බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/1514/07/19 - Budu Bana English Sermon03:32:06
22019/07/142019-07-14 Dharmayai Obai Sermons (English)03:32:06
32019/07/142019 07 13 part 01 (හේතු වූ ඵලයේ දුක)02:03:20
42019/07/14DO Budu Bana English - LIVE Sermon03:39:39
52019/07/1413/07/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:56:14
62019/07/092019 07 06 part 01 (ඇහැ මල දැකලා නෑ)02:21:11
72019/07/0707/07/19 - Budu Bana English Sermon04:10:50
82019/07/07DO Budu Bana English - LIVE Sermon04:20:06
92019/07/0606/07/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:18:03
102019/07/0330/06/19 - Budu Bana English Sermon04:14:45
112019/06/30DO Budu Bana English - LIVE Sermon and Meditation04:23:06
122019/06/26This is the place where we can find REAL PHILOSOPHY OF THE LORD BUDDHA00:08:30
132019/06/2523/06/19 - Budu Bana English Sermon04:38:34
142019/06/23DO Budu Bana English - LIVE Sermon04:40:46
152019/06/192019-06-16 DOBBE03:54:00
162019/06/1816/06/19 - Budu Bana English Sermon03:54:00
172019/06/172019 06 09 DOBBE04:23:25
182019/06/1402/06/19 - Budu Bana English Sermon03:42:10
192019/06/1409/06/19 - Budu Bana English Sermon04:23:10
202019/06/1426/05/19 - Budu Bana English Sermon03:11:05
212019/06/092019-06-09 Dharmayai Obai Sermons (English)04:16:00
222019/06/09BBS(----) ඔබ ජිවත් වන්නේ රස්සාව කරන්නද?00:15:21
232019/06/02DO Budu Bana English - LIVE Sermon03:42:53
242019/06/022019-06-02 Dharmayai Obai Sermons (English)03:32:07
252019/05/272019-05-26 Dharmayai Obai Sermons (English)03:11:05
262019/05/26මේ ලැබුණු දුර්ලබ අවස්ථාව මගහැර නොගමු..00:08:04
272019/05/26DO Budu Bana English - LIVE Sermon and Meditation04:01:08
282019/05/252019-05-25 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)02:18:14
292019/05/2019/05/19 - Budu Bana English Sermon03:38:05
302019/05/192019-05-19 Dharmayai Obai Sermons (English)03:26:41
312019/05/1512/05/19 - Budu Bana English Sermon02:43:19
322019/05/122019-05-12 Dharmayai Obai Sermons (English)02:28:14
332019/05/122019-05-12 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)00:00:17
342019/05/0605/05/19 - Budu Bana English Sermon02:58:23
352019/05/052019-05-05 Dharmayai Obai Sermons (English)02:48:56
362019/05/05DO Budu Bana English - LIVE Sermon02:55:11
372019/04/302019-04-20 Dharmayai Obai Sermons (පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ)02:37:54
382019/04/282019-04-28 Dharmayai Obai Sermons (English Sermon and Meditation)02:35:25
392019/04/172019-04-17 Dharmayai Obai Sermons (පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ)02:21:02
402019/04/08Dharmayai Obai BBE : Get the Hell out! (Sansaric debts)02:31:59
412019/04/0807/04/19 - Budu Bana English Sermon03:23:24
422019/04/072019-04-07 Dharmayai Obai Sermons (English)03:20:43
432019/04/05BBS (----) නොදොකිo , නොදෝමකිo - 2019/03/0203:54:30
442019/04/0131/03/19 - Budu Bana English Sermon03:32:53
452019/03/31DO Budu Bana English - LIVE sermon03:29:53
462019/03/312019-03-31 Dharmayai Obai Sermons (English)03:29:53
472019/03/2523/03/19 - Budu Bana English Sermon03:29:29
482019/03/242019-03-24 Dharmayai Obai Sermons (English)03:29:35
492019/03/242019-03-24 Dharmayai Obai Sermons (English)03:21:14
502019/03/24DO Budu Bana English - LIVE sermon03:25:30
512019/03/1917/03/19 - Budu Bana English Sermon03:10:48
522019/03/172019-03-17 Dharmayai Obai Sermons (English)03:06:40
532019/03/172019-03-17 Dharmayai Obai Sermons (English)03:06:16
542019/03/17DO Budu Bana English - LIVE sermon03:05:46
552019/03/1410/03/19 - Budu Bana English Sermon02:40:58
562019/03/13පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි03:26:30
572019/03/12ඇති තරම් සල්ලි හෙව්වා....එපා කියන්න සල්ලි හෙව්වා....03:26:30
582019/03/112018-08-25 පුජනීය බත්තරමුල්ලේ අමාදසන්න ස්වාමින්වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)00:00:00
592019/03/112018-07-27 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)01:06:23
602019/03/112018-06-27 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)03:14:26
612019/03/112018-05-29 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)02:36:26
622019/03/112018-04-30 පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි (කඩුවෙල මොරවකවත්ත ශ්‍රී අභය නිකේතනාරමයේදී)00:00:00
632019/03/112018-04-29 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)02:17:19
642019/03/102019-03-10 Dharmayai Obai Sermons (English)02:41:06
652019/03/10Dharmayai Obai BBE02:38:40
662019/03/102019-03-10 Dharmayai Obai Sermons (English)02:39:51
672019/03/09මොහොතක් නැවතිලා අහන්න.. මේ හමුදුරුවො ලස්සන කතාවක් කියනවා...03:22:18
682019/03/0403/03/19 - Budu Bana English Sermon03:13:00
692019/03/032019-03-03 Dharmayai Obai Sermons (English)03:13:02
702019/03/032019-03-03 Dharmayai Obai Sermons (English)03:11:46
712019/03/03Dharmayai Obai BBE : Your Brand, Your Life? (part 2)01:00:42
722019/03/03DO Budu Bana English - LIVE sermon02:08:34
732019/03/02BBE (----) 2019/02/2402:39:50
742019/03/02BBS (----) බාබර් සාප්පුවෙන් පාන් - 2019/02/1302:45:54
752019/02/2624/02/19 - Budu Bana English Sermon02:52:20
762019/02/242019-02-24 Dharmayai Obai Sermons (English)02:52:20
772019/02/24පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ පොසොන් පුන් පොහෝ දින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී03:14:26
782019/02/242019-02-24 Dharmayai Obai Sermons (English)02:07:56
792019/02/22පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ 2018 07 27 පොහෝ දින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී01:06:23
802019/02/19පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!00:07:11
812019/02/19පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ බක් පුන් පොහොදින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී 1කොටස01:44:57
822019/02/18BBE (---) Where is the pleasure - 2019/02/1003:02:09
832019/02/172019-02-17 Dharmayai Obai Sermons (English)03:08:07
842019/02/1717/02/19 - Budu Bana English Sermon03:08:07
852019/02/132019-02-13 පුජනීය බත්තරමුල්ලේ අමාදසන්න ස්වාමින්වහන්සේ වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව03:04:18
862019/02/1010/02/19 - Budu Bana English Sermon03:18:26
872019/02/10ධර්මයයි ඔබයි ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශක , පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි - 0102:12:47
882019/02/07ඇති තරම් සල්ලි හෙව්වා....එපා කියන්න සල්ලි හෙව්වා....00:02:55
892019/02/052019-02-05 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)02:35:03
902019/02/042019-02-03 Dharmayai Obai Sermons (English)03:20:12
912019/02/0303/02/19 - Budu Bana English Sermon03:18:07
922019/02/032019-02-03 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)09:11:34
932019/02/022019-02-02 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:54:12
942019/01/2727/01/19 - Budu Bana English Sermon03:13:09
952019/01/272019-01-27 Dharmayai Obai Sermons (English )03:13:43
962019/01/2120/01/19 - Budu Bana English Sermon03:31:02
972019/01/20DO Budu Bana English - LIVE sermon03:32:25
982019/01/1419/01/13 English Sermon: Who is your enemy?03:16:17
992019/01/1413/01/19 - Budu Bana English Sermon03:15:25
1002019/01/142019-01-13 Dharmayai Obai Sermons (English)03:16:39
1012019/01/0706/01/19 - Budu Bana English Sermon02:50:46
1022019/01/072019-01-06 Dharmayai Obai Sermons (English)02:52:08
1032019/01/06English Dhamma Sermon 2019-01-0602:57:00
1042019/01/052018 12 30 Dharmayai Obai Sermons (English)_144p03:44:25
1052018/12/312018 12 30 Dharmayai Obai Sermons English03:44:25
1062018/12/3130/12/18 - Budu Bana English Sermon03:14:21
1072018/12/302018-12-30 Dharmayai Obai Sermons (English)03:44:25
1082018/12/2323/12/18 - Budu Bana English Sermon03:13:54
1092018/12/232018-12-23 Dharmayai Obai Sermons (English)03:14:14
1102018/12/21තාත්තා_144p00:15:14
1112018/12/21where you are in this path & See how practical is the “Dhamma” in your lives ,01:15:18
1122018/12/1716/12/18 - Budu Bana English Sermon03:15:44
1132018/12/162018-12-16 Dharmayai Obai Sermons (English)03:19:43
1142018/12/122018-12-12 Dharmayai Obai Sermons (පූජ්‍ය අමාදස්සන හිමි)02:34:14
1152018/12/1109/12/18 - Budu Bana English Sermon03:36:00
1162018/12/092018-12-09 Dharmayai Obai Sermons (English)03:38:34
1172018/12/0302/12/18 - Budu Bana English Sermon02:45:44
1182018/12/022018-12-02 Dharmayai Obai Sermons (English)02:48:44
1192018/11/262018 11 25 Dharmayai Obai Sermons (English)03:28:24
1202018/11/2625/11/18 - Budu Bana English Sermon03:21:14
1212018/11/1818/11/18 - Budu Bana English Sermon03:22:51
1222018/11/182018 11 18 Dharmayai Obai Sermons (English)03:24:51
1232018/11/1711/11/18 - Budu Bana English Sermon03:11:58
1242018/11/1704/11/18 - Budu Bana English Sermon02:53:34
1252018/11/112018 11 11 Dharmayai Obai Sermons (English)03:12:26
1262018/11/042018 11 04 Dharmayai Obai Sermons (English)02:54:33
1272018/10/30BBE (----)If you don't like the Rules - stop playing the Game - 2018/10/1403:01:58
1282018/10/2828/10/18 - Budu Bana English Sermon02:19:25
1292018/10/282018 10 28 Dharmayai Obai Sermons (English)02:19:42
1302018/10/2121/10/18 - Budu Bana English Sermon02:57:08
1312018/10/21Budu Bana English Dharmayai Obai 2018-10-2102:57:48
1322018/10/212018 10 21 Dharmayai Obai Sermons (English)02:57:48
1332018/10/2020/10/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි දේශනාව04:24:44
1342018/10/1414/10/18 - Budu Bana English Sermon03:18:42
1352018/10/142018-10-14 Budu Bana English -Dharmayai Obai03:20:02
1362018/10/11Expectation is the biggest culprit -Dharmayai Obai01:35:25
1372018/10/0707/10/18 - Budu Bana English Sermon02:12:18
1382018/10/0606/10/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:08:43
1392018/10/0446 - Budu Bana Sinhala Sermon ලක්මාල් මහතාගේ ගෙදර බන ප්‍රත්ය සහ පුන්යානුමෝදනා02:42:18
1402018/10/0449 - Budu Bana Sinhala Sermon “ආදරය සහ සෝතාපන්න වීම“ කරුනේ මාමලාගේ ගෙදර බණ03:03:14
1412018/10/0450 - Budu Bana Sinhala Sermon දන් දීම01:15:01
1422018/10/0448 - Budu Bana Sinhala Sermon මහරහතුන්ගේ අසීමිත කරුණාව රූපරත්න මහතාගේ ගෙදර බණ02:40:43
1432018/10/0447 - Budu Bana Sinhala Sermon බෞද්ධ පවුල හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:04:05
1442018/10/0130/09/18 - Budu Bana English Sermon02:37:15
1452018/09/2929/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:06:58
1462018/09/2945 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ යානාව03:42:39
1472018/09/2744 - Budu Bana SInhala Sermon ඉපදීම සහ බිංදුව චමින්ද මහතාගේ ගෙදර බණ03:21:27
1482018/09/2743 - Budu Bana Sinhala Sermon අහංකාර මමින්කාර මාන අනුසය ප්‍රසාද් මහතාගේ ගෙදර බණ02:24:51
1492018/09/2742 - Budu Bana Sinhala Sermon ශාන්ත මහතාගේ ගෙදර බණ ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව02:55:23
1502018/09/2741 - Budu Bana Sinhala Sermon මිත්‍යා දෘෂ්ටි විග්‍රහ උපුල් ශාන්ත මහතාගේ උපන්දින ගෙදර බණ02:53:04
1512018/09/2540 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ ආචාර්‍යවාද සහ අත්තනෝ මත03:30:26
1522018/09/2539 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ03:42:31
1532018/09/2538 - Budu Bana Sinhala Sermon නඩුකාර තුමාගේ ගෙදර බන02:57:46
1542018/09/2537 - Budu Bana Sinhala Sermon විමුක්ති සහ මදු ගේ ගෙදර බන03:36:50
1552018/09/2536 - Budu Bana Sinhala Sermon දැකීම සහ බැලීම03:18:02
1562018/09/2424/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව02:43:39
1572018/09/2323/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ආරාමයේ පැවති දේශනාව (පැවිදි පිංකම දින)02:30:53
1582018/09/2335 - Budu Bana Sinhala Sermon ගහෙන් බහින්න03:26:37
1592018/09/2334 - Budu Bana SInhala Sermon සීහ හෙළයා03:41:51
1602018/09/2333 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන03:33:32
1612018/09/2332 - Budu Bana Sinhala Sermon අසෝක මහතාගේ ගෙදර බන03:22:15
1622018/09/2331 - Budu Bana Sinhala Sermon හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:11:54
1632018/09/2222/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon - ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:24:40
1642018/09/2230 - Budu Bana Sinhala Sermon තමර ගේ ගෙදර බන02:33:47
1652018/09/2229 - Budu Bana Sinhala Sermon බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:45
1662018/09/2228 - Budu Bana Sinhala Sermon චමිල ගේ ගෙදර බන03:19:10
1672018/09/2227 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 3 දින03:15:41
1682018/09/2226 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:34
1692018/09/2219/11/17 - Budu Bana English Sermon - Are you standing on a bed of nails?02:50:10
1702018/09/2212/11/17 - Budu Bana English Sermon - Annica vatha Sankara01:51:51
1712018/09/2225 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 1 කොටස03:24:11
1722018/09/2224 - Budu Bana Sinhala Sermon ලියනගේ මහතා සමඟ සාකච්ඡාව00:48:19
1732018/09/2223 - Budu Bana Sinhala Sermon අද්‍යාත්මික දියුණුව, කුතුහලය සහ විද්‍යාව01:25:35
1742018/09/2222 - Budu Bana Sinhala Sermon විශ්ව යතාර්ථය, සමාජ චාරිත්‍ර සහ බුදු දහම01:19:13
1752018/09/2221 - Budu Bana Sinhala Sermon බෞද්ධයන්ට අචල සද්ධාවක් අවශ්‍ය ඇයි02:18:56
1762018/09/2218 - Budu Bana SInhala Sermon ඔබ යා යුතු තැන…03:48:28
1772018/09/2220 - Budu Bana Sinhala Sermon දොළොස් ආකාර පිරිකර පූජාවේ සැඟවුනු අරුත00:12:33
1782018/09/2219 - Budu Bana Sinhala Sermon ගිහි පුද්ගලයෙකුට සමාදන් විය හැකි සිල් වත් සහ ධූතාංග00:15:02
1792018/09/2217 - Budu Bana Sinhala Sermon දැනගැනීමේ ආශාව03:35:47
1802018/09/2216 - Budu Bana Sinhala Sermon සැපයි සුවයි කය සත් දෘෂ්ටියෙන් ඉවත්වෙමු04:19:29
1812018/09/2215 - Budu Bana Sinhala Sermon සසර ගනුදෙනුව දෙශනා අංක00:46:55
1822018/09/2214 - Budu Bana Sinhala Sermon ඵල සමාපත්ති මාර්ගය00:59:03
1832018/09/2113 - Budu Bana Sinhala Sermon මහත්ඵල මහානිශංස දානය03:46:53
1842018/09/2105/11/17 - Budu Bana English Sermon - Expectation is the biggest culprit01:58:43
1852018/09/2105/09/17 - Budu Bana English Sermon - How we bring suffering to ourselves01:38:17
1862018/09/2116/09/17- Budu Bana English Sermon - Previously unheard voice of Dhamma in English00:01:39
1872018/09/2112 - Budu Bana Sinhala Sermon මනුස්ස සම්ප් රාප්තිය සහ මස් මාංස අනුභවය ධර්මයයි ඔබයි02:21:26
1882018/09/2111 - Budu Bana Sinhala Sermon ග් රහ අපල මොනවාද03:33:35
1892018/09/2103/09/17 - Budu Bana English Sermon - I found happiness01:43:20
1902018/09/2120/08/17 - Budu Bana English Sermon - Can you become an Arahant?03:06:27
1912018/09/2113/08/17 - Budu Bana English Sermon - Foundation is pina01:56:05
1922018/09/2106/08/17 - Budu Bana English Sermon - Finding true happiness01:07:53
1932018/09/2130/06/17 - Budu Bana English Sermon - Who is the expert of your life?02:00:43
1942018/09/2110 - Budu Bana Sinhala Sermon සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම02:34:21
1952018/09/219 - Budu Bana Sinhala Sermon දේව ආශීර්වාද02:36:30
1962018/09/218 - Budu Bana Sinhala Sermon ආර් ය මෛත් රී භාවනාව03:13:52
1972018/09/217 - Budu Bana Sinhala Sermon kayanupassana03:10:13
1982018/09/206 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය01:53:22
1992018/09/205 - Budu Bana Sinhala Sermon04:53:46
2002018/09/204 - Budu Bana SInhala Sermon03:35:21
2012018/09/203 - Budu Bana Sinhala Sermon03:33:22
2022018/09/202 - Budu Bana Sinhala Sermon03:39:39
2032018/09/201 - Budu Bana Sinhala Sermon02:42:54
2042018/08/29සදහම් දේශනාව - පුජනීය බත්තරමුල්ලේ අමාදසන්න ස්වාමින්වහන්සේ .2018.08.25 වන පොහෝ දිනදී.02:06:50
2052018/08/182018 08 12 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ01:59:02
2062018/08/07මායාවේ පටලයෙන් ඔබ්බට යතාර්ථය .00:15:14
2072018/08/01පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ - 2018.07.27 පොහෝ දින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී01:06:23
2082018/07/26Dharmayai Obai BBE : Noble Eightfold Path03:01:43
2092018/06/29පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ - පොසොන් පුන් පොහෝ දින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී03:14:26
2102018/06/04පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ -අධි පොසොන් පොහොය දින සද්ධර්ම දේශනාව.02:36:26
2112018/05/06වෙසක් පුන් පොහෝ දින සද්ධර්ම දේශනාව - පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි.02:17:19
2122018/05/02ධර්මයයි ඔබයි ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශක , පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි - 0200:48:27
2132018/05/01ධර්මයයි ඔබයි ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශක , පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි - 0102:12:47
2142018/04/06පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ - බක් පුන් පොහොදින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී -2 කොටස01:42:06
2152018/04/06පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ - බක් පුන් පොහොදින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී 1කොටස01:44:57

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.