සමාජ තනතුරු ප්‍රභල ගෝපාලකයෙක් මෙන් දැරීමට Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 09 - 14)