් ' ස්මතුවීමෙන් සත්ව පුද්ගල සංඥාව අවදිවේ (BAK1101)00:23:05
2432019/10/20MDM4132 සේක - අනාගාමි ඵළය පමාකල කෙලෙස් ස්මතුවූ සති සම්පජන්‍යයට හසු නොවූ විදර්ශනාව (BAK1100)01:17:21
2442019/10/20MDM4131 සේක-විදර්ශනාවටම අනුගතවී, යථා භූත ලෙස දැකීමෙන්, අවිද්‍යාවෙන් අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය විය (BAK1099)00:40:52
2452019/10/20MDM4129 සේක - විදර්ශනා නිමිත්තටම කොටුවී සංසිඳීම අත්දුටුවෙමි. ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහල නොවුයෙමි (BAK1097)01:03:41
2462019/10/19MDM4130 සේක - සැලසුම් සහගත නොවූ විදර්ශනාවෙන්, ගොරෝසු කාමරාග පඨිගරාග අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1098)02:30:27
2472019/10/19MDM4128 සේක - සකෘදාගාමී මාර්ගයේදී, ගොරෝසු කාමරාග පඨිගරාග සියුම් වන ආකාරය අත්දුටුවෙමි (BAK1096)00:48:51
2482019/10/19MDM4127 සේක - කාමරාග පඨිගරාග සංසිඳී, දුක ප්‍රත්‍යක්ෂ්‍යෙන් පෙන්වූ මුත් හඳුනා නොගැනීම (BAK1095)00:54:19
2492019/10/19MDM4129 සේක - විදර්ශනා නිමිත්තටම කොටුවී සංසිඳීම අත්දුටුවෙමි. ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහල නොවුයෙමි (BAK1097)01:04:03
2502019/10/18MDM4126 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1094)03:39:17
2512019/10/18MDM4125 කමටහන් සාකච්චා (BAK1093)00:40:05
2522019/10/18MDM4122 සර්කානි සූත්‍රයට පදනම්වූ සෝවාන් මාර්ගය තමා තුලින් අත්දැකිය හැකි ශාක්ෂි (BAK1090)00:11:08
2532019/10/16MDM4121 සෝවාන් ඵළය සහ සකෘදාගාමී ඵළය අතර වෙනස යෝගීයාටම අත්දැකිය හැකිද !!! (BAK1089)00:16:46
2542019/10/15MDM4120 සේක - සකෘදාගාමී ඵළයට හිමි උපත සනාථ කල, අනාගාමී මාර්ගයේදී ඉන් ඉදිරියට යාම අත්දුටු (BAK1088)01:35:52
2552019/10/15MDM4119 සේක - විදර්ශනා අත්දැකීම් යථා භූත ලෙස අවබෝධ නොකර ගැනීමෙන්, අනාගාමී ඵළය පමාවීම (BAK1087)01:33:33
2562019/10/15MDM4118 කමටහන් සාකච්චා (BAK1086)00:42:50
2572019/10/13MDM4117 සේක - විශ්ව ධර්මතාවය යථා භූත ලෙස දුටු සකෘදාගාමී ඵළ අත්දැකීමෙන් ලෝකයාටම පාඩමක් (BAK1085)02:05:01
2582019/10/13MDM4116 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවී - 'කමටහන' විදර්ශනා නිමිත්ත කර ගැනීමෙන් විතක්ක විචාර අත්දකිමු (NMD20)01:34:35
2592019/10/13MDM4115 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS40)01:44:18
2602019/10/13MDM4114 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීම - විදර්ශනා අත්දැකීම් ලද මුත්, අනවබෝධය තුලින්, නිවන වලක්වා ගත් (NMS39)02:04:55
2612019/10/13MDM4113 නිවන් මගට - 'ධර්ම ශ්‍රවණයත්, භාවනාවත් කාර්‍යයක් බව තහවුරු කරවන' සංඥාවෙන් මිදීමට (NMA20)01:02:15
2622019/10/12MDM4111 සේක - සෝවාන් ඵළ සමාපත්තියෙන් ලද පන්නරයත්, සකෘදාගාමී මාර්ගයත් අත්දුටු (BAK1084)00:42:52
2632019/10/11MDM4110 සේක - තුං සංයෝජන ප්‍රහාණයෙන්, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයෙන් සෝවාන් ඵළයට (BAK1083)01:07:35
2642019/10/11MDM4109 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1082)01:35:05
2652019/10/11MDM4108 කමටහන් සාකච්චා (BAK1081)01:46:57
2662019/10/11MDM4100 අත්දුටු විතක්ක විචාර, ධර්මයට ගැලපීමට උත්සාහ කිරීමේ අනිටු විපාක අත්විඳි භික්ෂුව (BAK1073)00:58:02
2672019/10/09MDM4104 විතක්ක විචාර වලට අනුගතවී, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අත්දැකීමෙන්, සෝවාන් මාර්ගයට (BAK1077)00:44:38
2682019/10/09MDM4107 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පස් අධියර, ඒවායේ කාර්‍යභාරය සහ ඉන් උපදවන්නාවූ ඤාණ (BAK1080)03:07:11
2692019/10/09MDM4106 සෝවාන් මගේදී, අනිත්තානුපස්සනාව, අනිත්‍යය, තුං සංයෝජන අත්දැකීම් (BAK1079)00:34:01
2702019/10/08MDM4105 සේක - ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ සෝවාන් ඵළය භුක්ති විඳීමට, සෝවාන් ඵළ සමාපත්තියට සමවදීන්න (BAK1078)00:35:32
2712019/10/08MDM4103 කමටහන් සාකච්චා (BAK1076)02:48:25
2722019/10/08MDM4101 තමා වෙත පැමිණි ධර්මය, අවබෝධ නොවීමෙන් සෝවාන් ඵළය අහිමිවූ අත්දැකීම් කිහිපයක් (BAK1074)02:08:35
2732019/10/06MDM4099 කමටහන් සාකච්චා (BAK1072)00:59:18
2742019/10/06MDM4098 සේක - ප්‍රඥාන්ද්‍රිය සහ ශ්‍රද්ධාන්ද්‍රිය අතර ගට්ටනයෙන් සැඟවූ සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1071)00:54:54
2752019/10/05MDM4097 සේක - ධර්ම මනසිකාරයට ආවැඩීමෙන් ප්‍රමාද කරගත් සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1070)01:06:43
2762019/10/05MDM4096 කමටහන් සාකච්චා (BAK1069)01:21:06
2772019/10/05MDM4095 කමටහන් සාකච්චා (BAK1068)01:42:34
2782019/10/04MDM4094 සේක - සෝවාන් ඵළයට අදාලව පහලවූ ක්ෂ්‍ය ඤාණය හඳුනා නොගැනීම අකුසලයක්ද (BAK1067)01:05:14
2792019/10/04MDM4093 කමටහන් සාකච්චා (BAK1066)02:25:32
2802019/10/04MDM4092 සේක - ඇතුලත කථාවේ (Inner Chat ) නිරෝධය තුලට කොටුවී, කමටහනේ සංසිඳීම අත්දුටුවෙමි (BAK1065)00:40:47
2812019/10/03MDM4091 කමටහන් සාකච්චා (BAK1063)03:07:29
2822019/10/01MDM4090 සේක - අනාගාමි මාර්ගය තුල සහ ඵළය තුල දෝලනය වන අත්දැකීම් 2 ක් (BAK1061)01:29:12
2832019/10/01MDM4088 සේක - අනාගාමි ඵළයට ආසන්න වෙමින් සිටින බව අත්දුටුවෙමි (BAK1059)00:50:44
2842019/09/29MDM4086 සේක - නොනින්දේ අනාගාමි මාර්ගය තුල කමටහනට සතිමත්ව නිදියන යෝගාවචරිය (BAK1058)01:03:12
2852019/09/29MDM4085 සේක - නිරෝධය අත්දැකීමෙන් ලද, ධර්මාවබෝධය හඳුනා නොගැනීමෙන් මගහැරුනු අනාගාමි ඵළය (BAK1057)01:08:16
2862019/09/29MDM4084 කමටහන් සාකච්චා01:55:44
2872019/09/29MDM4083 අනුශාසනාව - ධර්ම මාර්ගයට බැසගැනීමට01:02:21
2882019/09/28MDM4082 විතක්ක විචාර තුල භාවනාවත් ධර්ම ශ්‍රවණයත් සිදුවූමුත්, අවමානයෙන් අන්දමන්දවීම (BAK1056)01:03:03
2892019/09/28MDM4081 සතීන්ද්‍රිය පසෙකලා ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ඉස්මතුවීමෙන්, ආර්‍ය මාර්ගයේ අන්දමන්ද කිරීම (BAK1055)01:14:37
2902019/09/27MDM4080 දුක්ඛ සමුදය සහ දුක්ඛ සත්‍යයන්, සීලබ්බත පරාමාස, සක්කාය දිට්ඨිය අත්දුටු මුත් ? ? ? (BAK1054)00:38:51
2912019/09/27MDM4079 තෘෂ්ණාවෙන් විචාරයට පත්වී, විතක්කයෙන් දුකට පත්වීම පිරිසිඳ අත්දුටු මුත්, (BAK1053)02:04:01
2922019/09/25MDM4078 කමටහන් සාකච්චා (BAK1052)01:14:44
2932019/09/25MDM4077 සේක - සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග සහිත රූපාවචරත්, ඒවා සංසිඳුනාවූ අරූපාවචරත් අත්දුටු (BAK1051)01:22:04
2942019/09/25MDM4076 සෝවාන් මාර්ගයට පිවිසීමට කදිම අත්දැකීමක් වූ, විතක්ක විචාර (BAK1050)01:08:46
2952019/09/24MDM4075 සේක - ත්‍රිලක්ෂණය, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අත්දැක, තුං සංයෝජන ප්‍රහාණයෙන් සෝවාන් ඵළයට (BAK1049)01:19:47
2962019/09/24MDM4074 කමටහන් සාකච්චා (BAK1048)03:40:42
2972019/09/23MDM4069 ධර්ම ශ්‍රවණයේදී සිදුවන යථා ස්වභාවය අත්දුටු භික්ෂුවගෙන් සියලු යෝගීන්ට පාඩමක් (BAK1043)00:49:19
2982019/09/22MDM4073 විතක්ක, විචාර ඉස්මතු කර ධර්මාවබෝධයට විවර කල අත්දැකීමට පයින් ගැසූ අකුසලය (BAK1047)00:43:25
2992019/09/22MDM4072 කමටහන් සාකච්චා (BAK1046)02:17:53
3002019/09/22MDM4068 සැමට පාඩමක් - අඛණ්ඩ වීර්‍ය යථාර්තයක් කරගත හැකි මග පෙන්වූ, ' මම බණ අහන්න ඕනා ' (BAK1042)00:36:05
3012019/09/22MDM4071 කමටහන් සාකච්චා (BAK1045)01:28:03
3022019/09/21MDM4070 සේක - පංච උපාදානස්කන්ධය සහ අවිද්‍යාවෙන් අවිද්‍යාව ප්‍රහාණයවීම අත්දුටුවෙමි (BAK1044)01:09:36
3032019/09/20MDM4065 සේක - අනාගාමී මාර්ගයේ කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු ' මම බණ අහන්න ඕනා ' (BAK1039)00:56:43
3042019/09/20MDM4067 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1041)00:42:24
3052019/09/20MDM4066 කමටහන් සාකච්චා (BAK1040)01:03:55
3062019/09/19MDM4064 සේක - කමටහන හරහා සතිමත්වී, සම්පජන්‍යයට පත්වීමෙන්, උපාදාන නිරෝධය අත්දුටු (BAK1038)00:44:49
3072019/09/19MDM4063 කමටහන් සාකච්චා (BAK1037)03:40:30
3082019/09/18MDM4062 සේක - ධර්මශ්‍රවණයේදී සහ භාවනාවේ පසු විපරමේදී අයෝනිසෝ වීමෙන්, සකෘදාගාමී මග පමාවීම (BAK1036)01:54:26
3092019/09/18MDM4061 සේක - 'මම බණ අහන්න ඕනා' උපදේසය තුලින් 'ඇතුලත කථාව' නිරවුල්ව අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1035)00:41:37
3102019/09/18MDM4060 කමටහන් සාකච්චා (BAK1034)01:46:45
3112019/09/17MDM4058 කමටහන් සාකච්චා (BAK1032)00:43:20
3122019/09/16MDM4057 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1031)03:48:17
3132019/09/15MDM4056 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - අමූලිකා ශ්‍රද්ධාවෙන් භාවනාව ආරම්භ කිරීමට (DPD04)01:40:02
3142019/09/15MDM4055 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK07)01:45:40
3152019/09/15MDM4054 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - උපදේශය සොයාගැනීම සඳහා උපදේශයටම අනුගත වන්න (DPA04)01:04:28
3162019/09/14MDM4053 කමටහන් සාකච්චා (BAK1030)01:16:21
3172019/09/14MDM4052 වෙස් මුහුනින් පැමිණි ධර්මතාවය, උපදේසය යොදා විදර්ශනාවට ලක් නොකිරීමේ අනිටු ඵල (BAK1029)00:42:20
3182019/09/13MDM4051 කමටහන් සාකච්චා (BAK1028)01:07:45
3192019/09/13MDM4050 සේක - අනාගාමි මග තහවුරු කල ' මම බණ අහන්න ඕනා, මම භාවනා කරන්න ඕනා ' (BAK1028)01:14:58
3202019/09/13MDM4049 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - 'මම බණ අහන්න ඕන' හරහා ධර්ම මාර්ගයට අනුගත වීමට (NMD19)01:34:42
3212019/09/13MDM4048 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS38)01:07:13
3222019/09/13MDM4047 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS37)01:48:02
3232019/09/13MDM4046 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්මය අත්දැකිය හැක්කක් මිස කල්පනා කල හැක්කක් නොවේ (NMA19)01:05:10
3242019/09/11MDM4044 කමටහන් සාකච්චා (BAK1026)01:20:12
3252019/09/10MDM4043 රූපය සහ එය හටගැනීමේ හේතු ප්‍රත්‍යය අත්දුටු භික්ෂුවගෙන් සෝවාන් මගට පාඩමක් (BAK1025)01:19:19
3262019/09/09MDM4042 කමටහන් සාකච්චා (BAK1024)01:37:21
3272019/09/08MDM4041 කමටහන් සාකච්චා (BAK1023)01:45:02
3282019/09/07MDM4040 විදර්ශනාවෙන්, තුං සංයෝජන අත්දැකීමට කුසල් ඇත්තාවූ සියලු යෝගීන්හට (BAK1022)01:00:56
3292019/09/07MDM4039 කමටහන් සාකච්චා (BAK1021)02:02:28
3302019/09/05MDM4038 කමටහන් සාකච්චා (BAK1020)01:05:27
3312019/09/05MDM4037 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1019)03:22:21
3322019/09/05MDM4036 කමටහන් සාකච්චා (BAK1018)01:10:39
3332019/09/03MDM4035 කමටහන් සාකච්චාව තුල 'මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා' අත්දුටු භික්ෂුවගෙන් පාඩමක් (BAK1017)00:56:26
3342019/09/03MDM4034 සියලු පිංවතුන්ට - 'දැනගැනීමක් බවටවූ දැනගැනීමක්' ප්‍රථමයෙන් අත්දුටු සේක යෝගියා (BAK1016)01:16:26
3352019/09/03MDM4033 අත්දැකීම ඉස්මතුවී අත්දුටුමුත්, එයට සාධුකාර නොදීමට හේතුවූ අවිද්‍යාව (BAK1015)01:06:53
3362019/09/02MDM4032 කමටහන් සාකච්චා (BAK1014)01:29:18
3372019/09/01MDM4031 සසරින් අත්මිදිය හැකි බව හඳුනාගත්, සෝවාන් මාර්ගය විවරවූ බව අත්දුටු භික්ෂුව (BAK1013)00:59:15
3382019/08/30MDM4030 සෝවාන් මග තුල රූපාවචරත්, ඉන් ඉවත්වීමෙන් කාමාවචරත් අත්දුටු (BAK1012)00:31:59
3392019/08/29MDM4029 සේක - අත්දැකීමටම සාධුකාර නොදීමෙන්, අනාගාමී ඵළය පමාකරගත් කමටහන් 3 ක් (BAK1011)04:13:04
3402019/08/28MDM4028 සසරින් එතෙර වීමට මෙම අත්දැකීමෙන් ආරම්බයක් ගනිමි (BAK1010)00:43:49
3412019/08/27MDM4027 භාවනාවක් ආරම්බ කිරීමට මෙතෙක් නොහැකිවූ සියලු පිංවතුන්ගේ කුසලය පිණිසයි (BAK1009)00:33:52
3422019/08/26MDM4026 මෛත්‍රී භාවනාවෙන් නිවන සොයන 'අන්ධ භක්තික' ලෝවැසි සියලු පිංවතුන්ට පාඩමක් (SUA636)00:58:36
3432019/08/25MDM4025 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මිච්චා ආජීවා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමී (DPD03)01:39:56
3442019/08/25MDM4024 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK06)01:10:09
3452019/08/25MDM4023 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK05)01:05:44
3462019/08/25MDM4022 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - තණ්හාවෙන් තණ්හාව ඉවත්කිරීමට(DPA03) (DPA03)01:02:03
3472019/08/24MDM4021 තමාගේ අත්දැකීම දෙවන මට්ටමටලා අවබෝධයන් ඉදිරියට ගත් භික්ෂුවගේ අකුසලය (BAK1009)00:41:20
3482019/08/24MDM4020 කමටහන් සාකච්චා (BAK1008)02:04:49
3492019/08/23MDM4019 කමටහන් සාකච්චා (BAK1007)01:23:56
3502019/08/21MDM4018 කමටහන් සාකච්චා (BAK1006)01:51:38
3512019/08/19MDM4016 විදර්ශනාවේ ඵළයවූ අත්දැකීමෙන් බැහැරවී, ධර්ම මනසිකාරයට ආවැඩීමේ ආදීනව (BAK1004)00:42:53
3522019/08/19MDM4015 ධර්මාවබෝධයට හේතු ප්‍රත්‍යවන, අත්දැකීම සති සම්පජන්‍යයට කොටුකර ගැනීමට (BAK1003)00:54:12
3532019/08/18MDM4014 කමටහන් සාකච්චා (BAK1002)02:34:06
3542019/08/18MDM4013 කමටහන් සාකච්චා (BAK1001)00:12:28
3552019/08/17MDM4012 කමටහන් සාකච්චා (BAK1000)01:27:32
3562019/08/16MDM4011 සේක - 'Blue print' එකක් වූ විදර්ශනා සමාධි අත්දැකීම් 2 කින් මුළු ලෝකයටම පාඩමක් (BAK999)01:36:13
3572019/08/15MDM4003.A සේක - බොජ්ජංග හරහා අවබෝධයන්ට පත්වන බව අත්දුටු මුත්, ඇතුලත කථාව අත්නොදුටු (BAK993)01:38:45
3582019/08/15MDM4010 අත්දුටු අනිත්‍යය, සම්පජන්‍යයට හසු නොවීමෙන් සෝවාන් ඵළය පමා කරගත් භික්ෂුව (BAK998)00:55:59
3592019/08/15MDM4009 කමටහන් සාකච්චා (BAK997)01:43:31
3602019/08/15MDM4003.B සේක - අත්දුටු චිත්ත සංස්කාර, සළායතන ලෙස පටලැවීමෙන් ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහල නොවූ (BAK994)01:52:29
3612019/08/14MDM4008 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - කායානුපස්සනාවේ දිග කෙටි අත්දැක සංසිදීමට (NMD18)01:23:39
3622019/08/14MDM4007 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS36)01:13:55
3632019/08/14MDM4006 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS35)02:19:40
3642019/08/14MDM4005 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - කමටහනේ ගුනාංග වලට කොටුවී පළමු දැනගැනීමට කොටුවීමට (NMA18)01:07:29
3652019/08/13MDM4004 විදර්ශනාවට හසුවූ ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් 'කයෙහි කයක් ' අත්දැකීමෙන් ලෝකයටම ආදර්ශ්‍යයක් (BAK996)00:27:46
3662019/08/13MDM4003.C සේක - අනාගාමී මාර්ගය වඩාත් තහවුරු කල තමා තුලින් අත්දුටු 'ධර්ම ශ්‍රවණය' (BAK995)00:46:53
3672019/08/13MDM3991.A සේක - කාය සංස්කාරයෙන් නතර කල හැකි බව අත්දැකීමෙන්, අනාගාමි ඵළය අභිමුඛයට (BAK986)02:01:41
3682019/08/13MDM4003 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK992)03:25:07
3692019/08/12MDM4002 කමටහන් සාකච්චා (BAK991)03:55:06
3702019/08/12MDM4001 කමටහන් සාකච්චා (BAK990)01:40:04
3712019/08/11MDM4000 'මම බණ අහන්න ඕනේ' කමටහනෙන් පිහිටක් ලද අත්දැකීමෙන් පාඩමක් (BAK989)00:32:47
3722019/08/11MDM3998 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සතියෙන් භාවනාව ආරම්භ කරමු (DPD02)01:36:41
3732019/08/11MDM3997 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK04)01:07:02
3742019/08/11MDM3996 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK03)01:07:02
3752019/08/11MDM3995 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මගේ කමටහන - මම බණ අහන්න ඕන මම භාවනා කරන්න ඕන (DPA02)01:04:27
3762019/08/10MDM3994 සේක - ආර්‍ය මාර්ගය කණපිට පෙරලීමට වෙරදැරූ ධර්ම මනසිකාර බොරුවලේ වැටුනු (BAK988)01:33:48
3772019/08/09MDM3991.B සේක - හිමිකම් පෑම තුලින්, සංඥාව හටගෙන මමයා උපදින අයුරු අත්දැකීමෙන් සංසිඳීමට (BAK984)01:22:47
3782019/08/09MDM3991.C සේක - අනාගාමි ඵළ දොරටුව අභියස සිට තුන්වැන්නා තුලින්, ශූන්‍යතාවය අත්දකිමින් (BAK985)01:05:41
3792019/08/09MDM3993 සතිය පරදවා පෙරට පැමිණි සම්පජන්‍යයෙන්, දුක අත්දැක්කාවූ භික්ෂුවගෙන් ආදර්ශයක් (BAK987)00:58:33
3802019/08/09MDM3990 විදර්ශනා අත්දැකීම් තුලින් ධර්මාවබෝධයන්ට පත්වූමුත්, විචිකිච්චාව ඉස්මතුවූ (BAK981)01:01:32
3812019/08/08MDM3992 ප්‍රථම සංඥාවම අල්ලා, එයටම කොටුවීම පිණිස භික්ෂුවට දුන් උපදේශයෙන්, පාඩමක් (BAK983)01:26:26
3822019/08/08MDM3991 සේක - අනාගාමි මාර්ගය තුල අත්දැකීම් 3 ක් (BAK982)04:06:30
3832019/08/07MDM3988 කමටහන් සාකච්චාව තුලදීත් මනෝ විකාරයට පත්වන බවට කදිම අත්දැකීමක් (BAK980)00:52:56
3842019/08/07MDM3989 සේක - සමථය සංසිඳුවීමට ඇති 'ආසයි බයයි' නිසා අනාගාමී ඵළය පමා කල අත්දැකීම් (BAK979)00:57:07
3852019/08/07MDM3987 කමටහන් සාකච්චා (BAK978)03:46:57
3862019/08/04MDM3986 අනිත්තානුපස්සනාවෙන්, විතක්ක විචාර අත්දැකීමෙන්, සෝවාන් මගට අත්දුටු (BAK977)01:27:02
3872019/08/04MDM3985 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - නීවරණ සහ ඒවායේ ප්‍රහාණයවීම විදර්ශනාවෙන් අත්දැකීමට (SPD27)01:35:42
3882019/08/04MDM3984 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK39)01:29:58
3892019/08/04MDM3983 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK38)01:36:23
3902019/08/04MDM3982 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනේ ගුනාංග තුලින් කමටහන ඉවත් කර සෝවාන් ඵළයට (SPA27)01:02:07
3912019/08/03MDM3981 විදර්ශනාව ආරම්බ කලයුතු භාවනා අත්දැකීම කොටුකර ගැනීමට යෝගීන්ට පාඩමක් (BAK976)02:14:50
3922019/08/03MDM3975.D සේක - අනාගාමී මාර්ගයේදීත්, අවිද්‍යාව විසින් මනසිකාර සඟවන අත්දැකීමෙන් ඔබටත් පාඩමක් (BAK970)01:02:15
3932019/08/03MDM3975.C සේක - අනාගාමි දොරටුවට තට්ටුකල තුන්වැන්නාගේ අත්දැකීම හෙවත් අරූපාවචර ගතවූ මොහොත (BAK969)01:20:45
3942019/08/02MDM3975.B සේක - සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග අත්දැකීමෙන් විවරවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK968)01:24:34
3952019/08/01MDM3975.A සේක - කාමරාග, පඨිගරාග සංසිඳුනමුත්, ක්ෂය ඤාණය පහලනොවීමෙන් පමාකල අනාගාමි ඵළය (BAK967)01:17:23
3962019/08/01MDM3979 සෝවාන් මග විවර කරගැනීමේ දොරටුවට තට්ටුකරන්නාවූ යෝගි අත්දැකීම් 4 ක් (BAK974)01:47:38
3972019/08/01MDM3977 සේක - කමටහනට තෘෂ්ණාව යෙදීමෙන්, රූපයේ ආස්වාදට තිබූ තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණයවූ අනාගාමි මාර්ගය (BAK972)00:44:29
3982019/08/01MDM3980 අනිත්තානුපස්සනාවෙන් සෝවාන් මග විවෘතවී වචනයේ සංසිඳීමෙන් රූපාවචර ගතවූ (BAK975)00:50:01
3992019/07/31MDM3978 කමටහන් සාකච්චා (BAK973)01:19:36
4002019/07/31MDM3976 කමටහන් සාකච්චා (BAK971)02:27:37
4012019/07/30MDM3975 සේක - අනාගාමි මාර්ගයට පිවිසීමත්, ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වීමත් අතරතුර අත්දැකීම් 4 ක් (BAK966)04:33:36
4022019/07/30MDM3974 කමටහන් සාකච්චා (BAK965)01:37:56
4032019/07/28MDM3973 කමටහන් සාකච්චා (BAK935)00:43:36
4042019/07/28MDM3972 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්ම දේශනා (DPD01)01:29:26
4052019/07/28MDM3971 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK02)01:06:17
4062019/07/28MDM3970 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK01)01:02:25
4072019/07/28MDM3969 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මම බණ අහන්න ඕන මම භාවනා කරන්න ඕන (DPA01)01:06:15
4082019/07/27MDM3968 සේක - විචිකිච්චාව, සීලබ්බත පරාමාස, සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණවී සෝවාන් ඵළයට (BAK963)01:14:11
4092019/07/27MDM3967 කමටහන් සාකච්චා (BAK962)02:23:27
4102019/07/27MDM3966 විදර්ශනා උපක්ලේෂ තුලින් කමටහන පටලැවීමේ බොරුවලේ වැටුනු යෝගීන්ට පාඩමක් (BAK961)01:18:47
4112019/07/26MDM3965 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK960)01:53:47
4122019/07/26MDM3964 සේක - භාවනාවේදීත්, ධර්ම ශ්‍රවණයේදීත්, දෛනික කාර්‍යයන්හිදීත් කාමරාග පඨිගරාග සංසිඳුනු (BAK959)02:10:45
4132019/07/25MDM3963 සේක - අනාගාමි ඵළය පමා කල 'අදුක්ඛම සුඛය' 'අදුක්ඛම සුඛය ලෙස අත්නොදැකීම' (BAK958)02:03:16
4142019/07/25MDM3962 සේක - සියුම් කාමරාගය, ගොරෝසු ලෙස පෙන්වූ බොරුවලේ වැටීමෙන් සකෘදාගාමි ඵළයේ පමාව (BAK957)01:26:39
4152019/07/22MDM3961 නිරෝධය අත්දුටුමුත්, එයට හේතු ප්‍රත්‍යවූ කමටහන අත්නොදුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK956)01:00:22
4162019/07/22MDM3959 යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුතු ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් තොරව විදර්ශනාව ආරම්බවේද (BAK954)02:06:20
4172019/07/21MDM3960 අභ්‍යන්තර බාහිර ඝට්ඨණය මේතරම් තිවෘර වීම මෙම භික්ෂුවගේ කුසලයක්ද අකුසලයක්ද ! (BAK955)01:15:54
4182019/07/19MDM3957 ධ්‍යාන ගතවී සෝවාන් මාර්ගය අත්දුටු මුත්, ඕකප්පණ ශ්‍රද්ධාවට නොපැමිණි භික්ෂුව (BAK953)00:40:40
4192019/07/19MDM3956 ආර්‍ය මාර්ගයට ඇතුලත්වී, සහනයක් ලැබිය හැකිබව අත්දුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK952)01:05:50
4202019/07/18MDM3955 සේක - තණ්හා, මාන, දිට්ඨි, හෙවත් මමයා හෙවත් පංච උපාදානස්කන්ධයේ හටගැනීම අත්දුටු (BAK951)01:33:25
4212019/07/17MDM3954 කමටහන් සාකච්චා (BAK950)01:37:27
4222019/07/16MDM3953 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - කායානුපස්සනාවෙන් දිග කෙටි අත්දැකීමෙන් යථාභූත ඤාණ දර්ශණයට (NMD17)01:37:51
4232019/07/16MDM3952 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS34)01:22:36
4242019/07/16MDM3951 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS33)01:30:16
4252019/07/16MDM3950 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - "වෙනස් නොවනුයේ 'වෙනස් වීමම' බව විදර්ශනාවෙන් අත්දැකීමට (NMA17)01:06:17
4262019/07/15MDM3947.A සේක - සීලබ්බත පරාමාසයේ හටගැනීම, එහි සංසිඳීම මෙන්ම සංසිඳවිය හැක්කක් බව අත්දුටු (BAK945)01:04:54
4272019/07/14MDM3947.B සේක - මනසිකාරය උපාදාන කරවීමෙන් මමයා ඉස්මතුවී සළායතන නිර්මාණය කරවීම අත්දුටු (BAK949)00:55:47
4282019/07/14MDM3947.C සේක - 6 වන ධ්‍යානය තුල සියුම් කාම-පඨිග රාගත්, 7 වන ධ්‍යනයේදී එහි සංසිඳීමත් (BAK948)00:53:44
4292019/07/13MDM3949 විදර්ශනාවේදී මෙන්ම දෛනික ජීවිතයේදීත් සෝවාන් මාර්ගය තුල ධ්‍යාන ගතවූ (BAK947)00:47:25
4302019/07/13MDM3948 කමටහන් සාකච්චා (BAK946)02:14:56
4312019/07/13MDM3947 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK945)02:41:56
4322019/07/12MDM3946 කයෙහි පැවිද්ද, ආධ්‍යාත්මික පැවිද්දක් කල හැකි බව ඒහි පක්ෂිකව අත්දුටු භික්ෂුව (BAK944)00:57:56
4332019/07/12MDM3945 විදර්ශනාවේදී සෝවාන් මාර්ගයට අනුගතවීම, දෛනික කාර්‍යන්හිදීත් අත්දැකීමට (BAK943)00:53:50
4342019/07/12MDM3944 කමටහන් සාකච්චා (BAK942)02:51:56
4352019/07/09MDM3943 විදර්ශනාවේදීත්, දෛනික කාර්‍යන්හිදීත් විචිකිච්චාව, ප්‍රහාණය වුවහොත් සෝවාන් මාර්ගයට (BAK941)00:40:01
4362019/07/09MDM3942 කමටහන් සාකච්චා (BAK940)03:33:56
4372019/07/08MDM3934.A සේක - නිත්‍ය, සුඛ, ආත්ම නිර්මාණය කරවන ධර්මතාවයෙන් පාඩම් පෙන්වූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK935)01:45:27
4382019/07/07MDM3941 සෝවාන් මාර්ගය තුල ධ්‍යානගතවීමෙන් රූපාවචරත් ඉන් මිදීමෙන් කාමාවචරත් අත්දුටු (BAK939)00:37:12
4392019/07/07MDM3940 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනට අනුගතවීම හරහා අනිත්‍යය අත්දැකීමට (SPD26)01:22:12
4402019/07/07MDM3939 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK37)01:59:11
4412019/07/07MDM3938 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK36)01:46:12
4422019/07/07MDM3937 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට -තෘශ්නාවෙන් තෘශ්නාව ඉවත් කිරීම හෙවත් කමටහනෙන් කමටහන ඉවත්කිරීම(SPA26)01:06:01
4432019/07/06MDM3936 තණ්හාවෙන් තණ්හාව නැතිකල හැකි බවට කදිම අත්දැකීමක් (BAK938)00:33:56
4442019/07/06MDM3935 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK937)01:54:08
4452019/07/05MDM3934.B සේක - අදුක්කම සුඛය අත්දැකීමට ප්‍රත්‍යවූ, අනිත්තානුපස්සනාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම (BAK936)01:00:43
4462019/07/05MDM3934 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK934)02:38:41
4472019/07/03MDM3932 කමටහන් සාකච්චා (BAK932)01:30:16
4482019/07/02MDM3930.B ධර්මතාවය පිළිබඳවූ දිට්ඨි නිසා විචිකිච්චාවෙන් අවබෝධයන් ප්‍රතික්ෂේප කල භික්ෂුව (BAK932)00:40:36
4492019/07/01MDM3931 සෝවාන් මාර්ගයේදී අනිත්තානුපස්සනාව සිදුවූමුත්, ඒහිපක්ෂික ගුණය අවබෝධ නොවූ (BAK931)01:05:12
4502019/07/01MDM3930 කමටහන් සාකච්චා (BAK930)03:04:52
4512019/06/30MDM3925 සේක - සකෘදාගාමී මාර්ගයේදීත්, භාහිර අභ්‍යන්තර ඝට්ඨ්නය හරහා නිත්‍ය සංඥා මවා පෙන්වීම (BAK925)01:15:40
4522019/06/30MDM3929 භාවනාවේදී මෙන්ම පසු විපරමේදීද, අනිත්‍යානුපස්සනාව අත්දුටු සෝවාන් මාර්ගය (BAK929)01:02:59
4532019/06/30MDM3927 කමටහන් සාකච්චා (BAK927)02:58:42
4542019/06/30MDM3926 සේක - විදර්ශනා සංධිස්ථාන 3 ක් ඉස්මතුකර, අනාගාමී මාර්ගය නිරවුල් කලාවූ, තුන් සංස්කරන (BAK926)01:39:31
4552019/06/29MDM3928 සෝවාන් මාර්ගයට පිවිසිමුත්, අත්දැකීමටම කොටු නොවීමෙන්, ඉන්ද්‍රිය අසංවරයට (BAK928)00:57:01
4562019/06/28MDM3921 සේක - භාවනාවේදී මෙන්ම ධර්ම ශ්‍රවණයේදීද, නිත්‍ය සංඥාව මවන උපාදානයෙන් මිදීමට (BAK921)02:05:41
4572019/06/28MDM3923 සේක - මනසිකාරයෙන් ඉවත්කරවීමට ඉස්මතුවූ කුසලතාවය සඟවා නිත්‍ය කයක් මවා පෙන්වීම (BAK923)00:43:04
4582019/06/28MDM3922 සේක - නීවරණ, සංයෝජන සහ විදර්ශනා උපක්ලේෂ තුනම හරහා කය උපාදානවූ නිත්‍ය සංඥාව (BAK922)01:57:11
4592019/06/27MDM3920 සේක - අනාගාමී මාර්ගයේදීත්, කමටහනට අනුගත වීම ප්‍රමාද කල 'ධර්ම මනසිකාරය' අත්දුටු (BAK920)03:59:32
4602019/06/26MDM3919 සේක - අනාගාමී මාර්ගය නිරවුල් කරවූ, කමටහන අත්නොදැකීමෙන් නිත්‍ය සංඥාවට වැටීම (BAK919)01:31:40
4612019/06/21MDM3913 සේක - සියලු යෝගීන්ට (සේක අතුලු ) භාවනාව සහ කල්පනාව පිලිබඳ කදිම පාඩමක් (BAK918)01:30:47
4622019/06/19MDM3911 සේක - කමටහන උපාදාන කිරීමෙන්, අත්දැකීම ධර්මාවබෝධයට පත් නොකල, නිත්‍ය සංඥාව (BAK916)01:17:47
4632019/06/18MDM3912 විචිකිච්චාව අත්දැක, සීලබ්බත පරාමාස ක්ෂ්‍යවීමෙන්, රූපාවචර (ධ්‍යාන ) ගතවීම (BAK917)00:55:41
4642019/06/18MDM3910 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK915)03:42:01
4652019/06/16MDM3909 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ප්‍රථම දැනගැනීමේදීම කමටහනට අනුගත නොවී භාවනාවක් ආරම්බ වේවිද (NMD16)01:35:31
4662019/06/16MDM3908 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS32)01:44:55
4672019/06/16MDM3907 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - කමටහන් සාකච්චා (NMS31)02:09:22
4682019/06/16MDM3906 නි ප්‍ර - කමටහනට අනුගතවී අධර්මය අත්දැකීමෙන්, විචිකිච්චාව සහ සීලබ්බත පරාමාස ප්‍රහාණයට (NMA16)01:03:57
4692019/06/14MDM3905 සේක - සළායතන හට ගැනීමේ හේතු ප්‍රත්‍යය (නාම - රූප පච්චයා සළායතන ) අත්දුටු (BAK914)01:26:25
4702019/06/12MDM3904 සේක - ධර්මාවබෝධය ප්‍රමාද කරවන උපාදානය අත්දුටු අනාගාමි මාර්ගය (BAK913)01:53:03
4712019/06/11MDM3903 සේක - අනාගාමි ඵළය අත්දැකීම උපාදානයවූ ස්ථානය ලෙස අවබෝධවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK912)01:45:42
4722019/06/10MDM3902 සේක - ධර්ම මනසිකාරයෙන් යෝගීයාව අන්දමන්ද කරන ආකාරයට කදිම අත්දැකීමක් (BAK911)02:03:31
4732019/06/10MDM3408 සමාධි - සමාධි යෝගාවචර සාකච්චාමය ධර්ම දේශනා (SMD32)02:24:46
4742019/06/10MDM3412 සමාධි - නිරෝධානුපස්සනාව (SMD33)02:06:10
4752019/06/10MDM3410 සමාධි - සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මතා (SMA49)01:19:43
4762019/06/10MDM3405 සමාධි - අනිත්තානුපස්සනාවෙන් අත්දැකිය යුතු අවකාශයේ නිරෝධය තුල කාලයේ නිරෝධය (SMA47)01:11:58
4772019/06/09MDM3899 සේක - සකෘදාගාමි ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවීම ප්‍රමාදකල, කමටහනෙන් බැහැර වූ මොහොත (BAK909)01:14:11
4782019/06/09MDM3901 සේක - නිත්‍ය, සුඛ, ආත්ම හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දැක, නන්දිරාගය ප්‍රහාණයෙන් නිස්සරණයට (BAK909)01:19:55
4792019/06/09MDM3900 ගිහි ගෙය දිව්‍ය විමාණයක් කර ගැනීමට කරුණාවෙන්, මෛත්‍රියෙන්, මුදිතාවෙන් අමතන්න (SUA635)01:30:31
4802019/06/08MDM3898 කමටහන් සාකච්චා (BAK908)00:53:31
4812019/06/08MDM3897 සෝවාන් මාර්ගය තුල, අනිත්‍ය අත්දැකීමෙන් චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට (BAK907)00:55:31
4822019/06/07MDM3896 සේක - යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්මශ්‍රවණයට අනුගතවී සකෘදාගාමී මාර්ගයට (BAK906)00:53:01
4832019/06/07MDM3895 විතක්ක විචාර තුල ධර්ම ශ්‍රවණය සිදුවීම සහ ඉන් පිටතට යාමෙන් කාමාවචර වැටීම (BAK905)01:25:52
4842019/06/04MDM3893 උපදෙසටම අනුගතවීමෙන්, කමටහනට ලඟා කරවූ ධර්මතාවය අත්දුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK903)01:05:17
4852019/06/03MDM3894 ධර්මතාවය සඟවා අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්, අවිද්‍යාව ඉස්මතුකරවූ 'විචිකිච්චාව' (BAK904)00:58:45
4862019/06/03MDM3892 කමටහන් සාකච්චා (BAK902)02:52:07
4872019/06/02MDM3891 සෝවාන් මගට - සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍යයෙන් සිටීමට වෙර දැරීමෙන්, සතර ඉර්දිපාද වැඩීම (SPD25)01:31:47
4882019/06/02MDM3888 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනට අනුගතවූයේ නම්, දැන ගැනීමේ අර්ථයකට යා නොහැක (SPA25)01:01:15
4892019/06/01MDM3884 'චේතනාහං භික්කවේ කම්මං වදාමි' සංස්කරනය කරන ලද කමටහන (BAK898)00:36:22
4902019/06/01MDM3887 'කමටහනයි' කියමින් ස්වභාවයන්ගේ ආස්වාදය අත්විඳි මුත් හඳුනා නොගත් කටහඬ (BAK901)00:51:02
4912019/05/31MDM3886 විදර්ශනාවේ ආරම්බයට අනුගත නොවීමෙන්, අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ගට්ඨණයට (BAK900)01:54:03
4922019/05/31MDM3885 සේක - කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා අත්දැකීම් (BAK899)02:08:07
4932019/05/30MDM3883 කමටහනට අනුගතවීමට වෙරදැරීමෙන්, සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍ය වැඩෙන ආකාරය (BAK897)00:50:48
4942019/05/30MDM3882 සේක - දෙවන විමෝක්ෂය ලෙස 'අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය' අවබෝධවූ සේක අත්දැකීම් (BAK896)00:34:28
4952019/05/30MDM3881 සේක - කමටහනෙන් නිත්‍ය සංඥාව ප්‍රහාණය කරවූ, ධර්මතාවය අත්දැකීමෙන් සකෘදාගාමි ඵළයට (BAK895)01:02:53
4962019/05/29MDM3880 යෝගියාව වල්මත් කරවන චේතනා ගොන්න අත්දකිමින්, එයටම තල්ලු කල කෙලෙස් (BAK894)00:46:21
4972019/05/29MDM3877.B ඕනෑම මොහොතක ධර්මාවබෝධයට පත්විය හැකි බවට කදිම ශාක්ෂියක් (BAK892)00:27:51
4982019/05/28MDM3878.B සේක - පග්ගහිත සහ සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍යයෙන්, සියුම් කාමරාග , පඨිගරාග සංසිඳීම (BAK893)01:06:32
4992019/05/28MDM3879 රූපය සහ රූප සංඥාව නිරවුල්ව ආරම්බක භාවනා මට්ටමේදී අත්දුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK894)00:55:44
5002019/05/28MDM3878.A සේක - සප්ත බොජ්ජංග අවබෝධයට මාර්ගය හඳුනා ගතහැකිව තිබූ, බොජ්ජංග අත්දැකීම් (BAK892)01:31:09
5012019/05/27MDM3877 සෝවාන් මාර්ගය හඳුනා ගත් බව පැතිකඩ කිහිපයකින් අත්දුටුවෙමි (BAK890)01:27:58
5022019/05/27MDM3876 කාමාවචර සහ රූපාවචර නිරවුල්ව අත්දුටු හෙයින් සෝවාන් මාර්ගය බව අවබෝධ විය (BAK889)00:51:01
5032019/05/26MDM3875 සාකච්චාමය අනුග්ගහිතය නොමැතිවීමෙන්, අත්දැකීම් සහ ධර්මය රේල් පිලි දෙක සේ (BAK888)01:01:08
5042019/05/26MDM3873.A භාවනාවේදී 'ධර්මතාවය' අත්දැකීමෙන් විචිකිච්චාව ප්‍රහාණය වන බවට ශාක්ෂි (BAK886)00:04:45
5052019/05/26MDM3874 කමටහන් සාකච්චා (BAK887)04:36:37
5062019/05/26MDM3873 Skype - මේ මොහොතේ මගේ කමටහන 1 වන ධ්‍යානයයි (BAK885)01:05:46
5072019/05/23MDM3872 සේක - සකෘදාගාමී මාර්ගය තුල, ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවායේ සංසිඳීම අත්දුටු (BAK884)00:56:32
5082019/05/23MDM3871 සේක - භාවනාවේ ආරම්බය සඟවා, අනාගාමි ඵළය ප්‍රමාද කල, ආශ්‍රවයන් අත්දුටු මොහොත (BAK883)01:18:29
5092019/05/22MDM3870.A සේක - අවිජ්ජාසයෙන්, අනාගාමි මාර්ගයේදීත්, සීලබ්බත පරාමාස තුලින් උපාදානයට පත්වීම (BAK882)00:19:59
5102019/05/21MDM3870 සේක - කමටහනේ ගුනාංග අත්දැකීමෙන් අනාගාමි මාර්ගය තහවුරුවූ කටහඬ (BAK881)01:27:52
5112019/05/20MDM3869 චිත්ත වේදනා කඳුලුවලින් මට කිසියම් සැණසීමක් ලබාදුන්, ' මම දැන් මෙතන ' (SUA634)00:54:06
5122019/05/20MDM3866 විදර්ශනාවට හේතු ප්‍රත්‍යයවූ කමටහන අත්නොදැකීමෙන්, සීලබ්බත පරාමාස වෙතට (BAK878)01:04:02
5132019/05/20MDM3868 භාවනාවේ මූලාරම්බයට බැස නොගෙන සංසාරයෙන් ගැලවිය නොහැක (BAK880)01:37:21
5142019/05/19MDM3858 විදර්ශනාව ජීවමාණව තමා තුලින් අත්දුටු භික්ෂුවකගේ ජීවමාණ කටහඬ (BAK870)01:46:30
5152019/05/19MDM3867 කමටහන තමා තුලින්ම ශුද්ධ කර ගැනීමට, උදාහරණ සහිතව උපදෙස් (BAK879)01:41:17
5162019/05/19MDM3865 කාමාවචර වැටෙන සහ නොවැටෙන අත්දැකීම් අවබෝධ වීමෙන්, සංසාර බිය දැකීමට (BAK877)00:42:08
5172019/05/18MDM3864 සේක - කාය සංස්කාර නිරෝධ වීම කමටහනෙන් සිදු කරන බවටවූ අත්දැකීම් (BAK876)01:01:12
5182019/05/18MDM3860 සේක - කමටහනට අනුගතවී, අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK872)01:13:51
5192019/05/18MDM3863 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK875)01:43:57
5202019/05/18MDM3862 සේක - සමථයෙන් මුදවා, විදර්ශනාව තුලින් මාර්ගයට යොමු කරවූ කමටහනේ උදව්ව (BAK874)01:05:57
5212019/05/18MDM3859 සේක - සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග අත්දකිමින් අනාගාමී මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK871)01:46:56
5222019/05/18MDM3861 කමටහන් සාකච්චාව (BAK873)01:40:32
5232019/05/18MDM3857 සේක - පැතිකඩ රාශියකින් ධර්මාවබෝධයට පත්වීමෙන්, සකෘදාගාමී මාර්ගය බව අවබෝධ විය (BAK869)01:38:29
5242019/05/12MDM3856.A විතක්ක සහ වචන (භාවනාව සහ කල්පනාව ) අතර වෙනස කමටහනෙන් හඳුනාගනිමු (SUA633)00:08:44
5252019/05/12MDM3856 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ට - විතක්ක සහ වචන අතර වෙනස හඳුනාගෙන, කාමාවචරයෙන් මිදී ධ්‍යානවලට (SPD24)01:17:22
5262019/05/12MDM3855 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK33)01:34:51
5272019/05/12MDM3854 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK32)01:22:51
5282019/05/12MDM3853 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනේ ගුනංග වලට අනුගතවී, දැනගැනීම් සහ කමටහන වෙන්කර ගනිමු (SPA24)00:58:17
5292019/05/10MDM3851.A සේක - අනාගාමි මාර්ගයේදීත්, මාරයා විසින් ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාව පරීක්ෂාවට ලක්කල ආකාරය (BAK867)01:20:41
5302019/05/10MDM3851.B සේක - විතක්ක විචාර හරහා, නිවන අහිමි කරන මොහොත අත්දුටු, ධ්‍යාන තුල ධ්‍යානගතවීම (BAK866)01:14:35
5312019/05/09MDM3852 සේක - මගේ කමටහන මා තුලම සාකච්චා කර ශුද්ධ කරගත් 4 වන යෝනිසෝ මනසිකාරය (BAK868)00:16:32
5322019/05/09MDM3851.C සේක - 3, 4 සහ 5 වන යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්, මුල වටා කමටහන භ්‍රමණය වීම (BAK865)00:56:21
5332019/05/09MDM3851 සේක - අනාගාමි මාර්ගය තුල සේක උත්තම යෝගී අත්දැකීම් තුනක් (BAK864)03:19:01
5342019/05/07MDM3850 සේක - ධාතු මනසිකාරයට තනියම සිට ගත නොහැකි බව අත්දුටුවෙමි (BAK863)01:04:31
5352019/05/05MDM3752.A සේක - කමටහනට අනුගත කරවීම තුල, ආර්‍ය මාර්ගයේ ආරක්ෂාව තහවුරුවූ අත්දැකීම් (BAK781)01:48:37
5362019/05/05MDM3753.A සේක - විතක්ක විචාර තුලින් විදර්ශනාව කෙරෙන ආකාරයට, මුලට යාම වේගවත්වූ කටහඬ (BAK783)00:51:59
5372019/05/05MDM3849.A සේක - සංඥා වේද්‍යිත ඵළ සමාපත්තිය අත්දුටු අනාගාමි මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK861)00:38:17
5382019/05/04MDM3847.A සේක - යථා භූත ලෙස සංස්කාර හටගැනීමේ අනුපිලිවෙල අත්දුටු මොහොත (BAK862)00:43:01
5392019/05/04MDM3849 සේක - පඨිගරාග සඳහා කාමරාග හේතු ප්‍රත්‍යවූ අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් 2 ක් (BAK860)01:47:02
5402019/05/03MDM3848 සේක - භාවනාවේදී මෙන්ම එදිනෙදා කාර්‍යන්හීදීත්, ගොරෝසු කාමරාග පඨිගරාග අත්දුටු (BAK858)01:35:11
5412019/05/03MDM3847 සේක - අනාගාමී මාර්ගය තුල නිවන ඇතුල්වීමේ සහ නිවනින් පිටතට ඒමේ අත්දැකීම් 2 ක් (BAK857)01:34:28
5422019/05/03MDM3843.B සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍ය හරහා, සෝවාන් මාර්ගයෙන් බැහැර නොවන අත්දැකීම් (BAK853)00:44:00
5432019/05/03MDM3842.A භාවනාවෙන් උපයාගත් කාමාවචර නොවැටෙන අත්දැකීම් තුල සෝවාන් මාර්ගය (BAK849)00:29:36
5442019/05/03MDM3846 උපදේසයටම අනුගතවීමෙන්, ධර්මාවබෝධයට දොරටු විවෘතවූ ශාක්ෂි (BAK856)00:28:10
5452019/05/03MDM3774.B සේක - චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK858)00:39:54
5462019/05/02MDM3774.A සේක - චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK801)01:03:08
5472019/05/02MDM3844 කමටහන යෝගියා විසින්ම සාකච්චා කිරීමෙන් කඩිනම් ධර්මාවබෝධයට (BAK854)00:38:01
5482019/05/02MDM3845 සෝවාන් මාර්ගය තහවුරුවූ මොහොතේ, කාමාවචර නොඋපදින බව අවබෝධ විය (BAK855)01:19:00
5492019/05/01MDM3843 සකෘදාගාමී මාර්ගයේදී, ධාතු මනසිකාරයේ, කාය සංස්කාර තුලින් ගොරෝසු කාමරාග (BAK851)01:25:45
5502019/05/01MDM3842.B සේක - සෝවාන් ඵළය තුල ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවයේ සියුම්වීම අත්දැකීම් (BAK850)00:40:07
5512019/04/30MDM3842 සෝවාන් මාර්ගය සහ සෝවාන් ඵළය යෝගීන් දෙදෙනෙකුගේ අත්දැකීම් තුලින් (BAK848)01:07:41
5522019/04/30MDM3841 ධාතු මනසිකාරය අත්දැකීමට, සෘතමය ඤාණ ප්‍රමාණවත් නොවූ මොහොත (BAK847)00:38:18
5532019/04/30MDM3840 සේක - අනාගාමී මාර්ගය තුල සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවායේ සංසිඳීම් අත්දැකීම් 3 ක් (BAK846)02:44:30
5542019/04/19MDM3839 සෘතමය ඤාණ ඌනතාවය නිසා, ධර්මාවබෝධයට නොපැමිනි විදර්ශනා අත්දැකීම් (BAK845)00:27:33
5552019/04/14MDM3838.A සේක - නානත්ථ සංඥා හරහා සුපැහැදිලි ධර්මාවබෝධයෙන්, කාමාවචර නොවැටෙන බව (BAK843)01:18:50
5562019/04/14MDM3838.B සේක - අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින්, සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ සහ අනාගාමී මාර්ගයේ (BAK844)01:46:41
5572019/04/13MDM3838 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK842)02:54:22
5582019/04/10MDM3837.A සේක - මුලට යාමේ ප්‍රමාදය තුල ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK840)00:55:17
5592019/04/10MDM3837.B සේක - අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන්, රාග, ද්වේශ, මෝහ වලින් තොරව විමුක්ති ගත වුනි (BAK841)00:56:58
5602019/04/10MDM3837 සේක - ධාතු මනසිකාරය නිරවුල්ව හඳුනා නොගත් සහ හඳුනාගත් සේක අත්දැකීම් (BAK839)01:45:36
5612019/04/08MDM3835 Skype - සංසාර බිය අත්දැකීමට හැකිවනසේ, ධ්‍යාන ගතවීමෙන් අනිත්‍යය අත්දුටුවෙමි (BAK837)01:11:16
5622019/04/06MDM3833 සේක - නානාත්ථාකාරයෙන්, (සප්ත බොජ්ජංග, සංස්කාර, ධාතු මනසිකාරය, ධ්‍යාන) (BAK836)01:05:37
5632019/04/04MDM3832.A සේක - සප්ත බොජ්ජංග අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK833)01:25:49
5642019/04/03MDM3832.B සේක - අනාගාමී මාර්ගයේදී, විදර්ශනා උපක්ලේශ හඳුනාගත් නොගත් අත්දැකීම් (BAK834)00:57:22
5652019/04/03MDM3832C සේක - තුන්වන ධ්‍යානය ගොචර භූමිය ලෙසගෙන කාය සංස්කාර සංසිඳුවන සේක කටහඬ (BAK835)01:00:41
5662019/04/03MDM3832 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK832)03:00:12
5672019/04/01MDM3831 කාය, චිත්ත සංස්කාර සහ විතක්ක, විචර සහ ධ්‍යාන හරහා ධර්මාවබෝධයට (BAK831)00:27:48
5682019/03/31MDM3830 සෝවාන් මගට ප්‍රවි. - විදර්ශනා පූර්වාංගම සමථයෙන්, ඉර්දි පාද සහ ධ්‍යාන වැඩෙන ආකාරය (SPD23)01:23:02
5692019/03/31MDM3829 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK31)01:58:26
5702019/03/31MDM3828 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK30)01:27:07
5712019/03/31MDM3827 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මුලට යාම හරහා නිරෝධය අත්දැක තුන් සංයෝජන ප්‍රහානයට (SPA23)01:07:37
5722019/03/30MDM3826 සේක - ධර්මයේ සාන්දිට්ඨික, අකාලික, ඒහි පක්ෂික, ඕපණයික ගුණ අත්දුටු මොහොත (BAK830)00:50:17
5732019/03/30MDM3825 සේක - කාය සංස්කාර අත්දැකීම තුල තුන් සංයෝජන සුනුවිසුනුවූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK829)01:12:02
5742019/03/28MDM3824 ධර්ම ශ්‍රවණ චන්දයෙන් බැහැරවීම තුලින්, පදපරම අකුසලය ඉස්මතුවූ මොහොත (SUA632)01:07:47
5752019/03/27MDM3822 සිතුවිලි පසුපස හඹායාමේ ආදීනවය අත්දැක, ඉන් මිදී නිවන සොයා කමටහනට අනුගතවීමට (BAK827)00:49:27
5762019/03/27MDM3823 සේක - කාය සංස්කාරයේ නිරෝධය අත්දැකීමෙන්, පග්ගහිත වීර්‍ය අත්දුටුවෙමි (BAK828)01:11:12
5772019/03/27MDM3821 සේක - අනාගාමී මාර්ගය තුල, සප්ත බොජ්ජංග හරහා ආර්‍ය අෂ්ඨාංගික මාර්ග අත්දුටු (BAK826)01:17:11
5782019/03/24MDM3819 සේක - නේව සංඥා නා සංඥා ධ්‍යානයේ ඒකාග්‍රථාවය තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාවට (BAK824)00:53:20
5792019/03/24MDM3820 ධර්ම සාකච්චා (BAK825)02:10:41
5802019/03/23MDM3818 සෑම දැනගැනීමක්ම කමටහනෙන් ඉවත් කරන්න පළමු දැනගැනීම කමටහනක් කරගන්න (BAK823)02:37:36
5812019/03/22MDM3817 ධර්ම ශ්‍රවණය තමාගෙන් වලක්වන අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මිදෙන්නේ කෙසේද (SUA631)00:19:56
5822019/03/22MDM3813.A සේක - විශ්ව ගතවීම තුලින්, කාමරාග පඨිගරාග සියුම් වීම අත්දුටුවෙමි (BAK821)00:41:01
5832019/03/20MDM3815 සේක - අත්දැකීම පසෙක තබා ධර්මය විග්‍රහ කිරීමට යාමේ ආදීනව (BAK820)01:29:20
5842019/03/20MDM3814 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - සුතමය භාවනාමය සහ චින්තාමය ඥාන වඩවා ගැනීමට (NMD15)01:32:56
5852019/03/20MDM3813 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS30)00:48:41
5862019/03/20MDM3812 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS29)01:35:32
5872019/03/20MDM3811 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - භාවනාවේදී ධර්මයටම අනුගත විය යුත්තේ ඇයි(NMA15)01:01:52
5882019/03/17MDM3809 ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය තුල, ගෝර කතරේ නිමාව අත්දැකිය හැකිබවටවූ කසකාරයා (BAK818)00:26:10
5892019/03/17MDM3807 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධ්‍යාන අංග අත්දැකීමෙන් පංච නීවරණ ප්‍රහාණය වන ආකාරය (SPD22)01:24:56
5902019/03/17MDM3806 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK29)01:43:27
5912019/03/17MDM3805 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සංයෝජන තුන භාවනාවෙදි අත්දකින ආකාරය (SPK28)01:37:22
5922019/03/17MDM3804 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - උපදෙස් වලට අනු ගත විය යුත්තේ ඇයි (SPA22)01:06:37
5932019/03/16MDM3803 නිවන අරමුණු කරගත් චින්තාමය දානය තුලින් සෝවාන් මගට 03 (SSD004)01:15:42
5942019/03/15MDM3801 Skype - ධර්මතාවය තමා තුලින් අත්දැකීමට වෙර දැරූ යෝගී කටහඬ (BAK815)01:22:22
5952019/03/15MDM3800 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK814)01:50:47
5962019/03/15MDM3794.A සේක - ලෝකෝත්තර මාර්ගයේදී, සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK808)01:05:46
5972019/03/14MDM3799 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK813)00:47:27
5982019/03/14MDM3798 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK812)00:59:01
5992019/03/13MDM3794.B සේක - මුලට යාම වේගවත් වීමෙන්, මුලු විශ්වයටම එකම ධර්මතාවයක් බව අවබෝධ විය (BAK809)00:51:13
6002019/03/13MDM3794.C සේක - කාය සංස්කාර වලට කොටු කරගත් හෙයින්, කාමරාග පඨිගරාග සියුම්වීම අත්දුටු (BAK810)00:42:02
6012019/03/13MDM3797 සේක - චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවීමෙන්, කාමාවචර බවයෙන් නිදහස්වූ සේක අත්දැකීම් (BAK811)00:54:52
6022019/03/13MDM3796 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK807)01:31:17
6032019/03/13MDM3795 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK806)00:31:46
6042019/03/13MDM3794 Skype - සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK805)02:26:26
6052019/03/12MDM3793 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK804)01:11:08
6062019/03/12MDM3792 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK803)01:23:32
6072019/03/12MDM3790 අනේ මේහෙම අන්ධකාරයක් ! කවදා නිවනක් ලැබේද ! (SUA630)01:00:22
6082019/03/12MDM3791 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK802)01:35:12
6092019/03/11MDM3789 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK800)01:47:11
6102019/03/09MDM3782 ධර්මයටම අනුගතවීමෙන්, සංඥාවකින් තොරව වචී සංස්කාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK797)00:44:59
6112019/03/09MDM3787 ශ්‍රද්ධා - ශ්‍රද්ධා විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා (SRK07)01:30:37
6122019/03/09MDM3784 කාය සංස්කාර මට්ටමින් දැනගැනීම් අත්හැරුණාවූ සේක අත්දැකීම් (BAK798)00:49:46
6132019/03/08MDM3780 ශ්‍රද්ධා - ශ්‍රද්ධා විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා (SRK04)01:52:42
6142019/03/08MDM3779 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK796)01:07:11
6152019/03/08MDM3778 ශ්‍රද්ධා - ධර්මයට අනුගතවීමට වෙර දැරූ සහ වෙර නොදැරූ යෝගීන් හඳුනා ගන්න (SRK03)01:32:30
6162019/03/08MDM3769.B Skype - සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK794)00:43:55
6172019/03/08MDM3777 ශ්‍රද්ධා - ධර්මයට අනුගතවීමේ ආකල්පමය වෙනස තුලින් යෝගාවචරයකු වීමට (SRA02)01:02:05
6182019/03/07MDM3776 ශ්‍රද්ධා - මුලට යාම සිදුවන්නේ කෙසේද (SRD02)02:02:56
6192019/03/07MDM3775 ශ්‍රද්ධා - ශ්‍රද්ධා විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා (SRK02)00:40:07
6202019/03/07MDM3774 සේක - චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK795)01:39:32
6212019/03/07MDM3773 ශ්‍රද්ධා - ශ්‍රද්ධා විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා (SRK01)01:28:56
6222019/03/07MDM3772 ශ්‍රද්ධා - භාවනාවේදී එකම දෙයක් දෙවරක් දකීනම් ධර්මයට අනුගතවීමක් නැත (SRA01)00:54:27
6232019/03/06MDM3769.A Skype - සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK794)01:50:20
6242019/03/05MDM3768 කමටහන් සාකච්චාව (BAK793)02:57:07
6252019/03/04MDM3767 කමටහන් සාකච්චාව (BAK792)00:50:15
6262019/03/03MDM3766.Z කමටහනට අනුගතවීමෙන් විදර්ශනාව සිදුවන්නේ කෙසේද (SPD21)01:07:11
6272019/03/03MDM3765 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK27)02:02:07
6282019/03/03MDM3764 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK26)01:36:16
6292019/03/03MDM3763 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනේ නිරන්තර වෙනස්වීම සහ කෙටිවීම අත්දැකීමට (SPA21)01:03:27
6302019/03/02MDM3762 නිවන අරමුණු කරගත් චින්තාමය දානය තුලින් සෝවාන් මගට 2 (SSD003)01:54:51
6312019/03/01MDM3760 සේක - ඥාණවත්ථු සූත්‍රයේ ධර්මතා තුලින්, ජීවමානව සවිතක්ක සවිචාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK792)01:16:09
6322019/03/01MDM3761 සේක - චිත්ත සංස්කාර කෙටිවීම අත්දැකීමෙන්, කමටහනේ දියවීම අවබෝධවූ සේක කටහඬ (BAK791)01:00:10
6332019/03/01MDM3759 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK790)01:10:19
6342019/02/28MDM3758 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK789)00:42:07
6352019/02/28MDM3757 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK788)00:39:30
6362019/02/28MDM3756 සේක - බුදු පියාණෙනි ! මෙහෙමත් වේගයක් ඔබ වහන්සේත් අත්දුටුවේද ! (BAK787)01:43:17
6372019/02/28MDM3755 සේක - කාමාවචර නොවැටී, දෛනික ජීවිතය ගතවන ආකාරය මුලටම යාමෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK786)01:21:28
6382019/02/27MDM3753.B සේක - තෘෂ්ණා රාශියකින් එක් තෘෂ්ණාවක් තෝරා ගන්නා ආකාරය අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK784)00:41:14
6392019/02/27MDM3754 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK785)02:05:01
6402019/02/27MDM3752.B Skype - අනිත්‍ය අත්දැකීමට චන්දය පහලවීමෙන්, දැනගැනීම් විදර්ශනාවට ලක්කරමු (BAK779)00:45:22
6412019/02/27MDM3751.A සේක - දැනීම අර්ථකතනය වන සේ නමක් දැනගැනීමම, කෙලේසයක් බව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK777)01:19:28
6422019/02/27MDM3753 සේක - දෛනික ජීවන රටාව සහ භාවනාව අතර වෙනසක් නොමැති බව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK780)01:28:37
6432019/02/27MDM3752 Skype - සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK779)02:28:47
6442019/02/26MDM3751.B සතර සම්‍යයක් ප්‍රධාන වීර්‍යය තිබුනි නම්, 'දැනීම' දැනගැනීමෙන්ම විදර්ශනාව සිදුවේ (BAK778)00:50:34
6452019/02/26MDM3751 සේක - එකම අත්දැකීම දෙයාකාරයකින් සාකච්චාවට යොමුවූ යෝගී කටහඬ (BAK776)02:03:51
6462019/02/26MDM3750 විදර්ශනාවට අනුගතවීමට නොහැකිවූ, මෝහ චරිත යෝගියෙකුට ලැබුනු උපදෙස් (BAK775)00:55:03
6472019/02/25MDM3749 කමටහන ඉස්මතුවන තෙක්, මෙනෙහි වන සියලු දැනගැනීම් තුලින් මුලට යාමට (BAK774)00:37:17
6482019/02/25MDM3748 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK773)02:13:21
6492019/02/25MDM3745 අධිශීල - සති සම්පජන්‍යයෙන්, කමටහනේ නිරන්තර වෙනස්වීම අත්දැක ධර්මාවබෝධයට (ASA50)01:16:09
6502019/02/23MDM3741 අධිශීල - සති සම්පජන්‍යයෙන්, කමටහනේ නිරන්තර වෙනස්වීම අත්දැක විතක්ක විචාර අවබෝධයට (ASA49)01:13:21
6512019/02/22MDM3738 Skype විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK732)01:39:41
6522019/02/22MDM3736 අධිශිල - කමටහන නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වන ආකාරය අත්දැකින්නා, ජ්‍යේෂ්ඨ යෝගාවචරයෙකි (ASA48)01:14:21
6532019/02/21MDM3735 අධිශිල - අධිශිල පෙරහුරු සාකච්චාව (ASP13)02:14:31
6542019/02/21MDM3734 ධර්ම සාකච්චාව - පංච උපාදානස්කන්ධය (SUA629)02:56:52
6552019/02/20MDM3733 සම්පජන්‍යය නොමැති සතියෙන්, විතක්ක විචාර අවබෝධ නොවන බවට ශාක්ෂි (BAK771)01:09:16
6562019/02/19MDM3732 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - මිත්‍යා දිට්ඨියෙන් සම්මා දිට්ඨියට (NMD14)01:35:47
6572019/02/19MDM3731 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS28)01:29:16
6582019/02/19MDM3730 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS27)01:31:47
6592019/02/19MDM3729 නිවන් මගට ප්‍ර - අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන්, කමටහන නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වන ආකාරය අත්දැකීමට (NMA14)01:00:37
6602019/02/18MDM3728 නිවන අරමුණු කරගත් චින්තාමය දානය තුලින් සෝවාන් මගට (SSD002)01:35:11
6612019/02/18MDM3718.B අනාගාමී මාර්ගයේ කෙලවර පෙන්නුම් කරවන, සියුම් පඨිගරාග අත්දැකීම් (BAK767)01:06:28
6622019/02/18MDM3727 Skype - ධ්‍යාන තුල දෛනික ජීවිතය ගත කරන සේක මට්ටමට ආසන්නවූ අත්දැකීම් (BAK770)00:58:31
6632019/02/18MDM3726 විතක්ක විචාර අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (BAK769)02:09:52
6642019/02/17MDM3725 කමටහන කෙට්විම අත්දැකිමෙන් පසු කමටහනට වඩා වැඩි දැනගැනිමකට නොයැම ධර්මතාවයක් බව (BAK768)00:43:51
6652019/02/17MDM3724 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධාතු මනසිකාරය (SPD20)01:36:57
6662019/02/17MDM3723 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK25)01:34:27
6672019/02/17MDM3722 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK24)01:36:32
6682019/02/17MDM3721 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහන නිරන්තරයෙන් වෙනස්වෙන බව අත්දැකිමට (SPA20)01:02:16
6692019/02/16MDM3719 මගෙන් සිදුවන ප්‍රාණගාත අකුසලයෙන් මිදී, ප්‍රථම ශික්ෂා පදය අද සිට ආරක්ෂාකරමි (999)01:44:56
6702019/02/16MDM3718.A කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් වන ආකාරය, අවකාශය තුල චිත්ත සංස්කාර තුලින් අත්දුටුවෙමි (BAK766)01:20:49
6712019/02/16MDM3718 Skype - සේක උත්තම රූපාවචර, අරූපාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (BAK765)02:22:17
6722019/02/15MDM3720.A Skype - සතර අපායෙන් නිදහස්වූ බව අවබෝධ විය බුදු පියාණෙනි ! සේක අත්දැකීම් (BAK764)00:47:38
6732019/02/15MDM3720 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK763)02:18:21
6742019/02/15MDM3716 සමාධි - අප්‍රමාදීව විදර්ශනාවට අනුගතවී නිවන අත්විඳීමට, උපදේශයටම අනුගත වන්න (SMA54)01:09:01
6752019/02/14MDM3714 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK757)00:49:37
6762019/02/13MDM3713 විදර්ශනාව, බලව විදර්ශනාව හරහා අනිත්තානු, විරාගානු, නිරෝධානු පස්සනා අත්දැකීම් (BAK762)00:44:07
6772019/02/13MDM3712 උද්‍ය ව්‍යය සතියට හසුවීමෙන්, විතක්ක විචාර අත්දුටුමුත්, හඳුනා නොගත් මොහොත (BAK761)01:18:17
6782019/02/11MDM3711 Skype - විදර්ශනා අත්දැකීම් සතියට හසුවූමුත්, සම්පජන්‍යයට හසු නොවූ යෝගී කටහඬ (BAK760)01:55:58
6792019/02/11MDM3710 විදර්ශනාවටම අනුගතවීමෙන්, ධ්‍යාන ගතවීම් සිදුවූමුත් අත්නොදුටු යෝගී කටහඬ (BAK759)01:06:18
6802019/02/10MDM3709 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK758)03:22:31
6812019/02/10MDM3708 ලෝකය යනු, විතක්කයක් විචාරයක් බව ධ්‍යාන තුල මාරුවීමෙන්, අත්දුටු අනාගාමී මාර්ගය (BAK757)00:46:50
6822019/02/09MDM3707 Skype - මෝහය රහිතව සහ සහිතව, වේදනානුපස්සනාව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK756)01:08:12
6832019/02/09MDM3703 ශීල - විදර්ශනාවටම අනුගතවී, සතිමත්වීම තුල ධ්‍යාන ගතවීමෙන් ආර්‍ය න්‍යාය අත්දැකීම (SHA80)00:59:01
6842019/02/08MDM3701 ශීල - විදර්ශනාව සහ එහි ඵළය වන සතිය (SHD63)02:12:44
6852019/02/08MDM3699 Skype - රූපයේ ආශ්වාදයට බැසගැනීමෙන්, විදර්ශනාවට අනුගතවීම ප්‍රමාදවූ යෝගී කටහඬ (BAK755)01:43:01
6862019/02/08MDM3702 පස් පව් නොඅඩුව කරන බෞද්ධයෙකුගේ කටහඬ සහ ඉන් ගැලවීමට උපදෙස් (SUA628)00:34:55
6872019/02/08MDM3697 ශීල - සතිමත්වූ යෝගියා කමටහනටම අනුගතවීමට වෙර දැරීම තුල ආර්‍ය න්‍යාය අත්දැකීම (SHA79)01:12:32
6882019/02/07MDM3419.A කමටහනට අනුගතවී, සංයෝජන 3 ප්‍රහාණය වූ මොහොත අත්දැකීමෙන් නිවනට (BAK621)01:08:48
6892019/02/06MDM3361.A නාම-රූප මේ මොහොතේම හටගෙන නිරෝධවීම යථා භූත ඤාණයෙන් අත්දුටිමි (BAK592)01:04:07
6902019/02/06MDM3695 ' මගේ ශීලය ' කමටහනට අනුගතවී, ධර්මයේ ආශ්චර්‍යය අත්විඳි භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK754)00:39:32
6912019/02/06MDM3694 අරූප ධ්‍යාන තුල, නාම - රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දුටු සේක උත්තමයින් (BAK753)01:59:27
6922019/02/05MDM3693 Skype - විදර්ශනාව සිදුවූමුත්, අත්දැකීම් අන්තර්ග්‍රහනය නොවූ අකුසලය (BAK752)02:05:17
6932019/02/05MDM3655.A Skype - අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින් අවකාශය කාලයෙන් වෙන්වූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK733)01:18:53
6942019/02/04MDM3692 අනින්ද්‍රිය පඨිබද්ධ විඤ්ඤාණය තුල කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් ලෙස සංසිඳීම (BAK751)00:41:27
6952019/02/04MDM3691 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK750)02:06:12
6962019/02/03MDM3690 සෝ ම. ප්‍ර - (ධ්‍යාන) මගේ ශීලය කමටහනක් ලෙස සංසිඳවීම හරහා ධ්‍යාන ගතවන ආකාරය අත්දකිමු (SPD19)01:29:22
6972019/02/03MDM3689 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK23)01:44:27
6982019/02/03MDM3688 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK22)01:30:01
6992019/02/03MDM3687 සෝවාන් මගට ප්‍රවි. - මගේ ශීලය විදර්ශනාවට ලක්වීමෙන් සති සම්පජන්‍යය වැඩෙන ආකාරය (SPA19)00:58:37
7002019/02/02MDM 3686 Skype - උපදේසයට අනුගතවීමෙන්, විදර්ශනාව ශක්තිමත්වීමේ ප්‍රථිපල අත්දැකීම් (BAK748)00:57:28
7012019/02/02MDM3683 Skype - මේ මොහොතේ උපත ශුද්ධාවාසයක බව අත්දැකීමෙන් සහතික විය බුදු පියාණෙනි (BAK747)01:02:42
7022019/02/02MDM3682 සති - සම්පජන්‍යෙන් සිටි බවට ශාක්ෂි කමටහනේදී තහවුරු විය යුත්තේ කෙසේද (SHA78)01:09:59
7032019/02/01MDM3680.A පංච උපාදානස්කන්ධ සහ පංචස්කන්ධ අනාගාමී මාර්ගයේදී නැවත නැවතත් අත්දකිමින් (BAK746)00:36:35
7042019/02/01MDM3680 Skype - ආර්‍ය මාර්ගය තුල නිවන අත්දකිමින් ධර්මයට අනුගතවූ යෝගීන් (BAK745)02:23:26
7052019/02/01MDM3678 ශීල - කමටහන කෙටිවීම තුල සතිමත්වූ මොහොතේ කයෙයි කයක් අත්දැකීමට 2 (SHA77)01:13:11
7062019/01/31MDM3677 ශීල - ආස්වාදය, ආදිනවය සහ නිස්සරණය (SHD62)02:01:55
7072019/01/31MDM3674 Skype - අනාගාමී මාර්ගය තුල, පංච උපාදානස්කන්ධය සහ පංචස්කන්ධ අත්දුටු මොහොත (BAK744)00:56:37
7082019/01/31MDM3673 ශීල - කමටහන කෙටිවීම තුල සතිමත්වූ මොහොතේ කයෙයි කයක් අත්දැකීමට (SHA76)01:05:36
7092019/01/30MDM3536 Skype - අනාගාමි ඵළය එක් වරක් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වූ මුත්, තහවුරු නොවූ අත්දැකීම් (BAK685)01:21:27
7102019/01/30MDM3544 අරූපාවචර ධ්‍යාන තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාව හරහා විමුක්ති ගතවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK690)01:16:10
7112019/01/30MDM3545 කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු මට්ටමට හටගෙන සියුම් වීම අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK689)00:55:04
7122019/01/30MDM3533 සකෘදාගාමී මාර්ගයේ, පංච උපාදානස්කන්ධ තුල පංච උපාදානස්කන්ධ අත්දුටු ධර්ම ශ්‍රවණය (BAK679)00:44:09
7132019/01/29MDM3671 වචනය සංසිඳුනු බව අත්දුටුමුත්, එහි හේතු ප්‍රත්‍යය කමටහන තුලින් අවබෝධ නොවුයේ ඇයි ! (BAK743)00:41:48
7142019/01/29MDM3670 අන්ත දෙකම භයාණක බව අත්දුටු බැවින් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට වැටුනෙමි ! බුදු පියාණෙනි (BAK742)00:47:51
7152019/01/29MDM3669 බ්‍රහ්ම ලෝක තුල අනිත්‍යය දෙයාකාරයකට අත්දුටුවේ අනාගාමී මාර්ගයේදීද, ඵළයේදීද (BAK741)02:05:15
7162019/01/28MDM3668 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා00:59:36
7172019/01/28MDM3531 රහත් වන තෙක් නිරතුරුව කමටහන් ශුද්ධ කලයුතු බව අවබෝධවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK680)01:09:15
7182019/01/28MDM3666 Skype - ලෝකය යනු චිත්තක්ෂණයක් වත් නොපවතින දැනගැනීමක් පමණකි ! බුදු පියාණෙනි (BAK740)01:55:50
7192019/01/27MDM3352.A සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සතර අපායෙන් නිදහස් වූ සාක්ෂි (BAK738)01:06:51
7202019/01/27MDM3664.A සේක උත්තමයින් නිත්‍ය සංඥාව අත්දුටු මොහොතේ, සංසාර බිය දැකීමෙන් අප්‍රමාදීවීම (BAK737)00:06:33
7212019/01/27MDM3665 Skype - මුලට යාම තුල සතිමත්වීමෙන්, බවය ගොඩනැගෙන කාර්‍යාවලිය අත්හැරුන අත්දැකීම් (BAK736)01:12:32
7222019/01/27MDM3664 Skype - අනාගාමි ඵළය තුල නේව සංඥා නා සංඥා ධ්‍යානයට වඩා ආකාසංඥායතනය සියුම් බව (BAK735)01:00:02
7232019/01/27MDM3661 අධිශීල - සතර ඉර්දිපාද තුලින් වැඩෙනාවූ සමාධිය හරහා සතිමත් වීමට අඛණ්ඩව මුලටම යන්න (ASA47)01:13:56
7242019/01/26MDM3660 සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වීමෙන් පසු, අවකාශයේ රූප තුලින් අනිත්‍යය අත්දුටු මොහොත (BAK734)00:46:28
7252019/01/26MDM3656 අධිශීල - යෝගියා බුද්ධ උපදේසයට අනුගතවූ මොහොතේ තමා තුල වැඩෙන ' සතිය ' 2 (ASA46)01:13:22
7262019/01/25MDM3654.A නාම පුවරු (සෝවාන් ) නොමැතිව, ආර්‍ය මාර්ගය තුල ජීවිතය ගත කරන අත්දැකීම් (BAK765)00:43:42
7272019/01/25MDM3655 Skype - අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින් අවකාශය කාලයෙන් වෙන්වූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK733)01:47:26
7282019/01/25MDM3653 අධිශීල - අධිශිල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (ASD34)02:07:57
7292019/01/25MDM3654 Skype - ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය ජීවමානව මේ මොහොතේ විදර්ශනාවෙන් අත්දකින යෝගීන් (BAK732)02:21:26
7302019/01/25MDM3650 අධිශීල - යෝගියා බුද්ධ උපදේසයට අනුගතවූ මොහොතේ තමා තුල වැඩෙන ' සතිය ' (ASA45)01:07:43
7312019/01/23MDM3648 චුති - උපත විදර්ශනාවෙන් අත්දැක, ගෝර කතරින් එතෙර වන මොහොත අත්විඳීමට (BAK731)00:14:55
7322019/01/23MDM3647 අරහත් මාර්ගයේදී මුලක්, අගක් නැති අනිත්‍යය තුල සංසාර බිය අත්දුටුවෙමි ! බුදු පියාණෙනි (BAK729)00:42:17
7332019/01/22MDM3646 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK729)01:37:02
7342019/01/22MDM3645 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK728)01:49:56
7352019/01/22MDM3644 Skype - උපදෙස් වලට අනුගත නොවීමෙන්, විදර්ශනාවෙන් බැහැරවීමේ විපාක අත්දුටු (BAK727)00:46:08
7362019/01/21MDM3643 බුදු පියාණෙනි, මම තවමත් අනාගාමී මාර්ගයේද ! නැතිනම් අරහත් මාර්ගයට පිවිසිලාද ! (BAK726)01:50:48
7372019/01/20MDM3642 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - නිවන අරමුණුවූ යෝගීන් අනුගත විය යුතු ශීලය (NMD13)01:32:16
7382019/01/20MDM3641 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS26)01:40:17
7392019/01/20MDM3640 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS25)01:32:51
7402019/01/20MDM3639 නි. ම. ප්‍ර. - රූපය, රූප සංඥාව සංසිඳීමෙන් ධාතු මනසිකාරයට අනුගතවී අනිත්‍යය අත්දැකීමට (NMA13)00:59:56
7412019/01/19MDM3638 Skype - නැවත මෙලොව උත්පත්තියක් නොමැති බව නැවතත් තහවුරුවූ මොහොත සජීවීලෙස අත්දැකීමට (BAK725)01:24:27
7422019/01/19MDM3635 සමාධි - සමාධි යෝගියෙක් විදර්ශනා භාවනාව අත්දැකීම සහ ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීම 2 (SMA53)01:14:47
7432019/01/18MDM3632 සමාධි - වචනයේ අර්ථය අතහැරී, නිත්‍යය සංඥාව සංසිඳීම, විතක්ක විචාර තුලින් අත්දකින්න (SMD36)02:16:17
7442019/01/18MDM3634 සමාධි - විචාරය විසින් විතක්කය සංස්කරනය කරවන ආකාරය අත්දුටු යෝගී ශාක්ෂි (BAK724)00:57:20
7452019/01/18MDM3633 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK723)01:07:17
7462019/01/18MDM3629 සමාධි - සමාධි යෝගියෙක් විදර්ශනා භාවනාව අත්දැකීම සහ ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීම (SMA52)01:10:26
7472019/01/17MDM3599.A - Skype - මෙන්න නීවරණ - ' භාවනාවක් කරන්න ඕනෙ ' අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK719)00:39:41
7482019/01/16MDM3627 Skype - සකෘදාගාමිනි මාර්ගය තුල, අරූපාවචර ධ්‍යාන හරහා සප්ත බොජ්ජංග අත්දැකීම් (BAK721)01:42:56
7492019/01/16MDM3471.A Skype - සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවීමෙන්, අනාගාමි මාර්ගයට අනුගතවීමට (BAK720)00:58:03
7502019/01/16MDM3472.A ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැක චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයෙන්, සකෘදාගාමී මාර්ගය විවෘත විය (BAK722)00:55:14
7512019/01/15MDM3567.A අනාගාමී මාර්ගය තුල අනිත්තානු, විරාගානු, නිරෝධානු, සහ පඨිනිස්සග්ගානු පස්සනාවන් (BAK718)01:08:02
7522019/01/15MDM3626 මුලට යාම ප්‍රමාද නිසා, විදර්ශනා නොවීමෙන් ගොඩනැගෙන මම, මගේ, මගේ ආත්මය (BAK717)01:45:22
7532019/01/14MDM3625 Skype - ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය ජීවමාන මෝහෝතේ අත්දැකීම සජීවී ලෙස (BAK716)01:30:37
7542019/01/14MDM3624 දාන, ශීල, භාවනාවෙන්, නිවන් දොරටුව විවෘත නොවූ සියලු ලෝ වාසීන්ට (SUA627)01:01:07
7552019/01/14MDM3623 Skype - අනාගාමි මාර්ගය තුලින් අරහත් මාර්ගයට පිවිසීමට ඔබටත් කුසල් නොමැතිද ! (BAK715)01:40:31
7562019/01/13MDM3620 ශීල - ප්‍රථම මෙනෙහි වීමෙන් මුලට යාමට අනුගතවීමෙන් කායානුපස්සනාවේ සංසිඳීමට 3 (SHA75)01:14:52
7572019/01/12MDM3616 ශීල - ශීලයෝගාවචර අනුශාසනා (SHA74)01:18:22
7582019/01/11MDM3615 Skype - අනාගාමි ඵළය ප්‍රථම වරට ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවුනි, බුදු පියාණෙනි (BAK714)01:38:01
7592019/01/11MDM3613 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK713)01:00:10
7602019/01/11MDM3611 ශීල - ප්‍රථම මෙනෙහි වීමෙන් මුලට යාමට අනුගතවීමෙන් කායානුපස්සනාවේ සංසිඳීමට (SHA73)01:14:31
7612019/01/10MDM3610 ශීල - ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP22)01:39:45
7622019/01/10MDM3609 භාවනාව වෙනුවට සිංදුවක් මෙනෙහි කර අනාගාමි මාර්ගයේදීත් අන්දමන්ද කරවීම (BAK712)00:40:58
7632019/01/10MDM3608 පංච බල වැඩෙන විට යෝගීන් අන්දමන්ද කරවන භාවනා අත්දැකීම් දෙකක් (BAK711)01:00:46
7642019/01/10MDM3607 Skype - ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර මාර්ග තුල එක සමාන අත්දැකීම දෙමුහුනුවරකින් (BAK710)01:14:41
7652019/01/09MDM3606 Skype - සකෘදාගාමි මාර්ගය තුල ශූන්‍යත චේතෝ විමෝක්ෂය තහවුරු විය බුදු පියාණෙනි ! (BAK709)01:00:41
7662019/01/08MDM3605 ඇයි මම පැවිදි වුනේ !, ඇයි මම යෝගියෙක් වුනේ !, මේ උපදෙස් ඔබටත් (SUA626)01:57:12
7672019/01/06MDM3603 සෝවාන් මගට - සෑම දැනගැනීමකදීම විදර්ශනාවට අනුගතවී මුලට යාමට හේතු ප්‍රත්‍යය සකස් කරමු (SPD18)01:33:17
7682019/01/06MDM3602 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK21)01:39:20
7692019/01/06MDM3601 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK20)01:36:21
7702019/01/06MDM3600 සෝ. ම. ප්‍රවි. - කයෙහි කයක් අත්දුටු සහතිකය වන ධාතු මනසිකාරය තුල අනිත්‍යය අත්දැකීමට (SPA18)01:02:46
7712019/01/05MDM3599 Skype - ඉහල මාර්ගඵළ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වන විට, අත්දැකීම් උඩු යටිකුරුවී අවබෝධයන් සනාථවීම (BAK708)01:49:17
7722019/01/05MDM3598 ශිල පුහුණු යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (SHD58)01:46:26
7732019/01/05MDM3597 ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK122)02:15:56
7742019/01/05MDM3596 කමටහන උඩුයටිකුරු වූ ධර්ම නිරෝධයෙන්, භාවනාවට අනුගතවීමට (SHA69)01:18:55
7752019/01/04MDM3594 ශිල පුහුණු - කම්මස්ස කථා සම්මා දිට්ඨියෙන්, අමූලිකා ශ්‍රද්ධාව හරහා සෝවාන් අංග වෙතට (SHD57)02:01:26
7762019/01/04MDM3595 සවිතක්ක, සවිචාර, පඨිනිස්සග්ගානුපස්සනාව අත්දුටු අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK707)00:49:35
7772019/01/04MDM3592 Skype - කෙලෙස් සංසිඳුවමින් ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK706)01:27:08
7782019/01/04MDM3590 ශීල පුහුණු - කමටහන විදර්ශනා නිමිත්ත ලෙස ගෙන, කායානුපස්සනාව සංසිඳවීමට 2 (SHA68)01:00:47
7792019/01/03MDM3589 ශිල පුහුණු - අප්‍රමාදීව විදර්ශනාවට අනුගතවී මුලට යාමෙන් කමටහන කෙටිවීම (SHD56)02:07:57
7802019/01/03MDM3588 ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK119)00:42:47
7812019/01/03MDM3587 Skype - ලෝකෝත්තර මාර්ගයට අනුගතවීමට වෙරදරන්නාවු යෝගී අත්දැකීම් (BAK705)01:54:10
7822019/01/03MDM3586 ශිල පුහුණු - තෘෂ්ණාවෙන්, තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණයවූ විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK118)01:29:06
7832019/01/03MDM3585 ශීල පුහුණු - කමටහන විදර්ශනා නිමිත්ත ලෙස ගෙන, කායානුපස්සනාව සංසිඳවීමට (SHA67)01:02:26
7842019/01/02MDM3584 කමටහන් සාකච්චාව (BAK704)00:40:07
7852019/01/01MDM3583 යෝගාවචරයාගේ පන්ච ඉන්ද්‍රිය පන්ච බල බවට වර්ධනය වන සාක්ශි (BAK702)01:59:41
7862018/12/30MDM3582 අධිශිල - විතක්ක, අවිතක්ක අත්දැකීමට උපදෙස් (ASD33)01:38:51
7872018/12/30MDM3578 අධිශිල-කමටහන අනු කමටහනෙන්ද, අනු කමටහන කමටහනෙන්ද දිය කර වචනයේ සංසිඳීමට 0201:17:06
7882018/12/29MDM3577 අධිශිල - විතක්ක, විචාර (ධර්මතාවය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයද ඇතුලුව ) (ASD32)02:01:57
7892018/12/29MDM3580 සකෘදාගාමි ඵලය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ අත්දැකීම් (BAK701)02:04:27
7902018/12/29MDM3574 අධිශිල යෝගාවචර අනුශාසනා (ASA43)01:16:16
7912018/12/28MDM3573 අධිශිල - අප්‍රමාදීව කමටහනට අනුගතවීමට (ASD31)02:05:22
7922018/12/28MDM3574 Skype - මුලට යාම ප්‍රමාදවීම තුල, භාවනා අත්දැකීම් හරහා අවබෝධයන්ට නොයාම (BAK701)00:50:31
7932018/12/28MDM3571 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK73)01:28:42
7942018/12/28MDM3570 අධිශිල යෝගාවචර අනුශාසනා (ASA42)01:19:02
7952018/12/27MDM3569 අධිශිල පෙරහුරු සාකච්චාව (ASP11)02:10:51
7962018/12/27MDM3568 Skype - අරූපාවචර හරහා භාවනාව ආරම්බ වීම තුලින් රූපාවචර වලින් පහලට නොබසින බව (BAK700)00:54:46
7972018/12/27MDM3567 Skype - ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර ආර්‍ය මාර්ගය වෙන්කර හඳුනාගත් සහ නොගත් අත්දැකීම් (BAK699)01:59:46
7982018/12/26MDM3566 අනිත්‍ය අත්දැක, දුක පිරිසිඳ අත්දුටුමුත්, අවබෝධ නොවූයේ ඇයි (BAK698)01:38:41
7992018/12/25MDM3564 කමටහන පිලිබඳ අපැහැදිලි බව නිසා මුලට යාම ප්‍රමාධයට (BAK696)00:41:02
8002018/12/25MDM3563 ධර්මාවබෝධය සඳහා ධර්ම ශ්‍රවනය සහ භාවනාව සම සමව සිදුවියයුතු බවට සාක්ශි (BAK695)01:02:51
8012018/12/25MDM3562 ක.සා.පාඩම්-භාවනාවට සූදානම් වීම හරහා සමතයෙන් මිදී විදර්ශනාවට (ජේෂ්ඨ)(BAK694)02:24:27
8022018/12/24MDM3561 සතිය විදර්ශනාවට ලක්වූ විට, අත්දැකීම් ස්වභාවය උඩුයටිකුරු වන බවට ශාක්ෂි (BAK693)00:58:33
8032018/12/23MDM3560 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK692)02:48:12
8042018/12/23MDM3559 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට - පංච නීවරන ප්‍රහානය කර සෝතාපන්න මාර්ගයේ ඉදිරියට(SPK19)01:32:41
8052018/12/23MDM3558 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK19)01:31:47
8062018/12/23MDM3557 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK18)01:37:12
8072018/12/23MDM3556 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - පළමු දැනගැනීමෙන්ම මුලට යාමෙන් කමටහන දියකර සතිමත් වීමට (SPA17)01:03:27
8082018/12/22MDM3555 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK691)04:04:47
8092018/12/22MDM3554 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - විදර්ශනාව හා සතිය (NMD12)01:25:50
8102018/12/22MDM3553 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS24)01:35:27
8112018/12/22MDM3552 නි. ම. ප්‍ර. - කමටහන කෙටිවීම හරහා කායනුපස්සනවේ කෙටි බව අත්දැක් යෝගාවචරයින් (NMS023)01:32:52
8122018/12/22MDM3551 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - මේ මොහොතේ කයෙහි කයක් අත්දැකිමට (NMA12)01:02:32
8132018/12/21MDM3550 අනාගාමී මාර්ගය තුල, ආනෙඤ්ඤ සමාධියෙන් විදර්ශනා උපේක්ෂාව හරහා නිවනට (BAK690)00:51:13
8142018/12/21MDM3549 ළදරු විදර්ශනාව අත්දුටු යෝගාවචර කටහඩ (BAK689)00:27:32
8152018/12/20MDM3541 Skype - ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු සහ සියුම් ලෙස අත්දුටු යෝගීන් (BAK688)02:05:17
8162018/12/20MDM3537 Skype - කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු මට්ටම සංසිඳුවන ආකාරය අත්දුටු බලව විදර්ශනාව (BAK687)00:46:08
8172018/12/18MDM3530 ධර්මශ්‍රවනයෙන් පමනක් නිවන සොයනා සියලු පිංවතුන්ට උපදෙස් (SUA626)00:36:17
8182018/12/18MDM3532 Skype - ' සතිය තුල සතිය ' සකෘදාගාමි මාර්ගය වඩාත් තහවුරුවූ ලෝකෝත්තර අත්දැකීම් (BAK682)00:44:23
8192018/12/17MDM3529 Skype - නිවන අපේක්ෂිත පිංවතුංට ඓතිහාසික මොහොතක් (BAK679)02:22:35
8202018/12/17MDM3516 සකෘදාගාමි මාර්ගයේ අලුත්ම විදර්ශනා අත්දැකීම් - ඇස් පියා ගත්තා, ඇස් ඇරුනා (BAK677)01:06:42
8212018/12/16MDM3528 ශිල - කායානුපස්සනාව හරහා අමූලිකා ශ්‍රද්ධාවෙන් ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාවට (SHK58)02:01:56
8222018/12/16MDM3526 ශීල -කායානුපස්සනාවේ ඵළය වන වේදනානුපස්සනාවට අනුගතවීමට උපදෙස් 2 (SHA69)01:19:06
8232018/12/15MDM3525 ශිල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (SHD56)02:06:51
8242018/12/15MDM3523 Skype - සකෘදාගාමි ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වෙමින් පවතින මොහොතේ අත්දැකීම් (BAK677)01:45:07
8252018/12/15MDM3521 ශීල - කායානුපස්සනාවේ ඵළය වන වේදනානුපස්සනාවට අනුගතවීමට උපදෙස් (SHA68)01:15:22
8262018/12/14MDM3520 ශිල - විදර්ශනාවෙන් ධ්‍යාන අංග වැඩීම තුලින්, පංච නීවරන සංසිඳීම (SHD56)02:12:48
8272018/12/14MDM3517 ශීල - වේදනානුපස්සනාවට අනුගතවීමට වෙර දැරීම සඳහා උපදෙස් (SHA67)01:12:41
8282018/12/13MDM3516 ශීල - ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP20)01:49:27
8292018/12/13MDM3515 Skype - නිවන අපේක්ෂිත සියලු පිංවතුන්ට මෙම යෝගියාගෙන් පාඩමක් (BAK676)01:26:31
8302018/12/12MDM3514 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK675)03:04:56
8312018/12/11MDM3510 කම. සාක. පාඩම් - අනු අරමුණු වලින් මිදී භාවනාවේ මූලික අරමුණ වන 'නිවන' ට ඒකාග්‍ර වීමට (BAK671)01:25:20
8322018/12/11MDM3513 කම. සාක. පාඩම් - අත්දැකීම අවබෝධයක් බවට පත්කර ගැනීමට (BAK674)03:25:12
8332018/12/10MDM3509 නිරන්තර සාකච්චාවක් සිදු නොවීමෙන් විදර්ශනාව මගහැරී සමතයට (BAK670)00:32:17
8342018/12/10MDM3512 Skype - සකෘදාගාමි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨවු මොහොත සනාථකල 'ධර්මශ්‍රවණය' (BAK673)00:50:20
8352018/12/10MDM3511 Skype - අනාගාමි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨවූ, මොහොත තහවුරු කල 'සතියෙන් සමාධියට සමවැදීම' (BAK672)01:59:51
8362018/12/09MDM3508 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට -කමටහනටම අනුගත වීම තුලින් තමාට තමා කල්‍යාණ මිත්‍රයා වීම(SPD16)01:30:26
8372018/12/09MDM3507 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK17)01:30:42
8382018/12/09MDM3506 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK16)01:32:55
8392018/12/09MDM3505 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහන සංසිඳුවමින් ධ්‍යාන හරහා විමුක්තියට(SPA16)01:03:02
8402018/12/08MDM3504 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK669)03:36:26
8412018/12/08MDM3503 Skype - ගොරෝසු මට්ටමේ කාම රාග පඨිඝ රාග සංසිඳුවමින් ආර්‍යමාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK668)02:02:17
8422018/12/08MDM3502 ශිල - සතර සම්‍යක්ප්‍රධාන වීර්යය (SHD55)02:00:46
8432018/12/08MDM3501 ශිල - කල්පනාවෙන් බැහැරවීම තුලින් කායානුපස්සනාවට අනුගත වූ යෝගාවචර අත්දැකීම්(SHK117)02:00:32
8442018/12/08MDM3500 ශීල - භාවනාව තුල සහ පසු කල්පනාවෙන් බැහැරව කායානුපස්සනාවට බැසගැනීමට උපදෙස් (SHA66)01:18:00
8452018/12/07MDM3497 ශිල - වචනයේ නිරෝධය හරහා විතක්ක විචාර අත්දැකීමට (SHD54)02:01:07
8462018/12/07MDM3496 ශිල - ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK116)01:05:42
8472018/12/07MDM3495 Skype අරහත් මාර්ගය තුල සියුම් මට්ටමේ කාමරාග, පඨිගරාග අත්දකිමින් අනාගාමි මාර්ගයට (BAK667)01:20:16
8482018/12/07MDM3494 ශීල - ප්‍රථම මෙනෙහි වීමටම අනුගතවී, යෝගීන් ලත් අත්දැකීම් (SHK115)01:27:43
8492018/12/07MDM3493 ශිල පුහුණු - ප්‍රථම දැනගැනීමෙන්ම කමටහනට අනුගතවීමට උපදෙස් 2 (SHA65)01:05:06
8502018/12/06MDM3492 ශිල පුහුණු - ශීල මට්ටමේදී යෝගාවචරයකු තුල තිබිය යුතු සතිය (SHD53)01:58:47
8512018/12/06MDM3491 Skype - අනිත්‍ය අත්දකිමින් සතර සතිපට්ඨාණය තුල සෝවාන් මාර්ගයේ අත්දැකීම් (SHK114)02:29:30
8522018/12/06MDM3490 ශිල පුහුණු - ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK113)01:27:27
8532018/12/06MDM3489 ශීල - ශීල පුහුණු යෝගාවචර අනුශාසනා (SHA63)01:06:32
8542018/12/05MDM3488 ශීල - දෛනික ජීවිතය තුල ධර්මයට අනුගතවී සතිමත්ව සිටිනා යෝගී අත්දැකීම් (SHP19)01:42:41
8552018/12/05MDM3486 සෝවාන් මාර්ගය තුලම දෛනික ජීවිතය ගත කෙරෙන බවට සහතිකවූ අත්දැකීම් (BAK664)01:12:10
8562018/12/04MDM3485 විදර්ශනාව, සතිය (කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම්) (BAK663)02:17:11
8572018/12/04MDM3484 විදර්ශනාව හරහා ධර්ම මනසිකාරයෙන් මිදෙන තෙක් අනිත්‍ය අත්දැක ලෝකෝත්තර මාර්ගයට නොවැටේ (BAK662)01:32:10
8582018/12/03MDM3482 විදර්ශනාවෙන් ආරම්බවු, සතිය තුල ධ්‍යාන හරහා අනිත්‍ය අත්දුටු මොහොත (BAK660)00:27:12
8592018/12/03MDM3481 සක්මන්, පර්යංක භාවනාවෙන් තොරව විදර්ශනා සමාධිය තුලින් සතිමත්වූ අත්දැකීම් (BAK659)01:16:41
8602018/12/02MDM3479 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - විදර්ශනා සමාධිය (SPD15)01:09:31
8612018/12/02MDM3478 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මගේ සීලයට අනුගත වීම හරහා සතිය අත් විඳි යෝගී කටහඬ (SPK15)02:34:27
8622018/12/02MDM3477 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සතර ඉර්දිපාධ හරහා සමාධිය අත්දැකීමට (SPA15)01:05:31
8632018/12/01MDM3476 භාවනාවේ අරමුණ පිලිබඳ අනවබෝධයෙන් අත්මිදීමට (කම. සාක. පාඩම් (BAK657)03:02:36
8642018/11/30MDM3474 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK656)03:11:41
8652018/11/29MDM3473 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK655)03:12:21
8662018/11/29MDM3474 ලෝකෝත්තර මාර්ගය තුල, චේතෝ සමාධිය, චේතෝ විමුක්තිය, නිවන අත්දුටිමි (BAK656)00:57:05
8672018/11/29MDM3472 Skype - අනිත්‍ය, නිරෝධය, දුක මේ මොහොතේ අවබෝධ කරදුන් අත්දැකීම් (BAK654)01:27:42
8682018/11/29MDM3471 Skype - ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය මේ මොහොතේ ජීවමාන බව අත්දුටු යෝගීන් (BAK653)01:53:17
8692018/11/28MDM3469 අර්ථකතනයක් නොමැති දැනගැනීම හෙවත් සතිය අත්දුටු මොහොත (BAK651)00:32:48
8702018/11/27MDM3468 කම. සාක. පාඩම් - තමා තුල විදර්ශනාව සිදුවූ බව සනාථ කර ගැනීමට (BAK649)02:12:02
8712018/11/27MDM3467 කමටහන් සාකච්චාව (BAK649)00:48:22
8722018/11/26MDM3465 ජ්‍යේෂ්ඨ යෝගීන් භාවනාවට සූදානම්වීම - සතියෙන් සමාධියට (ක. සාකච්චාවෙන් පාඩම්) (BAK647)03:14:07
8732018/11/25MDM3463 කම.සාක. පාඩම් - භාවනාව තුල විදර්ශනාව සිදු වූ බව හඳුනා ගැනීම (ජේෂ්ඨ ) (BAK645)01:49:05
8742018/11/25MDM3462 සතර සතිපට්ඨානයට බැසගැනීමට වෙර දරන යෝගී කටහඬ (BAK644)01:06:07
8752018/11/25MDM3461 අධිශිල - විදර්ශනා සමාධිය (ASD30)02:03:27
8762018/11/25MDM3459 අධිශිල - විදර්ශනා සමාධිය තුලින් ධර්මාවබෝධයට (ASA41)01:15:42
8772018/11/24MDM3458 අධිශිල - ධාතු මනසිකාරය (ASD29)02:20:52
8782018/11/24MDM3456 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK69)01:35:52
8792018/11/24MDM3455 අධිශිල - දෛනික කටයුතු භාවනාවක් කරගැනීම හරහා කම්මස්සකතා සම්මා දිට්ඨියට (ASA40)01:20:06
8802018/11/23MDM3454 අධිශිල - මේ මොහොත, මුලට යාම සහ සතිය (ASD28)02:09:20
8812018/11/23MDM3453 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK68)01:46:12
8822018/11/23MDM3452 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK67)01:55:22
8832018/11/23MDM3451 අධිශිල - ලෝකය යනු දැනගැනීමක් පමනක් බව අත්දැකීමට (සමාධි භාවනා සූත්‍රය ) (ASA39)01:04:26
8842018/11/22MDM3450 මගේ ශීලය පරීක්ශාව හරහා කායානුපස්සනාවට අනුගත වූ යෝගී කටහඬ (BAK643)00:31:07
8852018/11/22MDM3449 අධිශිල - අධිශිල පෙරහුරු සාකච්චාව (ASP10)02:05:16
8862018/11/22MDM3448 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD11)01:32:16
8872018/11/22MDM3447 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS22)01:30:31
8882018/11/22MDM3446 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS021)01:42:37
8892018/11/22MDM3445 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - දෛයිනික ජීවිතයේ කාර්යන් භාවනාවට අනුගත කර ගැනිම (NMA11)01:02:31
8902018/11/21MDM3444 කමටහන් සාකච්චාව (BAK642)01:20:31
8912018/11/21MDM3443 කමටහන් සාකච්චාව (BAK641)01:27:47
8922018/11/21MDM3442 රහතුන් වහන්සේගේ සති සම්පජන්‍ය තුල, මේ මොහොත, මම කල්ගත කලෙමි (BAK640)00:15:08
8932018/11/20MDM3441 Skype - කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK638)02:59:52
8942018/11/20MDM3440 'ම්ම්ම්.. ම්ම්..ම්..', නම්වූ පසුබිම් තිරයෙන් වැසුනාවූ චතුරාර්‍යය සත්‍යය (BAK638)00:43:32
8952018/11/19MDM3438 Skype - වීතික්‍රමණයවී, පරිවුට්ඨානවූ අනුසය කෙලේසය ප්‍රහාණවී චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට (BAK636)00:51:07
8962018/11/19MDM3436 අනිත්‍ය අත්දැකීම තුල, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ වන බවටවූ යෝගී කටහඬ (BAK634)00:46:25
8972018/11/18MDM3435 කම. පාඩම් - සම්මා සතියෙන් අනිත්තානුපස්සනාව සහ නිරෝධානුපස්සනාවන්ට (BAK634)02:24:35
8982018/11/18MDM3434 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සෝවාන් මාර්ගය (SPD14)01:35:32
8992018/11/18MDM3433 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK14)02:03:52
9002018/11/18MDM3432 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මේ මොහොතේ ප්‍රකට වන අරමුණ දැනගැනීමෙන් සතිය පිහිටුවීම (SPA14)01:05:26
9012018/11/17MDM3429 සිත සහ අනිත්‍යය වචන උපාදානයෙන්, සතර අපාගත වීමට වෙරදරන යෝගියෙක් (SUA625)01:49:17
9022018/11/17MDM3431 කම. පාඩම් - ධ්‍යාන තුල අනිත්තානුපස්සනාව, නිරෝධානුපස්සනාව, කාමරාග පඨිගරාග සංසිඳීම (BAK633)02:25:31
9032018/11/17MDM3430 Skype - නිවන තුල, ගොරෝසු, සියුම් සහ සංසිඳුනු කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු මොහොතේ කටහඬ (BAK632)01:12:57
9042018/11/17MDM3427 කමටහනක් අත්‍යවශ්‍යය වන්නේ ඇයි, පිස්සු වඳුරගෙන් ආරක්ෂා වීමට !!! (BAK629)00:12:07
9052018/11/17MDM3428 භාවනාව තුලදී මනසිකාරයට යන බව හඳුනාගත් මොහොත (BAK630)00:45:31
9062018/11/17MDM3426 පැහැදිලිව අනිත්‍යය අත්දැක්ක මුත් අවබෝධ නොවූ මොහොත (BAK628)00:43:30
9072018/11/17MDM3425 නිවන අත්දුටු මොහොතේ අත්දැකීමෙන්, සියලු පිංවතුන්ට පාඩමක් (BAK627)01:01:56
9082018/11/16MDM3424 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK626)03:32:23
9092018/11/16MDM3423 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK625)00:49:57
9102018/11/16MDM3421 ක. සා. පාඩම් - කමටහනට අනුගතවීමෙන්, රාග ද්වේශ ප්‍රහාණයවී, නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවිමට (BAK623)03:12:52
9112018/11/16MDM3422 Skype - ආර්‍ය මාර්ගය තුලම තමාගේ දෛනික ජීවිතය ගතකරන යෝගී කටහඬ (BAK624)01:44:20
9122018/11/15MDM3420 කම්ටහන් සාකච්චාව (BAK622)00:21:00
9132018/11/15MDM3419 Skype - සංයෝජන 3 ප්‍රහාණය වූ මොහොත අත්දැකීමෙන් නිවනට වෙරදරන්නට පාඩමක් (BAK621)02:46:07
9142018/11/15MDM3418 කමටහනට අනුගත නොවීමෙන් අසතිය හරහා නිත්‍ය සඤාවට (BAK620)00:39:38
9152018/11/14MDM3416 එකේ සිට එකට යාමේ කමටහන තුලින් සතර සතිපට්ඨානය වැඩී නිවනට (SUA624)00:06:52
9162018/11/13MDM3413 කම. සාක.පාඩම් - විදර්ශනාව සතිය සහ උද‍ය වය අත්දැකීම්(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)(BAK618)02:19:55
9172018/11/13MDM3413 සමාධි - බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා එකිනෙක අනුපිලිවෙලින් වැඩීමෙන් බෝධිය අවබෝධවීම (SMA49)00:22:03
9182018/11/12MDM3409 සමාධි - අනිත්තානුපස්සනාවෙන් අත්දැකිය යුතු අවකාශයේ නිරෝධය තුල කාලයේ නිරෝධය (SMA47)00:24:14
9192018/11/11MDM3401 ශීල - කායානුපස්සනාව සංසිඳුවා වේදනානු, චිත්තානු, ධම්මානු පස්සනාවන්ට 2 (SHA63)01:10:52
9202018/11/10MDM3404 සෝතාපත්ති ඵලය අභියස චිත්ත සංස්කාර සංසිඳවීමට වෙර දරණ යෝගාවචර කටහඬ (SHK111)01:51:01
9212018/11/10MDM3400 ශිල - මේ මොහොතට අනුගතවීමෙන්, උදය - ව්‍යය අත්දැක උදයබ්බ ඤාණයට (SHD51)02:19:52
9222018/11/10MDM3399 ශිල - වචී, කාය සංස්කාර සංසිඳීමෙන් චිත්ත සංස්කාර අත්දකිමින්, සෝවාන් මගේ ඉදිරියටම (SHK111)02:38:27
9232018/11/10MDM3398 ශීල - ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK110)02:04:12
9242018/11/10MDM3397 ශීල - කායානුපස්සනාව සංසිඳුවා වේදනානු, චිත්තානු, ධම්මානු පස්සනාවන්ට (SHA62)01:03:07
9252018/11/09MDM3396 ශිල - භාවනාවට සූදනම්වීම, භාවනාවේ ආරම්බය සහ භාවනාවට අනුගතවීම (SHD50)02:05:46
9262018/11/09MDM3394 ශිල - භාවනාවට සූදනම්වීම, භාවනාවේ ආරම්බය සහ භාවනාවට අනුගතවීම (SHK108)01:36:47
9272018/11/09MDM3393 ශීල - නිසි සූදානමකින් භාවනාවට අනුගතවීම හරහා ධර්මාවබෝධයට (SHA61)01:05:16
9282018/11/08MDM3392 Skype - ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැක, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවූ 2 වන යෝනිසෝ මනසිකාරය (BAK617)00:33:03
9292018/11/08MDM3391 ශීල - ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP18)02:19:27
9302018/11/08MDM3390 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK616)02:29:17
9312018/11/08MDM3386 දේවදූත පාඩමෙන් දෛනික කටයුතු තුල මරනමංචකය අත්දැකීමට (SUA624)01:50:53
9322018/11/07MDM3389 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK615)02:29:01
9332018/11/07MDM3388 කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් මට්ටමට පත්වීම අත්දකිමින් සකෘදාගාමී මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK614)01:01:32
9342018/11/07MDM3383 අවිද්‍යාවේ උගුලට හිරවී, සමථය විදර්ශනාව ලෙස හඳුනාගත් යෝගී කටහඬ (BAK611)02:04:18
9352018/11/07MDM3387 කමටහන් සාකච්චාව (BAK613)00:40:16
9362018/11/07MDM3385 මරණ මංචකයේදීත් පිං කිරීමට වෙරදරන දේවදූතයාගෙන් මුළු ලෝකයාටම පාඩමක් (SUA623)02:04:18
9372018/11/06MDM3384 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK612)02:18:16
9382018/11/06MDM3382 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් - භාවනාවට නිසිලෙස සූදානම් නොවීමේ විපාක (BAK610)03:23:27
9392018/11/05MDM3381 සිතේ කලබලකාරී බව අත්දුටු, නිවනින් නැවතත් බවයට පැමිණි මොහොතේ කටහඬ (BAK609)00:31:25
9402018/11/05MDM3380 ශීලය පරීක්ෂා කිරීමෙන්, ධර්මයේ සාන්දිට්ඨික, අකාලික, ඒහි පක්ෂික ගුණ අත්දුටු මොහොත (BAK608)00:28:14
9412018/11/05MDM3379 නිවනෙන් නැවතත් බවයට තමාට ඒමට හේතු ප්‍රත්‍යයවූ, අඳෝනාවේ දෝංකාරය (BAK607)00:46:22
9422018/11/04MDM3378 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් - (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්) (BAK606)02:59:02
9432018/11/04MDM3376 සෝවාන් මගට - අනිත්‍යය අත්දැකීම තුල, දුක පිරිසිඳ දැකීමෙන්, දුක්ඛ සත්‍යය අවබෝධයට (SPD13)01:19:32
9442018/11/04MDM3375 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK13)02:03:02
9452018/11/04MDM3374 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට -සෝවාන් මාර්ගය තුල සතර ඉර්ධිපාද වැඩෙන ආකාරය අත්දැකීමට (SPA13)01:01:32
9462018/11/03MDM3373 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් - සති සම්පජන්‍යෙන් සිටි මොහොත හඳුනා ගන්නේ කෙසේද (BAK604)02:36:17
9472018/11/03MDM3372 බලව විදර්ශනාව තුල සති සම්පජන්‍යෙන් තමා දෙස බලාසිටි මෑණියන් වහන්සේ (BAK603)01:18:51
9482018/11/03MDM3371 අපායෙන් නිදහස් වීමට ' මගේ අතින් සතෙක් මැරුණද " පරීක්ෂා කිරීමට විනාඩියක් (BAK602)00:12:59
9492018/11/03MDM3370 මගේ ශීලය පරීක්ෂා කිරීමේ ශූෂ්ක විදර්ශනාවෙන්, සසරින් එතෙරවූ තවත් යෝගියෙක් (BAK601)00:54:45
9502018/11/03MDM3369 දුක්ඛ සමුදය සත්‍යය තමා කරා පැමිණි මොහොත අවබෝධ කර නොගත් අකුසලය (BAK600)01:14:06
9512018/11/02MDM3368 සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ මොහොත (BAK599)01:27:27
9522018/11/02MDM3366 විරල අත්දැකීමක් - මමත් භාවනා කරනවා, තවත් කෙනෙක් මා වෙනුවෙන් භාවනා කරනවා (BAK597)00:41:04
9532018/11/02MDM3365 ශූෂ්ක විදර්ශනා අත්දැකීම් හරහා ධර්මාවබෝධයට ලඟා වෙමින් සිටිනා යෝගීන් (BAK596)02:35:22
9542018/11/02MDM3364 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK595)01:41:13
9552018/11/02MDM3363 ' ම් ' 'අ' හරහා ගෝර කතරේ නිමාව පෙන්වූ මුත් රූපයට ගැටගැසුනු මොහොත (BAK594)00:51:38
9562018/11/01MDM3362 කම.සාක.පාඩම්-භාවනා අත්දැකීමේදී ධ්‍යාන පිලිබඳ අනවබෝධයෙන් මිදී ධර්මාවබෝදයට (BAK593)03:14:35
9572018/11/01MDM3360 Skype - නාම-රූප මේ මොහොතේම හටගෙන නිරෝධවීම යථා භූත ඤාණයෙන් අත්දුටිමි (BAK592)03:05:16
9582018/11/01MDM3360 සමථය තුල හිරවූ, භික්ෂුව විදර්ශනාවට යොමුකල උපදෙස්, අනෙකුත් පිංවතුන්ටත් (BAK591)02:09:27
9592018/11/01MDM3359 විචිකිච්චාවෙන් තොරවම තෙරුවණ් සහ ආර්‍යකාන්ත ශීලය අත්දුටුවෙමි බුදු පියාණෙනි. (BAK584)00:58:10
9602018/11/01MDM3358 අධිමානයෙන්, තමාව රවටා, සෝවාන් වූ බව කියාගන්නා යෝගීන්ට, පණිවුඩයක් (BAK590)01:03:20
9612018/10/31MDM3356 සතර අපායෙන් නිදහස්වූ, මේ මගේ අවසාන සම්බුද්ධ ශාසනය බව අවබෝධවූ මොහොත (BAK588)01:06:38
9622018/10/31MDM3355 ක.සාක.පාඩම් - අවුරුදු තුනක් කියවුනාවූ බණේ සත්‍යවූ මොහොත (ආනෙඤ්ජසප්පාය සූත්‍රය) (BAK587)02:25:12
9632018/10/30MDM3354 Skype - ආනෙඤ්ඤ සමාධියෙන්, විදර්ශනා උපේක්ෂාවෙන්, විමුක්තියෙන්, ආර්‍ය මාර්ගය තහවුරුවී (BAK586)01:29:47
9642018/10/30MDM3356 මා තුලින් තමා අත්දැකිය හැකිබව 'මගේ ශීලය පරීක්ෂා කිරීමෙන් ' මට අවබෝධ විය (BAK582)00:19:10
9652018/10/30MDM3353 නිවන් මගේ ත්‍රිලක්ශනය අත්දකිනා යෝගී අත්දැකීම් (BAK585)02:51:52
9662018/10/30MDM3352 සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සතර අපායෙන් නිදහස් වූ සාක්ෂි(2,4 යෝගීන්) (BAK584)03:32:27
9672018/10/29MDM3350 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK581)01:28:02
9682018/10/29MDM3349 ධර්මයෙන් මෙවන් පිහිටක් මෙතෙක් අත්නොවිඳි පිංවතුන්ට පණිවිඩයක් (BAK580)00:24:54
9692018/10/28MDM3348 අනිත්‍ය අත්දුටු මොහොතේ කටහඬ - කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK579)02:45:36
9702018/10/28MDM3347 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - විදර්ශනාව (SPD12)01:34:01
9712018/10/28MDM3346 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සෝවාන් මාර්ගය තුල ධර්ම සුවයෙන් කල්ගත කරනා යෝගීන් (SPK12)02:09:01
9722018/10/28MDM3341 ක. සා. පාඩම් - දැනගැනීම් සති සම්පජන්‍යයට හසුවුනිනම්, කා. වලින් නිදහස් ක. අත්දැකීම් (BAK575)03:13:25
9732018/10/28MDM3345 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - විතක්ක විචාර අවබෝධයෙන් සෝවාන් ඵලයට (SPA12)01:04:37
9742018/10/27MDM3324 කමටහනට ඇතිකරගත් තෘෂ්නාවෙන් ශබ්දයට තිබුනු තෘෂ්නාව යටපත් විය (BAK564)01:06:56
9752018/10/27MDM3343 මරණ මොහොතේදී, සිත පරීක්ෂා කර අත්හැරීමට, කාලයක් ඉල්ලා මාරයාට යාඥා කරන සිල් මෑණියෝ (BAK577)00:22:25
9762018/10/26MDM3342 විදර්ශනා උපක්ලේශ මගහැර නැවත භාවනාවට අනුගතවූ මෙහෙණීන් වහන්සේ (BAK576)00:14:20
9772018/10/26MDM3339 (ජේෂ්ඨ) අයෝනිසෝමනසිකාරයෙන් බැහැරකල සති සම්පජන්‍යය අවබෝධ කරගැනීමට උපදෙස් (BAK574)01:01:14
9782018/10/26MDM3338 නාඹර වයසේ, කාර්‍යබහුල චර්‍යාව තුල සතිමත්වීමෙන්, සෝවාන් මගට පිවිසි අත්දැකීම් (BAK573)00:32:34
9792018/10/26MDM3340 නිවන පසෙකලා, ආර්‍ය මාර්ගයෙන් බැහැරවී, සිව්පසය ණයට පරිභෝග කරන සිල් මෑණියෝ (BAK572)00:13:38
9802018/10/26MDM3337 සඛ්කාය දිට්ඨිය සුණු විසුණුවන ධර්මතාවය තමා සොයා පැමිණි මොහොත (BAK571)00:58:25
9812018/10/25MDM3335 ක සා. පාඩම් - ස්වාමීන් වහන්සේගේ කමටහන යෝගීන් විසින් ශුද්ධ (සාකච්චා ) කල මොහොත (BAK569)03:44:57
9822018/10/25MDM3336 සතර සතිපට්ඨානයෙන්, විතක්ක විචාර අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵළයට (BAK570)00:13:21
9832018/10/25MDM3333 Skype - සතර සතිපට්ඨානය තුල ධර්මාවබෝධය කරා ඉදිරියටම (BAK568)02:44:10
9842018/10/25MDM3332 (ජේෂ්ඨ) අවිද්‍යාවෙන් යටපත්කල, සති සම්පජන්‍යය අවබෝධ කරගත හැකි අත්දැකීම් (BAK567)00:19:13
9852018/10/24MDM3329 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD10)01:31:55
9862018/10/24MDM3328 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS20)01:28:05
9872018/10/24MDM3327 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS019)01:34:00
9882018/10/24MDM3326 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ඒදිනේදා කටයුතු වලදි ශිලයට අනුගත විමට (NMA10)01:03:32
9892018/10/23MDM3323 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවීමෙන්, සකෘදාගාමි මාර්ගය තුල කාමරාග, පඨිගරාග සංසිඳීම් අත්දැකීම (BAK563)01:45:52
9902018/10/23MDM3322 අලුත්ම උපදේශය - සතිමත්වූ අවස්ථාවන් වාර්ථා කිරීමෙන්, සතර සතිපට්ඨානය තුලින් නිවනට (SUA622)00:27:39
9912018/10/23MDM3321 බුද්ධ උපදේශයටම අනුගතවීමට වෙර දැරූ මේ යෝගියා මුලු ලෝකයටම ආදර්ශයකි (BAK561)00:18:47
9922018/10/23MDM3320 රෝහල තුල, පුංචි දරුවා මගේ තුරුල්ලේ, මම සතර සතිපට්ඨානය තුල සැනසිල්ලේ (BAK560)00:28:48
9932018/10/23MDM3319 බෙහෙත් ප්‍රතික්ෂේප කර, තිසරණේ සරණ සෙවූ මෙහෙණින් වහන්සේගේ කටහඬ (BAK559)00:04:21
9942018/10/22MDM3317 කමටහනට අනුගත වීම තුලින් තමාගේ අඳෝනාවෙන් සහ කෙලෙස් වලින් නිදහස් වීමට (BAK557)00:37:26
9952018/10/22MDM3316 තමා තුලම ලෝකය හට ගන්නා ආකාරය අත්දුටු යෝගී අත්දැකීම් (BAK556)00:38:45
9962018/10/22MDM3315 නිවනට යොමුවූ සතිය තුලින්, ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැක චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවූ මොහොත (BAK555)01:21:05
9972018/10/21MDM3314 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් - (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්) (BAK554)03:10:02
9982018/10/21MDM3310 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට - දෛනික කටයුතු තුලින් සතර සතිපට්ඨානය හරහා නිවන් මගට(SPA11)01:08:00
9992018/10/21MDM3312 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීර්යය හරහා මෙනෙහිවීම හඳුනා ගැනීමට (SPD11)01:30:05
10002018/10/21MDM3311 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK11)02:03:02
More pages:1 2 3 4 5 All
Shown above: 1 - 1000 (Total: 4107)

* The shown dates are the YouTube publish dates of the videos and are in UTC time. The shown durations of sermons may change by about a second from the actual durations.

** This list including the association of list item numbers with the currently shown items is subject to change when the page is updated.