බුත්පිටියේ සමිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/04බුත්පිටියේ සමිත නායක හාමුදුරුවන් විසින් අපේ නිවසේ සිදුකල ධර්ම දේශනාව00:41:23
22019/02/25අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 7001:21:25
32019/02/18අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6902:12:06
42019/02/11අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6801:31:16
52019/02/04අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6702:24:56
62019/01/28අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6601:11:51
72019/01/21අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6501:35:06
82019/01/14අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6402:03:48
92019/01/07අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6301:39:06
102018/12/31අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6201:35:35
112018/12/17අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6101:22:36
122018/12/10අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6001:37:47
132018/10/28අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5902:08:46
142018/10/21අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5801:19:55
152018/10/07අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5701:13:11
162018/09/24අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5601:37:41
172018/09/16අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5501:57:27
182018/09/09අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5401:19:47
192018/09/02අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5301:07:17
202018/08/26අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5201:44:36
212018/08/19අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5101:22:17
222018/08/05අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5001:14:37
232018/07/22අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4901:22:46
242018/07/15අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4802:06:35
252018/07/08අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4701:49:07
262018/07/01අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4600:48:09
272018/06/10අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4501:04:41
282018/06/04අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4402:12:37
292018/05/20අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4301:40:32
302018/05/13අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4200:59:52
312018/04/22අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4101:54:55
322018/04/08අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4001:54:01
332018/03/25අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3901:48:16
342018/03/11අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3801:43:21
352018/03/05අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3701:24:56
362018/01/15අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3601:02:51
372018/01/08අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3501:57:21
382018/01/04Metta Vihara Pindhapathe at Houston TX on 23-12-201700:10:56
392017/12/25අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3401:58:56
402017/12/18අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3301:56:01
412017/11/27අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3202:12:16
422017/11/20අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3101:18:59
432017/11/13අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3001:52:41
442017/11/06අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2901:52:40
452017/10/01අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2801:40:36
462017/09/24අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2701:40:31
472017/09/17අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2601:46:35
482017/09/10අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2501:05:36
492017/08/20අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2401:47:16
502017/08/07අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2302:20:01
512017/07/30අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2201:46:36
522017/07/23අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2101:43:01
532017/07/16අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2001:39:32
542017/07/09අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1901:51:38
552017/07/02අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1801:41:36
562017/06/25අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1701:26:00
572017/06/11අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1601:54:47
582017/06/04අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1501:39:14
592017/05/28අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1401:51:56
602017/05/21අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1301:54:16
612017/04/30අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1201:44:16
622017/04/23අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1101:50:16
632017/04/10අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1001:56:10
642017/04/02අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 901:58:17
652017/03/19අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 801:48:36
662017/03/12අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 702:13:06
672017/03/06අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 601:44:56
682017/02/27අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 501:25:00
692017/02/20අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 401:40:42
702017/02/13අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 301:49:21
712017/01/30අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 201:41:40
722014/08/212013 03 22 Ven Buthpitiye Samitha Thero00:53:20
732014/08/202013 03 07 Ven Buthpitiye Samitha Thero00:53:40
742014/05/252013 01 14 Ven Buthpitiye Samitha Thero00:52:05
752014/03/23261. Ven Buthpitiye Samitha Thero - Cacakka Sutta MN - 10am13 Nov1300:46:31
762014/02/08211. Ven Buthpitiye Samitha Thero - 7am20 Sep13 - Sabbasawa Sutta MN00:54:50
772013/03/11142. Sathipattana Sutta - Ven Buthpitiye Samitha Thero00:53:33
782012/05/08Ven Buthpitiye Samitha Thero - Sathipattana Sutta00:53:33

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.