Trekmentor

Bhikkhu Buthpitiye Samitha

# Date* Title Duration (hh:mm:ss)
12022/11/24Maha Parinirvana Suthraya Part 3 - Ven. Buthpitiye Samitha Thero 11-23-202200:52:46
22022/11/24Parabhava Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 11-19-202200:53:57
32022/11/2438. Baka Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 11-18-202200:36:38
42022/11/17Maha Parinirvana Suthraya - Aparihani Dharma for Sangha - Ven Buthpitiye Samitha Thero 11-16-202200:45:55
52022/11/1237. Thiththira Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 11-11-202200:37:45
62022/11/11Maha Parinirvana Suthraya - Aparihani Dharma - Ven Buthpitiye Samitha Thero 11-09-202200:51:30
72022/11/0736. Sakuna Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 11-04-202200:31:53
82022/11/03Abhayaraja Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 11-02-202200:43:05
92022/10/3035. Vattaka Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-28-202200:35:13
102022/10/11Salayathana Vibhanga Suthraya 2 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-05-202201:09:11
112022/10/11Vaththupama Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-03-202200:55:03
122022/10/11Salayathana Vibhanga Suthraya 3 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-06-202201:02:30
132022/10/11Salayathana Vibhanga Suthraya 1 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-04-202200:51:29
142022/10/11NIdikanda Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-01-202201:08:14
152022/10/11Dhammapadaya - Protecting Mind - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-02-202200:55:03
162022/09/2434. Machcha Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-23-202200:39:41
172022/09/22Thirokuttha Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-21-202200:55:38
182022/09/18Ghateekara Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-17-202200:43:34
192022/09/1733. Sammodamana Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-16-202200:36:04
202022/09/17Parayana Waththu Gatha - Part 22 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-14-202201:00:48
212022/09/1232. Nachcha Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-09-202200:38:30
222022/09/08Parayana Waththu Gatha - Part 21 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-07-202200:47:43
232022/09/05Dhaniya Gopala Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-03-202201:02:09
242022/09/0531. Kulawaka Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-02-202201:03:55
252022/08/27Parayana Waththu Gatha - Part 20 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-24-202200:54:42
262022/08/2730. Munika Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-26-202200:31:52
272022/08/273-Day Meditation - Bahudhathuka Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-21-202200:54:45
282022/08/273-Day Meditation - Patichchasamuppada - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-20-202201:05:22
292022/08/273 Day Meditation - Sathipattanaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-19-202200:42:03
302022/08/18Parayana Waththu Gatha - Part 19 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-17-202200:42:08
312022/08/11Parayana Waththu Gatha - Part 18 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-10-202200:39:04
322022/08/08Kasee Bharadwada Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-06-202200:45:59
332022/08/0629. Kanha Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-05-202200:40:15
342022/08/04Parayana Waththu Gatha - Part 17 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-03-202200:45:47
352022/08/0228. Nandivisala Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-29-202200:39:17
362022/08/02Parayana Waththu Gatha - Part 16 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-27-202200:46:57
372022/07/24Chakkawaththi Seehanada Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-23-202201:04:08
382022/07/2327. Abhinha Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-22-202200:29:11
392022/07/22Parayana Waththu Gatha - Part 15 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-20-202200:40:54
402022/07/2226. Mahilamukha Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-15-202200:41:33
412022/07/14Parayana Waththu Gatha Part 14 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-13-202200:46:12
422022/07/13Karaneeya Metta Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-09-202200:59:03
432022/07/1325. Thertha Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-08-202200:50:41
442022/07/0724. Ajangna Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-01-202200:43:51
452022/07/07Parayana Waththu Gatha - Part 13 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-06-202200:44:36
462022/07/07Ghanaka Moggallana Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-02-202200:54:18
472022/06/30Parayana Waththu Gatha - Part 12 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 06-29-202200:55:28
482022/06/3023. Hojajaneeya Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 06-24-202200:36:05
492022/06/23Parayana Waththu Gatha - Part 11 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 06-22-202200:51:33
502022/06/20Parayana Waththu Gatha - Part 10 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 06-15-202200:51:17
512022/06/1122. Kukkura Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 06-10-202200:40:24
522022/06/09Parayana Waththu Gatha - Part 9 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 06-08-202200:51:53
532022/06/06ChaChakkha Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 06-04-202200:51:28
542022/06/0621. Kurunga Miga Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 06-03-202200:36:12
552022/06/01Iriyapatha Pabbaya - Sathara Sathipattanaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-18-202200:52:03
562022/06/01Anapana Pabbaya - Sathara Sathipattana - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-17-202200:40:52
572022/06/01Dhathu Wibhanga Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-16-202200:51:42
582022/05/31Vithakka Santhana Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-15-202200:50:01
592022/05/31Udana Vakyaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-14-202200:33:42
602022/05/31Parayana Waththu Gatha - Part 8 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-25-202200:52:08
612022/05/1420. Nalapana Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-13-202200:40:12
622022/05/12Parayana Waththu Gatha - Part 7 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-11-202200:46:08
632022/05/09Chetho Keela Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-07-202200:54:21
642022/05/0719. Ayachitha Bhaktha Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-06-202200:45:54
652022/04/0918. Mathaka Bhaktha Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 04-08-202200:41:30
662022/04/08Parayana Waththu Gatha - Part 6 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 04-06-202200:56:05
672022/03/27Upanisa Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 03-26-202201:08:31
682022/03/27Parayana Waththu Gatha Part 5 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 03-23-202200:48:14
692022/03/2617. Malutha Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 03-25-202200:27:54
702022/03/1916. Thipallaththa Miga Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 03-18-202200:50:26
712022/03/13Parayana Waththu Gatha Part 4 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 03-09-202200:42:11
722022/03/0515 Karadiya Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 03 02 202200:32:46
732022/03/03Parayana Waththu Gatha Part 3 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 03-02-202200:41:44
742022/02/21Bhavana Program - Ven Buthpitiye Samitha Thero 02-13-202201:10:38
752022/02/21Bhavana Program - Ven Buthpitiye Samitha Thero 02-12-202200:55:49
762022/02/2114. Vatha Miga Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 02-11-202200:39:04
772022/02/21Parayana Waththu Gatha Part 2 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 02-16-202200:50:44
782022/02/21Parayana Waththu Gatha Part 1 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 02-09-202200:54:18
792022/02/0513 Kandina Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 02-04-202200:42:20
802022/02/03Sabbhasawa Suthraya - Part 16 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 02-02-202200:52:48
812022/01/30Magandiya Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 01-29-202200:54:53
822022/01/29Sabbhasawa Suthraya - Part 15 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 01-26-202200:56:16
832022/01/2912 Neegrodha Miga Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 01-28-202200:50:41
842022/01/2911 Lakkhana Miga Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 01-21-202200:47:05
852022/01/29Sachcha Vibhanga Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 01-22-202200:59:11
862022/01/29Pothaleeya Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 01-22-202201:44:27
872022/01/20Sabbhasawa Suthraya - Part 14 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 01-19-202200:52:13
882022/01/1910 Sukhavihari Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 01-14-202200:44:03
892022/01/19Kandaraka Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 01-15-202200:56:59
902022/01/19Seehanada Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 01-01-202200:58:03
912022/01/199 Makhadewa Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 01-07-202200:37:26
922022/01/198 Gamini Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 12-31-202100:51:19
932022/01/19Sabbhasawa Suthraya - Part 11 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 12-29-202100:55:23
942022/01/19Sabbhasawa Suthraya - Part 12 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 01-05-202200:56:22
952022/01/19Sabbhasawa Suthraya - Part 13 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 01-12-202200:50:27
962021/12/19Sugathovada Ghatha - Ven Buthpitiye Samitha Thero 12-18-202100:48:10
972021/12/186. Devadharma Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 12-17-202100:52:28
982021/12/18Sabbhasawa Suthraya - Part 9 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 12-15-202100:55:04
992021/12/09Sabbhasawa Suthraya - Part 8 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 12-08-202100:52:59
1002021/12/04Thandula Nali Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 12-03-202100:44:08
1012021/12/03Sabbhasawa Suthraya - Part 7 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 12-01-202101:01:33
1022021/11/27Sabbhasawa Suthraya - Part 6 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 11-24-202101:08:05
1032021/11/27Chulla Setthi Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 11-26-202101:13:48
1042021/11/18Sabbhasawa Suthraya - Part 5 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 11-17-202100:53:35
1052021/11/11Sabbhasawa Suthraya - Part 4 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 11-10-202100:53:29
1062021/11/04Sabbhasawa Suthraya - Part 3 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 11-03-202100:51:26
1072021/10/31Serivanija Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-29-202100:54:37
1082021/10/31Sabbhasawa Suthraya - Part 2 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-27-202100:58:10
1092021/10/31Mulaka Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-30-202101:05:40
1102021/10/23Wannupatha Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-22-202100:54:51
1112021/10/21Sabbhasawa Suthraya - Part 1 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-20-202100:54:07
1122021/10/19Dhammangnu Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-16-202100:57:33
1132021/10/16Apannaka Jathakaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-15-202100:51:47
1142021/10/14Sabbe Sankhara Aniththathi Gatha - Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-13-202100:57:12
1152021/10/07Upali Suthraya Part 6 --Ven Buthpitiye Samitha Thero 10-06-202100:55:15
1162021/09/30Upali Suthraya Part 5 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-29-202100:52:14
1172021/09/26Sabbhasawa Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-18-202100:54:30
1182021/09/26Ambalattika Rahulowada Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-25-202100:55:36
1192021/09/26Upali Suthraya Part 3 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-15-202100:56:16
1202021/09/10Upali Suthraya - Part 2 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-08-202101:07:50
1212021/09/05Paharadha Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-28-202100:58:59
1222021/09/05Upali Suthraya Part 1 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 09-01-202100:54:59
1232021/08/26Maha Rahulowada Suthraya Part 6 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-25-202101:10:45
1242021/08/19Maha Rahulowada Suthraya Part 5 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-18-202100:51:35
1252021/08/15Chulla Weedalla Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-14-202101:52:19
1262021/08/13Dhamma Chakkha Pawathwana Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-07-202100:56:13
1272021/08/12Maha Rahulowada Suthraya Part 4 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-11-202100:50:15
1282021/08/12Maha Rahulowada Suthraya Part 3 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 08-04-202101:00:45
1292021/07/29Nivanata Maga - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-25-202100:38:05
1302021/07/29Maha Rahulowada Suthraya Part 2 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-28-202101:08:50
1312021/07/29Maha Rahulowada Suthraya Part 1 - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-21-202100:58:45
1322021/07/18Anuruddha Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-17-202100:53:41
1332021/07/10Sabba Papassa Akaranan - Ven Buthpitiye Samitha Thero 07-03-202100:59:04
1342021/06/21Dveda Vithakka Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 06-19-202100:51:17
1352021/06/14Seehanada Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 06-12-202101:07:21
1362021/06/11Deva Dutha Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 06-05-202100:56:05
1372021/05/24Vesak Dhamma Deshana - Thanha Nirodhaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-15-202100:57:36
1382021/05/24Seka Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-08-202100:42:24
1392021/05/24Maha Saropana Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-07-202100:48:45
1402021/05/24Maha Haththi Padopama Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-06-202100:55:15
1412021/05/24Dhathu Vibhanga Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-05-202101:00:47
1422021/05/24Anithya Dukkha Anathma - Ven Buthpitiye Samitha Thero 05-04-202100:52:34
1432021/05/15Chulla Sachchaka Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero - 05-04-202100:51:59
1442021/05/15Sihiya Wedeema - Ven Buthpitiye Samitha Thero - 05-03-202100:54:26
1452021/05/15Kandaraka Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero - 04-24-202101:01:32
1462021/05/15Chethokeela Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero - 05-01-202100:50:19
1472021/04/18Pattichchasamuppadaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 04-17-202101:46:43
1482021/04/16Subha Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 04-04-202101:05:19
1492021/04/16Dhammangngu Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 03-28-202100:59:58
1502021/04/05අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 138 04-04-202101:45:30
1512021/04/04අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 136 03-21-202101:11:50
1522021/04/04අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 137 03-28-202101:35:34
1532021/03/21Maha Kunnama Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 03-20-202101:49:49
1542021/03/14Ganaka Moggallana Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 03-13-202100:59:19
1552021/02/22අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 133 02-21-202101:34:15
1562021/02/22Karmaya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 02-20-202101:02:23
1572021/02/15අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 132 02-14-202101:34:39
1582021/02/07Paharadha Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 02-06-202101:14:10
1592021/02/06අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 131 02-05-202100:58:16
1602021/02/04Maththanisansa Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 01-30-202101:10:52
1612020/12/14අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 126 12-13-202001:28:19
1622020/12/14Bahudhathuka Suthraya - Ven Buthpitiye Samitha Thero 12-12-202001:01:08
1632020/08/20(2020 - 08 - 19) පූජ්‍ය බුත්පිටියේ සමිත හිමි - Ven. Buthpitiye Samitha thero00:57:29
1642020/04/15අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 9502:20:46
1652020/04/13අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 9301:22:30
1662020/04/13අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 9201:19:05
1672020/04/12අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 9101:09:46
1682020/04/12අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 7901:58:57
1692020/04/12අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 7801:58:49
1702020/04/11අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 7501:21:31
1712020/04/08අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 7402:08:03
1722020/04/05අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 9401:55:43
1732020/02/03අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 9001:55:03
1742020/01/20අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 8901:24:39
1752020/01/13අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 8801:50:19
1762020/01/06අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 8701:25:48
1772020/01/05අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 8600:46:46
1782019/12/30අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 8501:39:14
1792019/12/23අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 8401:11:37
1802019/12/16අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 8301:13:18
1812019/11/25අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 8201:21:23
1822019/11/04අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 8101:13:00
1832019/10/13අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 8002:14:19
1842019/09/16අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 7701:35:25
1852019/09/04බුත්පිටියේ සමිත නායක හාමුදුරුවන් විසින් අපේ නිවසේ සිදුකල ධර්ම දේශනාව00:41:23
1862019/09/02අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 7601:41:10
1872019/04/14අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 7301:35:47
1882019/03/31අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 7200:53:06
1892019/03/24අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 7101:33:36
1902019/02/25අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 7001:21:25
1912019/02/18අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6902:12:06
1922019/02/11අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6801:31:16
1932019/02/04අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6702:24:56
1942019/01/28අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6601:11:51
1952019/01/21අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6501:35:06
1962019/01/14අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6402:03:48
1972019/01/07අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6301:39:06
1982018/12/31අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6201:35:35
1992018/12/17අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6101:22:36
2002018/12/10අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 6001:37:47
2012018/10/28අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5902:08:46
2022018/10/21අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5801:19:55
2032018/10/07අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5701:13:11
2042018/09/24අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5601:37:41
2052018/09/16අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5501:57:27
2062018/09/09අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5401:19:47
2072018/09/02අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5301:07:17
2082018/08/26අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5201:44:36
2092018/08/19අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5101:22:17
2102018/08/05අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 5001:14:37
2112018/07/22අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4901:22:46
2122018/07/15අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4802:06:35
2132018/07/08අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4701:49:07
2142018/07/01අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4600:48:09
2152018/06/10අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4501:04:41
2162018/06/04අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4402:12:37
2172018/05/20අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4301:40:32
2182018/05/13අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4200:59:52
2192018/04/22අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4101:54:55
2202018/04/08අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 4001:54:01
2212018/03/25අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3901:48:16
2222018/03/11අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3801:43:21
2232018/03/05අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3701:24:56
2242018/01/15අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3601:02:51
2252018/01/08අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3501:57:21
2262018/01/04Metta Vihara Pindhapathe at Houston TX on 23-12-201700:10:56
2272017/12/25අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3401:58:56
2282017/12/18අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3301:56:01
2292017/11/27අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3202:12:16
2302017/11/20අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3101:18:59
2312017/11/13අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 3001:52:41
2322017/11/06අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2901:52:40
2332017/10/01අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2801:40:36
2342017/09/24අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2701:40:31
2352017/09/17අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2601:46:35
2362017/09/10අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2501:05:36
2372017/08/20අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2401:47:16
2382017/08/07අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2302:20:01
2392017/07/30අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2201:46:36
2402017/07/23අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2101:43:01
2412017/07/16අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 2001:39:32
2422017/07/09අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1901:51:38
2432017/07/02අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1801:41:36
2442017/06/25අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1701:26:00
2452017/06/11අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1601:54:47
2462017/06/04අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1501:39:14
2472017/05/28අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1401:51:56
2482017/05/21අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1301:54:16
2492017/04/30අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1201:44:16
2502017/04/23අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1101:50:16
2512017/04/10අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 1001:56:10
2522017/04/02අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 901:58:17
2532017/03/19අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 801:48:36
2542017/03/12අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 702:13:06
2552017/03/06අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 601:44:56
2562017/02/27අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 501:25:00
2572017/02/20අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 401:40:42
2582017/02/13අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 301:49:21
2592017/01/30අභිධර්ම පාඨමාලාව - දේශනා අංක 201:41:40
2602014/08/212013 03 22 Ven Buthpitiye Samitha Thero00:53:20
2612014/08/202013 03 07 Ven Buthpitiye Samitha Thero00:53:40
2622014/05/252013 01 14 Ven Buthpitiye Samitha Thero00:52:05
2632014/03/23261. Ven Buthpitiye Samitha Thero - Cacakka Sutta MN - 10am13 Nov1300:46:31
2642014/02/08211. Ven Buthpitiye Samitha Thero - 7am20 Sep13 - Sabbasawa Sutta MN00:54:50
2652013/03/11142. Sathipattana Sutta - Ven Buthpitiye Samitha Thero00:53:33
2662012/05/08Ven Buthpitiye Samitha Thero - Sathipattana Sutta00:53:33

* Dates are in UTC.