නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/09බුද්ධ කාලයේ ත්‍රස්ථවාදය ක්‍රියාත්මක වූ අයුරු Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 07 - 08)00:54:14
22019/07/08බුදුන් වහන්සේ පිළිගත්තේද නැති, ප්‍රතික්ශේපද නොකළ මිනිසුන්ට වටිනාකම් දෙන ක්‍රම 4ක් (2019 - 07 - 07)00:49:57
32019/07/05රැකියාවේ පළමු දවසේම උසස්වීමක් ලැබූ සේවකයා Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 07 - 04)00:51:41
42019/06/17Poson Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Neluwakande Gnanananda Thero - Sermon 100:50:06
52019/06/11පින් පව් යනු මොනවාද? රැස් වෙන්නේ කෙසේද, කොතනකද? (2019 - 06 - 10) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි00:50:03
62019/06/06ලොව සියළු කණ්ඩායම් ආකාර 4කින් දැක්වේ (2019 - 06 - 05) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි00:52:20
72019/06/05ලෝක ධාතුවේම පැවැත්ම,නැවැත්ම සැලසුම් කරන්නේ මනුෂ්‍යයෝය (2019 - 06 - 04) නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි00:51:42
82019/06/02අස්ථානයේ නොලැබිය හැකි, ස්ථානයේ අනුමෝදන් විය හැකි පින (2019 - 05 - 31) නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි00:47:42
92019/05/17Ven Neluwakande Gnanananda Thero - කාමෙසුපලාළිත සූත්‍රය00:48:32
102019/05/15Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2019-05-0500:47:32
112019/05/15පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2019 05 14මී මැස්සා සහ නිල මැස්සා බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:48:56
122019/05/15මී මැස්සා හා නිල මැස්සා (2019 - 05 - 14) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි00:49:10
132019/05/12Ven Neluwakande Gnanananda Thero - සම්බොධිපක්ඛිය සූත්‍රය00:52:04
142019/05/11Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ජීවනගමන ජයගෙන සංසාරෙන් එතෙරවීමට00:50:11
152019/05/04Ven Neluwakande Gnanananda Thero 2019 ,05 04 13 30 The Buddhist TV නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමීන්00:49:57
162019/05/04මතකයට හේතු (2019 - 05 - 03) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි00:51:12
172019/05/02Ven Neluwakande Gnanananda Thero - හොද සහ නරක වෙන්කරගතහැකි නිර්නායකය00:51:17
182019/04/30Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ආස්වාදය, ආදීනවය, නිස්සරනය00:48:30
192019/04/16Ven Neluwakande Gnanananda Thero 2019 04 13 13 30 The Buddhist TV නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමීන්ද00:51:15
202019/04/132019 - 04 - 12 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:50:18
212019/04/072019 - 04 - 06 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:49:21
222019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:47:57
232019/03/282019 - 03 - 26 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:52:15
242019/03/27Appamada Suthraya (අප්පමාද සූත්‍රය) | ASAPUWA 2019 03 09 | Rev Neluwakande Gnanananda Thero00:53:17
252019/03/262019 - 03 - 25 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:58:55
262019/03/252019 - 03 - 24 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:50:28
272019/03/242019 - 03 - 23 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:43:07
282019/03/102019 - 03 - 09 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:54:40
292019/03/06Ven Neluwakande Gnanananda Thero - හිත කිලිටු කරවන ද්වේශය තරහව දුරුලන ක්‍රම ( දුතිය ආඝාතපටිවිනය සූ00:51:37
302019/03/052019 - 03 - 05 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:53:57
312019/03/042019 - 03 - 03 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:47:38
322019/03/04Ven Neluwakande Gnanananda Thero - නිරයෙසු භයං දිස්‌වා, පාපානි පරිවජ්‌ජයෙ, අරියධම්‌මං සමාදාය,00:46:10
332019/03/04Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2019-03-0300:43:48
342019/02/282019 - 02 - 25 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි (ii) - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:47:29
352019/02/282019 - 02 - 25 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:52:58
362019/02/10Ven.Neluwakande Gnanananda Thero - 2019.02.05 - 11.40 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:23
372019/02/032019 - 02 - 02 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:50:32
382019/01/282019 - 01 - 27 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:52:11
392019/01/12Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2019-01-1200:44:08
402019/01/092019 - 01 - 09 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:47:53
412019/01/09Ven Neluwakande Gnanananda Thero - කෙලෙස්00:49:31
422019/01/012018 - 12 - 29 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:50:16
432018/12/162018 - 12 - 16 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:55:31
442018/12/142018 - 12 - 14 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:53:37
452018/12/13Neluwakande Gnanananda himi 02 - Sadaham ashramaya01:21:07
462018/12/052018 - 12 - 04 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:50:15
472018/12/02Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ප්‍රථම පාසදිකා සූත්‍රය00:52:26
482018/11/19Ven.Neluwakande Gnanananda Thero  - 2018.10.30 - 06.30 ඤාණානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:55:59
492018/11/13Ven Neluwakande Gnanananda Thero - පිළිවෙත්00:48:03
502018/11/032018 - 11 - 03 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven Neluwakande Gnanananda thero00:54:46
512018/11/03Ven Neluwakande Gnanananda Thero - තතියඅනාගතභය සූත්‍රය00:51:57
522018/10/28Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ශ්‍රේෂ්ට මිනිසෙකුවීමට00:49:37
532018/10/262018 - 10 - 25 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි - Ven. Neluwakande Gnanananda thero00:46:43
542018/10/23Ven Neluwakande Gnanananda Thero - විසාඛූපොසථ සූත්‍රය00:51:26
552018/10/20Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ජරා භයං ව්‍යාදී භයං මරණ භයං00:47:48
562018/10/11Ven.Neluwakande Gnanananda Thero, 2018.10.09 - 10.05 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ00:53:49
572018/10/11Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ලොකුම ලෙඩේ බඩගින්නයි සංඛාර රැස් කිරීම ලොකුම දුකයි00:52:06
582018/10/102018 - 10 - 10 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි Ven Neluwakande Gnanananda thero00:54:57
592018/10/042018 - 10 - 03 (ii) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි Ven Neluwakande Gnanananda thero00:52:59
602018/10/042018 - 10 - 03 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි Ven Neluwakande Gnanananda thero00:49:56
612018/09/292018 - 09 - 28 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි Ven Neluwakande Gnanananda thero00:51:46
622018/09/27Ven.Neluwakande Gnananda Thero 2018.09.18 - 10.30 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST00:54:10
632018/09/27පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2018 09 09 Ven Neluwakande Gnanananda thero00:59:36
642018/09/22Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2018-09-2200:42:04
652018/09/17පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2018 08 21 Ven Neluwakande Gnanananda thero00:49:45
662018/09/17පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2018 08 20 Ven Neluwakande Gnanananda thero00:54:46
672018/09/12පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2018 07 09 Ven Neluwakande Gnanananda thero00:56:43
682018/09/12පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2018 06 14 Ven Neluwakande Gnanananda thero00:48:08
692018/09/12පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2018 06 10 Ven Neluwakande Gnanananda thero00:55:53
702018/09/12Ven. Neluwakande Gnanananda Thero 2018-06-0400:53:40
712018/09/12පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි 2018 07 19 Ven Neluwakande Gnanananda thero00:54:02
722018/09/11Neluwakande Gnanananda Thero Dharma Dhesanawa- Niyangampaya Gampola00:28:54
732018/08/28Ven.Neluwakande Gnanananda Thero 2018.08.27 - 14.30 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමින් වහන්සේTHE BUDDHIST00:48:00
742018/08/04Ven Neluwakande Gnanananda Thero - මානත්ථද්ධ සූත්‍රය00:51:49
752018/08/01Ven Neluwakande Gnanananda Thero - පිරිහීමට හෙතුවන කාරණා ( පරිහාණි සූත්‍රය )00:48:00
762018/07/07Ven.Neluwakande Gnanananda Thero - 2018.07.07 - 08.00 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:45:13
772018/07/01Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2018-07-0100:45:02
782018/06/12Ven Neluwakande Gnanananda Thero - කොසොල් රජු සහ අජාසත් රජු අතර ඇතිවූ දෙවන යුද්ධය අලලා දේශිත දුතිය ස00:53:24
792018/05/10Ven Neluwakande Gnanananda Thero - මේ ලැබුනු අවස්තාව මග නොහැර සිතට රැකවරනය සලසන්න00:53:40
802018/04/28Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2018-04-2200:45:09
812018/03/22Ven.Neluwakande Gnanananda Thero - 2018.03.22 - 20.00 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ SLBC00:44:46
822018/03/17Ven Neluwakande Gnanananda Thero - කැමති වන්නෙනම්.. ( ආකඞ්‌ඛෙය්‍ය සූත්‍රය )00:48:35
832018/03/11වැඩ කල් දමන කෙනා ජීවිතයේ සැපයෙන් පිරිහෙනවා Damsak Nada 11-03-201800:38:56
842018/03/11Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2018-03-1100:41:35
852018/02/16Ven Neluwakande Gnanananda Thero ලව්කික සුඛය සදහා( සුඛ වග්ගය )00:49:08
862018/01/0358. Ven Neluwakande Gnanananda Thero - Chuladhammasamadana Sutta - 9 am 27 Oct 201700:48:03
872017/11/27Ven Neluwakande Gnanananda Thero - බල සංග්‍රහවස්තු සූත්‍රය00:52:04
882017/11/10Ven Neluwakande Gnanananda Thero - චූළධම්මසමාදාන සූත්‍රය00:42:25
892017/10/23බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ථිකය ගැන කරනු ලැබූ දේශනා Ven Neluwakande Gnanananda Thero00:44:24
902017/10/23Ven Neluwakande Gnanananda Thero පුණ් ණ සූත් රය00:49:13
912017/10/23Ven Neluwakande Gnanananda Thero ප් රඥ්ඥාවන්තයා00:47:40
922017/10/2322 Dakkineyya Gunaya 11pm22may13 Ven Neluwakande Gnanananda Thero 100:42:19
932017/10/2322 Dakkineyya Gunaya 11pm22may13 Ven Neluwakande Gnanananda Thero00:42:19
942017/10/23Neluwakande Gnanananda Thero Damsak Nada 2017 07 1600:43:10
952017/09/20Ven Neluwakande Gnanananda Thero - පුණ්‌ණ සූත්‍රය00:49:14
962017/09/10Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2017-09-1000:45:33
972017/07/18Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2017-07-1600:43:10
982017/06/15Ven Neluwakande Gnanananda Thero - ප්‍රඥ්ඥාවන්තයා00:47:41
992017/05/08Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2017-04-2300:43:39
1002017/03/05ඉන (ණය ) සුත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශනාව Neluwakande Gnanananda Thero damsak nada 05-03-201700:38:08
1012017/03/05Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2017-03-0500:40:00
1022017/02/03ආමිස දානයේ ප්‍රතිපල Ven Neluwakande Gnanananda Thero pansil handawa 03 02 201700:20:06
1032017/01/29බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ථිකය ගැන කරනු ලැබූ දේශනා Ven Neluwakande Gnanananda Thero00:44:24
1042017/01/29Neluwakande Gnanananda Thero - Damsak Nada 2017-01-2900:44:25
1052016/12/01අපේ කර්ම ශක්තිය පිළිබඳව Ven Neluwakande Gnanananda Thero sirsa pansil handawa 30-11-201600:21:11
1062016/11/30කර්ම වර්ග පිළිබඳව Ven Neluwakande Gnanananda Thero sirsa pansil handawa 29-11-201600:21:50
1072016/09/05සුභාෂිත වචනය මංගල කාරණයකි - Ven Neluwakande Gnanananda Thero 5- 09-201600:46:18
1082016/01/013. Ven Neluwakande Gnanananda Thero - Upadana Sutta SN - 4am07 Jan201500:46:00
1092015/12/3176. Ven Neluwakande Gnanananda Thero - 11p Oct201500:47:56
1102015/08/26Ehipassiko 2015.08.26 | Delivered by Rev: Neluwakande Gnanananda Thero.00:38:32
1112015/08/05Ehipassiko 2015.08.05 | Delivered by Rev: Neluwakande Gnanananda Thero.00:31:33
1122015/07/22Ehipassiko 2015.07.22 | Delivered by Rev: Neluwakande Gnanananda Thero.00:28:36
1132015/02/202013 06 02 Ven Neluwakande Gnanananda Thero00:57:43
1142015/01/0457. Visakhasutta (Anguttara Nikaya) - Ven Neluwakande Gnanananda Thero - 30 May201400:43:23
1152014/08/202013 03 20 Ven Neluwakande Gnanananda Thero00:52:13
1162014/07/082013 02 09 Ven Neluwakande Gnanananda Thero00:53:04
1172014/03/25119. Ven Neluwakande Gnanananda Thero - 28 Sep13 - Maha Sudassana Sutta D.N00:52:07
1182014/03/2575. Ven Neluwakande Gnanananda Thero - 22 Jun13 - Choola Seehanada Sutta00:46:33
1192014/03/2429. Ven Neluwakande Gnanananda Thero - 1 Mar13 - Jeewaka Sutta M.N00:49:20
1202014/01/2079. Ven Neluwakande Gnanananda Thero - 10am02 Apr13 - Maha Rukkha Sutta SN00:45:06
1212013/12/3122. Dakkineyya Gunaya - 11pm22may13 - Ven Neluwakande Gnanananda Thero00:42:19
1222013/03/3168. Ahara Sutta (ආහාර සූත්‍රය ස.නි) Ven Neluwakande Gnanananda Thero 24 Sep1200:48:40
1232013/03/301. Amagandha Sutta (අමගන්ධ සූත්‍රය ඛු.නි) Ven Neluwakande Gnanananda Thero 02 Jan1200:55:26
1242013/03/2517. Ven Neluwakande Gnanananda Thero 4am19 Jan1200:41:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.