කඩවත සමින්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12011/01/23MN Aghata Pativinaya Sutta in Sinhala (Rains Sermon) by Ven. Kadawatha Saminda Thero 2 Oct 201001:23:16
22011/01/15DN 19 Maha Govinda Sutta in Sinhala by Ven. Kadawatha Saminda Thero 20 Aug 201001:26:51
32011/01/10Vas Dhamma Sermon in Sinhala by Ven. Kadawatha Saminda Thero 7 Aug 201001:09:49
42011/01/01Buddhanussati Meditation in Sinhala by Ven. Kadawatha Saminda Thero 29 May 201000:59:40
52010/12/27MN 50 Maratajjaniya Sutta in Sinhala by Ven. Kadawatha Saminda Thero 24 Apr 201001:47:04

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.