බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/212019 08 31 part 01 | කතා කරන්නේ කෙලින් ද? | සමාව ගන්න | මව්පිය වටිනාකම දැනුයි වැටහුනේ01:54:16
22019/09/202019 08 28 part 01 | ආඩම්බරකාරි | ආපු එකේ නිවන් දකිමු | ඇයි මිනිස්සු වුනේ02:02:59
32019/09/122019-09-11 (Full) Dharmayai Obai Sermons (සම්පූර්ණ දේශනාව)07:40:30
42019/09/082019-09-08 Dharmayai Obai Sermons (English)03:24:03
52019/09/082019-09-08 Budu Bana English - Your desires are de-(the)-Sires.03:24:32
62019/09/022019-09-01 Dharmayai Obai Sermons (English)04:03:05
72019/09/012019-09-01 Budu Bana English - All hail the 'mouth-watering' biscuit! (Don't fail the tests!)04:03:05
82019/08/302019 08 21 part 01 | පණ්ඩිත වෙන්න එපා | වැරදි ප්‍රශ්නය | කතාව විතරද02:45:21
92019/08/252019-08-25 Dharmayai Obai Sermons E(nglish)03:43:33
102019/08/252019-08-25 Budu Bana English - YOU pay for YOUR vexation!04:12:45
112019/08/192019-08-18 Dharmayai Obai Sermons (English)03:55:01
122019/08/182019-08-18 Budu Bana English - Am I ADDICTED?03:55:01
132019/08/18අපිට වැරදුනා මේ කාමයට ශාපා වෙවා....02:33:16
142019/08/16අපි මොන තරම් දගලනව අතහරින්න අපිට ඇති දේකුත් නැ මොහොත මේ video එක බලන්නකෝ00:08:30
152019/08/122019 08 10 part 01 | හැටි විතරක්02:33:03
162019/08/122019-08-11 Dharmayai Obai Sermons (English)04:04:32
172019/08/1104/08/19 - Budu Bana English Sermon04:49:53
182019/08/1128/07/19 - Budu Bana English Sermon04:07:02
192019/08/112019-08-11 Budu Bana English - A flaw in your fundamentals04:04:32
202019/08/062019 08 03 part 01 | හිස් පුටුව02:43:28
212019/08/06තමාවෙත පැමිණි පිළිකා රෝගියාට ආරණ්‍යවාසී භික්ෂුව පැවසූ දෙය00:13:28
222019/08/052019-08-04 Dharmayai Obai Sermons (English)04:49:53
232019/08/05ඇති තරම් සල්ලි හෙව්වා....එපා කියන්න සල්ලි හෙව්වා....00:02:55
242019/08/04DO Budu Bana English - LIVE Sermon04:49:53
252019/08/042018-08-03 (Full) Dharmayai Obai Sermons (සම්පූර්ණ දේශනාව)08:30:50
262019/07/28Dharmayai Obai BBE Meditation: Welcome to the hospital!04:11:14
272019/07/2321/07/2019 - Budu Bana English Sermon03:39:17
282019/07/212019-07-21 Dharmayai Obai Sermons (English)03:40:00
292019/07/212019-07-21 DO Budu Bana English - LIVE Sermon03:51:42
302019/07/1514/07/19 - Budu Bana English Sermon03:32:06
312019/07/142019-07-14 Dharmayai Obai Sermons (English)03:32:06
322019/07/142019 07 13 part 01 (හේතු වූ ඵලයේ දුක)02:03:20
332019/07/14DO Budu Bana English - LIVE Sermon03:39:39
342019/07/1413/07/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:56:14
352019/07/092019 07 06 part 01 (ඇහැ මල දැකලා නෑ)02:21:11
362019/07/0707/07/19 - Budu Bana English Sermon04:10:50
372019/07/07DO Budu Bana English - LIVE Sermon04:20:06
382019/07/0606/07/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:18:03
392019/07/0330/06/19 - Budu Bana English Sermon04:14:45
402019/06/30DO Budu Bana English - LIVE Sermon and Meditation04:23:06
412019/06/26This is the place where we can find REAL PHILOSOPHY OF THE LORD BUDDHA00:08:30
422019/06/2523/06/19 - Budu Bana English Sermon04:38:34
432019/06/23DO Budu Bana English - LIVE Sermon04:40:46
442019/06/192019-06-16 DOBBE03:54:00
452019/06/1816/06/19 - Budu Bana English Sermon03:54:00
462019/06/172019 06 09 DOBBE04:23:25
472019/06/1402/06/19 - Budu Bana English Sermon03:42:10
482019/06/1409/06/19 - Budu Bana English Sermon04:23:10
492019/06/1426/05/19 - Budu Bana English Sermon03:11:05
502019/06/092019-06-09 Dharmayai Obai Sermons (English)04:16:00
512019/06/09BBS(----) ඔබ ජිවත් වන්නේ රස්සාව කරන්නද?00:15:21
522019/06/02DO Budu Bana English - LIVE Sermon03:42:53
532019/06/022019-06-02 Dharmayai Obai Sermons (English)03:32:07
542019/05/272019-05-26 Dharmayai Obai Sermons (English)03:11:05
552019/05/26මේ ලැබුණු දුර්ලබ අවස්ථාව මගහැර නොගමු..00:08:04
562019/05/26DO Budu Bana English - LIVE Sermon and Meditation04:01:08
572019/05/252019-05-25 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)02:18:14
582019/05/2019/05/19 - Budu Bana English Sermon03:38:05
592019/05/192019-05-19 Dharmayai Obai Sermons (English)03:26:41
602019/05/1512/05/19 - Budu Bana English Sermon02:43:19
612019/05/122019-05-12 Dharmayai Obai Sermons (English)02:28:14
622019/05/122019-05-12 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)00:00:17
632019/05/0605/05/19 - Budu Bana English Sermon02:58:23
642019/05/052019-05-05 Dharmayai Obai Sermons (English)02:48:56
652019/05/05DO Budu Bana English - LIVE Sermon02:55:11
662019/04/302019-04-20 Dharmayai Obai Sermons (පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ)02:37:54
672019/04/282019-04-28 Dharmayai Obai Sermons (English Sermon and Meditation)02:35:25
682019/04/172019-04-17 Dharmayai Obai Sermons (පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ)02:21:02
692019/04/08Dharmayai Obai BBE : Get the Hell out! (Sansaric debts)02:31:59
702019/04/0807/04/19 - Budu Bana English Sermon03:23:24
712019/04/072019-04-07 Dharmayai Obai Sermons (English)03:20:43
722019/04/05BBS (----) නොදොකිo , නොදෝමකිo - 2019/03/0203:54:30
732019/04/0131/03/19 - Budu Bana English Sermon03:32:53
742019/03/31DO Budu Bana English - LIVE sermon03:29:53
752019/03/312019-03-31 Dharmayai Obai Sermons (English)03:29:53
762019/03/2523/03/19 - Budu Bana English Sermon03:29:29
772019/03/242019-03-24 Dharmayai Obai Sermons (English)03:29:35
782019/03/242019-03-24 Dharmayai Obai Sermons (English)03:21:14
792019/03/24DO Budu Bana English - LIVE sermon03:25:30
802019/03/1917/03/19 - Budu Bana English Sermon03:10:48
812019/03/172019-03-17 Dharmayai Obai Sermons (English)03:06:40
822019/03/172019-03-17 Dharmayai Obai Sermons (English)03:06:16
832019/03/17DO Budu Bana English - LIVE sermon03:05:46
842019/03/1410/03/19 - Budu Bana English Sermon02:40:58
852019/03/13පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි03:26:30
862019/03/12ඇති තරම් සල්ලි හෙව්වා....එපා කියන්න සල්ලි හෙව්වා....03:26:30
872019/03/112018-08-25 පුජනීය බත්තරමුල්ලේ අමාදසන්න ස්වාමින්වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)00:00:00
882019/03/112018-07-27 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)01:06:23
892019/03/112018-06-27 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)03:14:26
902019/03/112018-05-29 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)02:36:26
912019/03/112018-04-30 පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි (කඩුවෙල මොරවකවත්ත ශ්‍රී අභය නිකේතනාරමයේදී)00:00:00
922019/03/112018-04-29 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)02:17:19
932019/03/102018-03-31 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)03:27:03
942019/03/102019-03-10 Dharmayai Obai Sermons (English)02:41:06
952019/03/10Dharmayai Obai BBE02:38:40
962019/03/102019-03-10 Dharmayai Obai Sermons (English)02:39:51
972019/03/09මොහොතක් නැවතිලා අහන්න.. මේ හමුදුරුවො ලස්සන කතාවක් කියනවා...03:22:18
982019/03/0403/03/19 - Budu Bana English Sermon03:13:00
992019/03/032019-03-03 Dharmayai Obai Sermons (English)03:13:02
1002019/03/032019-03-03 Dharmayai Obai Sermons (English)03:11:46
1012019/03/03Dharmayai Obai BBE : Your Brand, Your Life? (part 2)01:00:42
1022019/03/03DO Budu Bana English - LIVE sermon02:08:34
1032019/03/02BBE (----) 2019/02/2402:39:50
1042019/03/02BBS (----) බාබර් සාප්පුවෙන් පාන් - 2019/02/1302:45:54
1052019/02/2624/02/19 - Budu Bana English Sermon02:52:20
1062019/02/242019-02-24 Dharmayai Obai Sermons (English)02:52:20
1072019/02/24පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ පොසොන් පුන් පොහෝ දින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී03:14:26
1082019/02/242019-02-24 Dharmayai Obai Sermons (English)02:07:56
1092019/02/22පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ 2018 07 27 පොහෝ දින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී01:06:23
1102019/02/19පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!00:07:11
1112019/02/19පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ බක් පුන් පොහොදින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී 1කොටස01:44:57
1122019/02/18BBE (---) Where is the pleasure - 2019/02/1003:02:09
1132019/02/172019-02-17 Dharmayai Obai Sermons (English)03:08:07
1142019/02/1717/02/19 - Budu Bana English Sermon03:08:07
1152019/02/132019-02-13 පුජනීය බත්තරමුල්ලේ අමාදසන්න ස්වාමින්වහන්සේ වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව03:04:18
1162019/02/1010/02/19 - Budu Bana English Sermon03:18:26
1172019/02/10ධර්මයයි ඔබයි ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශක , පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි - 0102:12:47
1182019/02/07ඇති තරම් සල්ලි හෙව්වා....එපා කියන්න සල්ලි හෙව්වා....00:02:55
1192019/02/052019-02-05 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)02:35:03
1202019/02/042019-02-03 Dharmayai Obai Sermons (English)03:20:12
1212019/02/0303/02/19 - Budu Bana English Sermon03:18:07
1222019/02/032019-02-03 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)09:11:34
1232019/02/022019-02-02 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:54:12
1242019/01/2727/01/19 - Budu Bana English Sermon03:13:09
1252019/01/272019-01-27 Dharmayai Obai Sermons (English )03:13:43
1262019/01/2120/01/19 - Budu Bana English Sermon03:31:02
1272019/01/20DO Budu Bana English - LIVE sermon03:32:25
1282019/01/1419/01/13 English Sermon: Who is your enemy?03:16:17
1292019/01/1413/01/19 - Budu Bana English Sermon03:15:25
1302019/01/142019-01-13 Dharmayai Obai Sermons (English)03:16:39
1312019/01/0706/01/19 - Budu Bana English Sermon02:50:46
1322019/01/072019-01-06 Dharmayai Obai Sermons (English)02:52:08
1332019/01/06English Dhamma Sermon 2019-01-0602:57:00
1342019/01/052018 12 30 Dharmayai Obai Sermons (English)_144p03:44:25
1352018/12/312018 12 30 Dharmayai Obai Sermons English03:44:25
1362018/12/3130/12/18 - Budu Bana English Sermon03:14:21
1372018/12/302018-12-30 Dharmayai Obai Sermons (English)03:44:25
1382018/12/2323/12/18 - Budu Bana English Sermon03:13:54
1392018/12/232018-12-23 Dharmayai Obai Sermons (English)03:14:14
1402018/12/21තාත්තා_144p00:15:14
1412018/12/21where you are in this path & See how practical is the “Dhamma” in your lives ,01:15:18
1422018/12/1716/12/18 - Budu Bana English Sermon03:15:44
1432018/12/162018-12-16 Dharmayai Obai Sermons (English)03:19:43
1442018/12/122018-12-12 Dharmayai Obai Sermons (පූජ්‍ය අමාදස්සන හිමි)02:34:14
1452018/12/1109/12/18 - Budu Bana English Sermon03:36:00
1462018/12/112018-12-10 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ පැවති දහවල් දේශනය - අමාදස්සන හිමි)03:55:18
1472018/12/092018-12-09 Dharmayai Obai Sermons (English)03:38:34
1482018/12/0302/12/18 - Budu Bana English Sermon02:45:44
1492018/12/022018-12-02 Dharmayai Obai Sermons (English)02:48:44
1502018/11/262018 11 25 Dharmayai Obai Sermons (English)03:28:24
1512018/11/2625/11/18 - Budu Bana English Sermon03:21:14
1522018/11/1818/11/18 - Budu Bana English Sermon03:22:51
1532018/11/182018 11 18 Dharmayai Obai Sermons (English)03:24:51
1542018/11/1711/11/18 - Budu Bana English Sermon03:11:58
1552018/11/1704/11/18 - Budu Bana English Sermon02:53:34
1562018/11/112018 11 11 Dharmayai Obai Sermons (English)03:12:26
1572018/11/042018 11 04 Dharmayai Obai Sermons (English)02:54:33
1582018/10/30BBE (----)If you don't like the Rules - stop playing the Game - 2018/10/1403:01:58
1592018/10/2828/10/18 - Budu Bana English Sermon02:19:25
1602018/10/282018 10 28 Dharmayai Obai Sermons (English)02:19:42
1612018/10/2121/10/18 - Budu Bana English Sermon02:57:08
1622018/10/21Budu Bana English Dharmayai Obai 2018-10-2102:57:48
1632018/10/212018 10 21 Dharmayai Obai Sermons (English)02:57:48
1642018/10/2020/10/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි දේශනාව04:24:44
1652018/10/1414/10/18 - Budu Bana English Sermon03:18:42
1662018/10/142018-10-14 Budu Bana English -Dharmayai Obai03:20:02
1672018/10/11Expectation is the biggest culprit -Dharmayai Obai01:35:25
1682018/10/0707/10/18 - Budu Bana English Sermon02:12:18
1692018/10/0606/10/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:08:43
1702018/10/0446 - Budu Bana Sinhala Sermon ලක්මාල් මහතාගේ ගෙදර බන ප්‍රත්ය සහ පුන්යානුමෝදනා02:42:18
1712018/10/0449 - Budu Bana Sinhala Sermon “ආදරය සහ සෝතාපන්න වීම“ කරුනේ මාමලාගේ ගෙදර බණ03:03:14
1722018/10/0450 - Budu Bana Sinhala Sermon දන් දීම01:15:01
1732018/10/0448 - Budu Bana Sinhala Sermon මහරහතුන්ගේ අසීමිත කරුණාව රූපරත්න මහතාගේ ගෙදර බණ02:40:43
1742018/10/0447 - Budu Bana Sinhala Sermon බෞද්ධ පවුල හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:04:05
1752018/10/0130/09/18 - Budu Bana English Sermon02:37:15
1762018/09/2929/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:06:58
1772018/09/2945 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ යානාව03:42:39
1782018/09/2744 - Budu Bana SInhala Sermon ඉපදීම සහ බිංදුව චමින්ද මහතාගේ ගෙදර බණ03:21:27
1792018/09/2743 - Budu Bana Sinhala Sermon අහංකාර මමින්කාර මාන අනුසය ප්‍රසාද් මහතාගේ ගෙදර බණ02:24:51
1802018/09/2742 - Budu Bana Sinhala Sermon ශාන්ත මහතාගේ ගෙදර බණ ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව02:55:23
1812018/09/2741 - Budu Bana Sinhala Sermon මිත්‍යා දෘෂ්ටි විග්‍රහ උපුල් ශාන්ත මහතාගේ උපන්දින ගෙදර බණ02:53:04
1822018/09/2540 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ ආචාර්‍යවාද සහ අත්තනෝ මත03:30:26
1832018/09/2539 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ03:42:31
1842018/09/2538 - Budu Bana Sinhala Sermon නඩුකාර තුමාගේ ගෙදර බන02:57:46
1852018/09/2537 - Budu Bana Sinhala Sermon විමුක්ති සහ මදු ගේ ගෙදර බන03:36:50
1862018/09/2536 - Budu Bana Sinhala Sermon දැකීම සහ බැලීම03:18:02
1872018/09/2424/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව02:43:39
1882018/09/2323/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ආරාමයේ පැවති දේශනාව (පැවිදි පිංකම දින)02:30:53
1892018/09/2335 - Budu Bana Sinhala Sermon ගහෙන් බහින්න03:26:37
1902018/09/2334 - Budu Bana SInhala Sermon සීහ හෙළයා03:41:51
1912018/09/2333 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන03:33:32
1922018/09/2332 - Budu Bana Sinhala Sermon අසෝක මහතාගේ ගෙදර බන03:22:15
1932018/09/2331 - Budu Bana Sinhala Sermon හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:11:54
1942018/09/2222/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon - ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:24:40
1952018/09/2230 - Budu Bana Sinhala Sermon තමර ගේ ගෙදර බන02:33:47
1962018/09/2229 - Budu Bana Sinhala Sermon බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:45
1972018/09/2228 - Budu Bana Sinhala Sermon චමිල ගේ ගෙදර බන03:19:10
1982018/09/2227 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 3 දින03:15:41
1992018/09/2226 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:34
2002018/09/2219/11/17 - Budu Bana English Sermon - Are you standing on a bed of nails?02:50:10
2012018/09/2212/11/17 - Budu Bana English Sermon - Annica vatha Sankara01:51:51
2022018/09/2225 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 1 කොටස03:24:11
2032018/09/2224 - Budu Bana Sinhala Sermon ලියනගේ මහතා සමඟ සාකච්ඡාව00:48:19
2042018/09/2223 - Budu Bana Sinhala Sermon අද්‍යාත්මික දියුණුව, කුතුහලය සහ විද්‍යාව01:25:35
2052018/09/2222 - Budu Bana Sinhala Sermon විශ්ව යතාර්ථය, සමාජ චාරිත්‍ර සහ බුදු දහම01:19:13
2062018/09/2221 - Budu Bana Sinhala Sermon බෞද්ධයන්ට අචල සද්ධාවක් අවශ්‍ය ඇයි02:18:56
2072018/09/2218 - Budu Bana SInhala Sermon ඔබ යා යුතු තැන…03:48:28
2082018/09/2220 - Budu Bana Sinhala Sermon දොළොස් ආකාර පිරිකර පූජාවේ සැඟවුනු අරුත00:12:33
2092018/09/2219 - Budu Bana Sinhala Sermon ගිහි පුද්ගලයෙකුට සමාදන් විය හැකි සිල් වත් සහ ධූතාංග00:15:02
2102018/09/2217 - Budu Bana Sinhala Sermon දැනගැනීමේ ආශාව03:35:47
2112018/09/2216 - Budu Bana Sinhala Sermon සැපයි සුවයි කය සත් දෘෂ්ටියෙන් ඉවත්වෙමු04:19:29
2122018/09/2215 - Budu Bana Sinhala Sermon සසර ගනුදෙනුව දෙශනා අංක00:46:55
2132018/09/2214 - Budu Bana Sinhala Sermon ඵල සමාපත්ති මාර්ගය00:59:03
2142018/09/2113 - Budu Bana Sinhala Sermon මහත්ඵල මහානිශංස දානය03:46:53
2152018/09/2105/11/17 - Budu Bana English Sermon - Expectation is the biggest culprit01:58:43
2162018/09/2105/09/17 - Budu Bana English Sermon - How we bring suffering to ourselves01:38:17
2172018/09/2116/09/17- Budu Bana English Sermon - Previously unheard voice of Dhamma in English00:01:39
2182018/09/2112 - Budu Bana Sinhala Sermon මනුස්ස සම්ප් රාප්තිය සහ මස් මාංස අනුභවය ධර්මයයි ඔබයි02:21:26
2192018/09/2111 - Budu Bana Sinhala Sermon ග් රහ අපල මොනවාද03:33:35
2202018/09/2103/09/17 - Budu Bana English Sermon - I found happiness01:43:20
2212018/09/2120/08/17 - Budu Bana English Sermon - Can you become an Arahant?03:06:27
2222018/09/2113/08/17 - Budu Bana English Sermon - Foundation is pina01:56:05
2232018/09/2106/08/17 - Budu Bana English Sermon - Finding true happiness01:07:53
2242018/09/2130/06/17 - Budu Bana English Sermon - Who is the expert of your life?02:00:43
2252018/09/2110 - Budu Bana Sinhala Sermon සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම02:34:21
2262018/09/219 - Budu Bana Sinhala Sermon දේව ආශීර්වාද02:36:30
2272018/09/218 - Budu Bana Sinhala Sermon ආර් ය මෛත් රී භාවනාව03:13:52
2282018/09/217 - Budu Bana Sinhala Sermon kayanupassana03:10:13
2292018/09/206 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය01:53:22
2302018/09/205 - Budu Bana Sinhala Sermon04:53:46
2312018/09/204 - Budu Bana SInhala Sermon03:35:21
2322018/09/203 - Budu Bana Sinhala Sermon03:33:22
2332018/09/202 - Budu Bana Sinhala Sermon03:39:39
2342018/09/201 - Budu Bana Sinhala Sermon02:42:54
2352018/08/29සදහම් දේශනාව - පුජනීය බත්තරමුල්ලේ අමාදසන්න ස්වාමින්වහන්සේ .2018.08.25 වන පොහෝ දිනදී.02:06:50
2362018/08/182018 08 12 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ01:59:02
2372018/08/07මායාවේ පටලයෙන් ඔබ්බට යතාර්ථය .00:15:14
2382018/08/01පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ - 2018.07.27 පොහෝ දින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී01:06:23
2392018/07/26Dharmayai Obai BBE : Noble Eightfold Path03:01:43
2402018/06/29පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ - පොසොන් පුන් පොහෝ දින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී03:14:26
2412018/06/04පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ -අධි පොසොන් පොහොය දින සද්ධර්ම දේශනාව.02:36:26
2422018/05/06වෙසක් පුන් පොහෝ දින සද්ධර්ම දේශනාව - පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි.02:17:19
2432018/05/02ධර්මයයි ඔබයි ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශක , පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි - 0200:48:27
2442018/05/01ධර්මයයි ඔබයි ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශක , පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි - 0102:12:47
2452018/04/06පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ - බක් පුන් පොහොදින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී -2 කොටස01:42:06
2462018/04/06පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ - බක් පුන් පොහොදින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී 1කොටස01:44:57

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.