භන්තෙ ධම්මවුද්ධො හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/02/01达摩悟陀长老(Ven Dhammavuddho) 主讲:相应部 55.3 提伽经 (长寿优婆塞经)00:19:58
22020/01/25Digha Nikaya DN 27, 28 Ven Dhammavuddho Mahathera01:16:56
32020/01/25Digha Nikaya DN 22 Ven Dhammavuddho Mahathera01:33:44
42020/01/25Digha Nikaya DN 33 Part 1 Ven Dhammavuddho Mahathera01:14:05
52020/01/25Digha Nikaya DN 33 Part 2 Ven Dhammavuddho Mahathera01:16:48
62020/01/25Digha Nikaya DN 23 Ven Dhammavuddho Mahathera01:25:00
72020/01/25Digha Nikaya DN 17, 18 Ven Dhammavuddho Mahathera01:53:45
82020/01/25Digha Nikaya DN 30 Ven Dhammavuddho Mahathera00:47:49
92020/01/25Digha Nikaya DN 24 Ven Dhammavuddho Mahathera01:14:14
102020/01/25Digha Nikaya DN 21 Ven Dhammavuddho Mahathera00:55:37
112020/01/25Digha Nikaya DN 16 Part 3 Ven Dhammavuddho Mahathera01:05:18
122020/01/25Digha Nikaya DN 15 Ven Dhammavuddho Mahathera00:54:15
132020/01/25Digha Nikaya DN 34 Ven Dhammavuddho Mahathera00:38:19
142020/01/25Digha Nikaya DN 19, 20 Ven Dhammavuddho Mahathera00:47:36
152020/01/25Digha Nikaya DN 25, 26 Ven Dhammavuddho Mahathera01:24:33
162020/01/25Digha Nikaya DN 31, 32 Ven Dhammavuddho Mahathera00:56:50
172020/01/25Digha Nikaya DN 29 Ven Dhammavuddho Mahathera00:58:45
182020/01/25Digha Nikaya DN 16 Part 2 Ven Dhammavuddho Mahathera01:09:52
192020/01/25Digha Nikaya DN 14 Ven Dhammavuddho Mahathera01:26:40
202020/01/25Digha Nikaya DN 16 Part 1 Ven Dhammavuddho Mahathera01:24:11
212020/01/25Digha Nikaya DN 06, 07, 08 Ven Dhammavuddho Mahathera01:21:16
222020/01/25Digha Nikaya DN 04, 05 Ven Dhammavuddho Mahathera01:21:16
232020/01/25Digha Nikaya DN 13 Ven Dhammavuddho Mahathera00:41:23
242020/01/25Digha Nikaya DN 11, 12 Ven Dhammavuddho Mahathera01:11:00
252020/01/25Digha Nikaya DN 09, 10 Ven Dhammavuddho Mahathera01:25:03
262020/01/25Digha Nikaya DN 03 Ven Dhammavuddho Mahathera01:05:08
272020/01/25Digha Nikaya DN 02 Ven Dhammavuddho Mahathera01:31:38
282020/01/25Digha Nikaya DN 01 Ven Dhammavuddho Mahathera01:33:14
292020/01/2429 More criticisms on Mahayana千年来佛法之污染与真假。00:02:58
302020/01/2428 Criticisms on Mahayana千年来佛法之污染与真假。00:03:07
312020/01/2426 Differences between Mahayana and Theravada千年来佛法之污染与真假。00:04:05
322020/01/2427 Criticisms of Mahayana teachings千年来佛法之污染与真假。00:03:19
332019/12/29"Samsara Alam Peta dan Alam Binatang" oleh Y.M Bhante Dhammavuddho00:26:15
342019/12/26From Mahayana Robe To Theravada Robe (Part 8) - Biography Of Ven Dhammavuddho (Bhante Hye)00:05:12
352019/12/25Untold story - Disappearance of Monks (Part 7) - Biography Of Ven Dhammavuddho (Bhante Hye)00:07:17
362019/12/25Life As A Novice Monk In America (Part-6) - Biography Of Ven Dhammavuddho (Bhante Hye)00:05:02
372019/12/25Ordained As A Mahayana Monk (Part 5) - Biography Of Ven Dhammavuddho (Bhante Hye)00:07:17
382019/12/25Monk from America (Part-4) - Biography Of Ven Dhammavuddho (Bhante Hye)00:06:05
392019/12/25Childhood Flashback (Part-3) - Biography Of Ven Dhammavuddho (Bhante Hye)00:04:36
402019/12/25Engineer Turned Buddhist Monk (Part-2) - Biography Of Ven Dhammavuddho (Bhante Hye)00:08:45
412019/12/24From Christian to Buddhism (Part-1) - Biography Of Ven Dhammavuddho (Bhante Hye)00:09:24
422019/12/23REMEMBERING TWO GREAT DHAMMA MINDS - Bhante Punnaji and Luangpor Dhammavuddho00:05:22
432019/12/02Fu, Lu, Shou in Daily Life By Bhante Dhammavuddho01:29:50
442019/12/02Bhante Dhammavuddho Meditation in Our Daily Life01:00:48
452019/12/01Vihara and Lay People By Bhante Dhammavuddho01:43:10
462019/09/05Luangpor Dhammavuddho Walking Down From VBG Cave For Dana, May 2014.00:01:05
472019/08/28Last Thought Moment & Soul (English)01:10:29
482019/06/20How To Get A Good Rebirth - Y.M. Bhikkhu Dhammavuddho Mahathera (Part 2)00:22:02
492019/06/20How To Get A Good Rebirth - Y.M. Bhikkhu Dhammavuddho Mahathera (Part 3)00:22:16
502019/06/20How To Get A Good Rebirth - Y.M. Bhikkhu Dhammavuddho Mahathera (Part 1)00:22:02
512019/05/31如何得到好的诞生 (福建佛法开示)00:58:37
522019/05/28(eng) DN24 Patika Sutta : The Charlatan - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:14:14
532019/05/06Ven. Dhammavuddho day 401:15:01
542019/04/22Ven. Dhammavuddho day 3 part 202:02:04
552019/04/22Ven. Dhammavuddho day 3 part 101:13:48
562019/04/22Ven. Dhammavuddho day 2 part 201:58:30
572019/04/22Ven. Dhammavuddho day 2 part 101:37:47
582019/04/21Ven. Dhammavuddho day1 part 101:32:27
592019/04/18(eng) Dhammapada : Chapter 21 - 26 - Ven. Dhammavuddho Mahathera02:05:58
602019/04/16dhammavuddho day1 pt201:30:30
612019/04/11(eng) Dhammapada : Chapter 15 - 20 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:41:28
622019/04/02(eng) Dhammapada : Chapter 10 - 14 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:05:42
632019/03/28(eng) Dhammapada : Chapter 4 - 9 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:01:59
642019/03/24如何得到好的诞生 (How To Get A Good Rebirth)02:05:05
652019/03/22为什么要修行 Why Bhavana Is Important01:42:09
662019/03/11(eng) Dhammapada : Chapter 1 - 3 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:05:09
672019/03/06Meditation Instruction and Q&A00:48:30
682019/03/05(eng) Dn1 Brahmajala Sutta : What The Teaching Is Not - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:33:14
692019/03/05Talk on Meditation (Part 2)00:29:01
702019/03/05Talk on Meditation (Part 1)00:28:34
712019/02/26(eng) SN19 Mahagovinda Sutta : A Past Life of Gotama00:47:36
722019/02/25(eng) SN23 Payasi Sutta : Debate with a Sceptic - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:25:00
732019/02/19BLESSINGS01:29:41
742019/01/29BUDDHA'S WORDS. CHAPTER 4 4 (PART 2), THE COMMUNITY. By Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:30:31
752019/01/29BUDDHA'S WORDS. CHAPTER 4.4 (PART 1), THE COMMUNITY. By Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:42:09
762019/01/29BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 4 .3, RIGHT AND WRONG LIVELIHOOD. By Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:41:01
772019/01/28BUDDHA'S WORDS.CHAPTER 4.2 (PART 2), PRESENT & FUTURE WELFARE. Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:42:31
782019/01/28BUDDHA'S WORDS. CHAPTER 4.2 (PART 1). PRESENT & FUTURE WELFARE. Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:44:16
792019/01/20BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 3.6 (PART 2), THE REALISATION OF TRUTH. Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:41:30
802019/01/20BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 3.6 (PART 1), THE REALISATION OF TRUTH. Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:46:52
812019/01/13Sutta Study lead by Luangpor Dhammavuddho (Bhante Hye)01:04:32
822019/01/13The Most Precious Wealth in Human Life - Luangpor Dhammavuddho (Bhante Hye)01:43:57
832019/01/13How to Get A Good Rebirth - Luangpor Dhammavuddho (Bhante Hye)01:37:11
842019/01/11How to get A Good Rebirth by Bhante Dhammavuddho Mahathera @ BGF01:58:48
852019/01/08BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 3.5 (PART 2), PRESERVING THE DHAMMA, By Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:52:00
862019/01/08BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 3.5 (PART 1), PRESERVING THE DHAMMA, By Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:54:15
872019/01/08BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 3.4, THE NINEFOLD TEXTURE DHAMMA, By Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:32:45
882019/01/01BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 3.3, (PART 2), THE REJECTION OF VIEWS, Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:36:25
892019/01/01BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 3.3 (PART 1). THE REJECTION OF VIEWS. Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:41:10
902018/12/31BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 3.2, (PART 2), A Direct Visible Dhamma. Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:35:30
912018/12/31BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 3.2 (PART 1), A Direct Visible Dhamma. Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:29:15
922018/12/29BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 3.1(PART 3), APPROACHING THE DHAMMA, By Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:48:33
932018/12/29BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 3.1 (PART 2), APPROACHING THE DHAMMA, By Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:40:44
942018/12/29BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 3.1 (PART 1), APPROACHING THE DHAMMA. By Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:44:54
952018/12/27BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 2.2, THE DECISION TO TEACH. Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:53:50
962018/12/27BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 2.3, THE FIRST DISCOURSE. By Sanpayang Meditation Centre (M'sia)00:39:10
972018/12/27BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 2.1.2 (PART 2), THE REALIZATION OF THREE TRUE KNOWLEDGE00:30:13
982018/12/27BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 2.1.2 (PART 1), THE REALIZATION OF THREE TRUE KNOWLEDGE.00:40:03
992018/12/27BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 2.1.1, SEEKING THE SUPREME STATE OF SUBLIME PEACE.Ven Dhammavuddho Mahathera00:43:54
1002018/12/27BUDDDA'S WORDS, CHAPTER 1.3B, WITHOUT DISCOVERABLE BEGINNING, By Ven. Dhammavuddho Mahathera00:34:09
1012018/12/16BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 1.2, The Tribulations of Unreflective Living, By Ven. Dhammavuddho Mahathera00:41:17
1022018/12/16BUDDHA'S WORDS, CHAPTER 1.1, Old Age,Illness & Death. By Ven. Dhammavuddho Mahathera00:24:01
1032018/12/15BUDDHA'S WORDS, Chapter 1.3A, Without Discoverable Beginning. by Ven. Dhammavuddho Mahathera00:30:42
1042018/09/18Stream Entry, Soul, Etc (Hokkien)01:07:47
1052018/08/20How To Cultivate The Ariyan Eightfold Path 2018 - Luangpor Dhammavuddho01:49:10
1062018/06/25How to develop the Ariyan Eightfold Path - Luangpor Dhammavuddho01:49:49
1072018/06/25Goal of Buddhist Practice Path and Fruits - Luangpor Dhammavuddho02:21:11
1082018/06/25Stream entry is possible for laypersons - Luangpor Dhammavuddho01:28:15
1092018/06/25How to develop the Seven Bojjhangha - Luangpor Dhammavuddho01:38:58
1102018/06/25Story of my life - Luangpor Dhammavuddho01:44:49
1112018/06/16Mechanics of Rebirth01:56:48
1122018/06/16Deva and Brahma Realms01:35:35
1132018/06/16Luangpor Dhammavuddho (Bhante Hye) | Story of my life01:44:50
1142018/05/24Stream Entry is Possible For Lay Persons - Bhante Dhammavuddho - 2018051301:28:27
1152018/05/24Story of My Life - Bhante Dhammavuddho - 2018051201:46:11
1162018/03/28BHAVANA01:37:10
1172018/01/23☸☸☸ A Discourse On Only We Can Help Ourselves By Bhikkhu Dhammavuddho ☸☸☸00:53:32
1182017/08/27Q & A @ SJBA with Ven. Dhammavuddho01:23:40
1192017/08/27Why the 4 Ariya Truths is the most important Dhamma~Ven Dhammavuddho01:31:40
1202017/06/08MEETING OF GREAT DHAMMA MINDS Part 1 (2 June 2015)02:35:34
1212016/11/15Sutta Guide To Paths & Fruits (Part 2 - Q&A) - Luangpor Dhammavuddho00:37:47
1222016/11/15Sutta Guide To Paths & Fruits (Part 2) - Luangpor Dhammavuddho01:20:35
1232016/11/15Sutta Guide To Paths & Fruits (Part 1 - Q&A) - Luangpor Dhammavuddho00:46:03
1242016/11/15Sutta Guide To Paths & Fruits (Part 1) - Luangpor Dhammavuddho01:00:45
1252016/08/03Characteristics Of A Sotāpanna01:40:09
1262016/07/07Only We Can Help Ourselves Bhikkhu Dhammavuddho00:53:32
1272016/03/02The meaning of Sankhara - B. Punnaji, B. Dhammavuddho ( Znaczenie Sankhary )00:03:52
1282015/12/06Majjhima Nikaya 02 - Satipatthana Sutta - Ven. Dhammavuddho Thero01:17:38
1292015/12/06Majjhima Nikaya 01 - Ven. Dhammavuddho Thero01:06:19
1302015/10/15長部:第 29 经 - 清淨經 2/2 (10/10)01:16:33
1312015/10/15長部:第 29 经 - 清淨經 1/2 (9/10)01:13:06
1322015/10/15長部:第 21 经 - 帝釋所問經 2/2 (8/10)01:23:35
1332015/10/15長部:第 21 经 - 帝釋所問經 1/2 (7/10)01:10:52
1342015/10/15長部:第 11 经 - 給哇得經 (6/10)01:15:06
1352015/10/15長部:第 5 经 - 古得旦得經 2/2 (5/10)01:28:38
1362015/10/15長部:第 5 经 - 古得旦得經 1/2 (4/10)01:15:53
1372015/10/15長部:第 2 经 - 沙門果經 3/3 (3/10)01:24:53
1382015/10/15長部:第 2 经 - 沙門果經 2/3 (2/10)01:13:23
1392015/10/15長部:第 2 经 - 沙門果經 1/3 (1/10)01:18:07
1402015/10/11Living without Fear 生活无恐惧 (7/9)00:16:04
1412015/10/11Satipatthana 四念处 (1 of 2) - Ven. Dhammavuddho Thero00:54:00
1422015/10/11Worldly Currency Vs Spiritual Currency - Ven. Dhammavuddho Thero00:39:20
1432015/10/11Compassion Q&A Session - Ven. Dhammavuddho Thero00:51:10
1442015/10/11Compassion - Ven. Dhammavuddho Thero01:06:06
1452015/10/11Satipatthana 四念处 (2 of 2) - Ven. Dhammavuddho Thero00:51:01
1462015/10/11Devas or Ghosts ? Part 1 - Ven. Dhammavuddho Thero01:06:44
1472015/10/05相應部:諦相應 SN56.42, SN56.47-48, SN56.51 (63/63)00:58:16
1482015/10/05相應部:諦相應 SN56.3, SN56.11, SN56.21 (61/63)01:38:18
1492015/10/05相應部:諦相應 SN56.24, SN56.31, SN56.35, SN56.39 (62/63)01:03:49
1502015/10/05相應部:入流相應 SN55.37, SN55.40, SN55.53-54 (60/63)01:08:03
1512015/10/05相應部:入流相應 SN55.3, SN55.5, SN55.17, SN55.21 (58/63)01:19:31
1522015/10/05相應部:入出息相應 SN54.13 (57/63)01:20:17
1532015/10/05相應部:入流相應 SN55.24, SN55.30, SN55.36 (59/63)00:56:01
1542015/10/01相應部:入出息相應 SN54.1, SN54.8, SN54.11 (56/63)01:07:02
1552015/10/01相應部:神足相應 SN51.20, SN51.22, 阿那律陀相應 SN52.11-12, 禪相應 SN53.1 (55/63)01:06:29
1562015/10/01相應部:神足相應 SN51.13-15, SN51.19 (54/63)01:06:00
1572015/09/30相應部:神足相應 SN51.2, SN51.5, SN51.10-11 (53/63)01:19:15
1582015/09/30相應部:根相應 SN48.40-41, 正勤相應 SN49.1, 力相應 SN50.1 (52/63)01:27:02
1592015/09/30相應部:念住相應 SN47.19-20, SN47.28, SN47.35, SN47.40, SN47.42 (50/63)01:10:39
1602015/09/30相應部:根相應 SN48.10, SN48.12, SN48.15, SN48.37 (51/63)01:06:51
1612015/09/25相應部:念住相應 SN47.10, SN47.12-14 (49/63)01:22:05
1622015/09/25相應部:念住相應 SN47.6-9 (48/63)01:26:46
1632015/09/25相應部:覺支相應 SN46.35, SN46.38-40, SN46.51 (44/63)01:51:55
1642015/09/25相應部:覺支相應 SN46.54-56 (46/63)01:38:39
1652015/09/25相應部:念住相應 SN47.1-5 (47/63)01:10:23
1662015/09/25相應部:覺支相應 SN46.52-53 (45/63)00:51:53
1672015/09/20相應部: 覺支相應 SN46.12, SN46.14, SN46.16, SN46.18, SN46.29-32 (43/63)01:18:39
1682015/09/20相應部:道相應 SN45.28, SN45.49, SN45.140, SN45.155, SN45.159 (40/63)00:58:37
1692015/09/20相應部:覺支相應 SN46.1, SN46.3, SN46.5-6 (42/63)01:33:49
1702015/09/20相應部:道相應 SN45.160, SN45.175, SN45.177, SN45.179-180 (41/63)00:57:47
1712015/09/20相應部:道相應 SN45.1-2, SN45.6, SN45.8, SN45.11 (39/63)01:27:40
1722015/09/20相應部:受相應 SN36.19, SN36.21-22, SN36.31 (38/63)01:42:27
1732015/09/06相應部:受相應 SN36.3-7, SN36.11 (37/63)01:27:36
1742015/09/06相應部:六處相應 SN35.246-248 (36/63)01:37:42
1752015/09/06相應部:六處相應 SN35.243-245 (35/63)01:46:07
1762015/09/05相應部:六處相應 SN35.146, SN35.151-152, SN35.160-162, SN35.228, SN35.230-231 (32/63)01:47:16
1772015/09/05相應部:六處相應 SN35.232, SN35.234-236 (33/63)01:22:20
1782015/09/05相應部:六處相應 SN35.127, SN35.132-133, SN35.135-136 (31/63)01:50:42
1792015/09/05相應部:六處相應 SN35.116, SN35.118, SN35.120-121 (30/63)01:24:45
1802015/08/31相應部:六處相應 SN35.95-97, SN35.99-100, SN35.103, SN35.110, SN35.114 (29/63)01:34:29
1812015/08/31相應部:六處相應 SN35.85, SN35.87-88, SN35.93 (28/63)01:21:24
1822015/08/31相應部:六處相應 SN35.64, SN35.68-70, SN35.74, SN35.81-82 (27/63)01:25:49
1832015/08/31相應部:入相應 SN25.1, 六處相應 SN35.1, SN35.23, SN35.28, SN35. 60, SN35.63 (26/63)01:19:41
1842015/08/31相應部:蕴相應 SN22.99-102, SN22.122 (25/63)01:40:15
1852015/08/31相應部:蕴相應 SN22.93-96 (24/63)01:35:06
1862015/08/27相應部:蕴相應 SN22.87, SN22.89 (23/63)01:39:50
1872015/08/27相應部:蕴相應 SN22.83-85 (22/63)01:45:02
1882015/08/26Dhamma Q&A Session with: Keluarga Mahasiswa Buddhis Universiti Indonesia (KMBUI) (Day 3)01:45:21
1892015/08/26Dhamma Q&A Session with: Keluarga Mahasiswa Buddhis Universiti Indonesia (KMBUI) (Day 2)01:29:30
1902015/08/26Dhamma Q&A Session with: Keluarga Mahasiswa Buddhis Universiti Indonesia (KMBUI) (Day 1)01:31:53
1912015/08/17相應部:蕴相應 SN22.81-82 (21/63)01:34:23
1922015/08/17相應部:蕴相應 SN22.79-80 (20/63)01:11:11
1932015/08/17相應部:蕴相應 SN22.58-60, SN22.78 (19/63)01:27:21
1942015/08/13相應部:蕴相應 SN22.55, SN22.57 (18/63)01:19:29
1952015/08/13相應部:蕴相應 SN22.47, SN22.49, SN22.53-54 (17/63)01:25:03
1962015/08/13相應部:蕴相應 SN22.18, SN22.22, SN22.26, SN22.28, SN22.33, SN22.37, SN22.43 (16/63)01:25:44
1972015/08/13相應部:蕴相應 SN22.1, SN22.2 (14/63)01:39:33
1982015/08/13相應部:蕴相應 SN22.3, SN22.5-7 (15/63)01:16:15
1992015/08/13相應部:SN13.1, SN16.13, SN17.11, SN20.7 (13/63)01:13:25
2002015/08/13相應部:因緣相應 SN12.67-70 (12/63)01:49:05
2012015/08/13相應部:因緣相應 SN12.65-66 (11/63)01:36:22
2022015/08/13相應部:因緣相應 SN12.63-64 (10/63)01:26:08
2032015/08/13相應部:因緣相應 SN12.41-51 (08/63)01:52:56
2042015/08/13相應部:因緣相應 SN12.52-61 (09/63)01:16:03
2052015/08/08相應部:因緣相應 SN12.32-39 (07/63)01:14:41
2062015/08/08相應部:因緣相應 SN12.20-23 (05/63)01:33:02
2072015/08/08相應部:因緣相應 SN12.24-31 (06/63)01:13:27
2082015/08/08相應部:因緣相應 SN12.15-19 (04/63)01:11:05
2092015/08/08相應部:因緣相應 SN12.10 (02/63)01:21:09
2102015/08/08相應部:因緣相應 SN12.11-12 (03/63)01:12:40
2112015/08/08相應部:因緣相應 SN12.2 (01/63)01:02:22
2122015/06/2820150627 Ven Dhammavuddho at SJBA Characteristics of a Sotapanna01:27:57
2132015/06/28"CHARACTERISTICS OF A SOTĀPANNA" by Ven. Dhammavuddho at SJBA01:40:09
2142015/06/06MEETING OF GREAT DHAMMA MINDS - Part 2 (3-June-2015)01:51:32
2152015/06/06MEETING OF GREAT DHAMMA MINDS - Part 1 (2-June-2015)01:50:20
2162015/05/27Shreds of Wisdom - 8 Buddhas (Ośmiu Buddhów)00:03:00
2172015/05/25Shreds of Wisdom - Listening to the Dhamma leads to the Sotapanna stage.00:01:37
2182015/05/24Shreds of Wisdom - Meditation and listening to the Dhamma (Medytacja i słuchanie Dhammy)00:01:26
2192015/01/11Samyutta Nikaya 55 & 56: Sotapatti—Samyutta & Sacca—Samyutta 1 — Venerable Dhammavuddho Thero01:29:44
2202014/10/1717 Oktober 2014 Mungkinkah Cinta Tak Harus Memiliki Bhante Dhammavuddho00:48:24
2212014/07/25Shreds of Wisdom - Buddha's Silence (Milczenie Buddhy)00:03:09
2222014/06/22If Dhammavuddho Could Turn Back Time, What Will He Do Differently?00:03:51
2232014/06/22Buddha's Words Inscribed At VBG Cave00:01:42
2242014/06/22Devotees Helping At VBG Cave00:00:42
2252014/06/22Walking Down From VBG Cave00:01:59
2262014/06/22Going Down The Hill After Visited VBG Cave00:01:01
2272014/06/02Dhammavuddho's Lay Life Before He Became A Monk00:05:50
2282014/05/28Dhammavuddho's Vision For Himself & The Dhamma00:02:40
2292014/05/28Walking Up To VBG Cave, Penang, Malaysia00:01:13
2302014/05/28Path Leading To VBG Cave00:00:46
2312014/05/28View Of Penang While Going Up To VBG Cave00:00:24
2322014/05/28Going Down After Visited Bhante Dhammavuddho At VBG Cave00:01:04
2332014/05/28Approaching VBG Cave00:00:48
2342014/05/283 Most Important Lessons Learnt As A Monk00:12:16
2352014/05/28Phases of Bhante Dhammavuddho Monk's Life00:02:29
2362014/05/28Bhante Dhammavuddho Described His Practices In The Dhamma-Vinaya00:04:18
2372014/05/28Dhammavuddho Mahathera: Key Things Done As A Monk00:01:33
2382014/05/27This Path Takes You To VBG Cave, Penang00:00:25
2392014/05/27Walking Up The Path That Leads To VBG Cave, 20140500:01:00
2402014/05/27Devotees Leaving VBG Cave, Penang, After Food Offering (Dana)00:00:27
2412014/05/27After Food Offering & Devotees Leaving VBG Cave00:00:26
2422014/05/26Group Photo With Bhante Dhammavuddho At VBG Cave Penang00:00:09
2432014/05/26Transference Of Merit Just After Food Offering at VBG Cave, Penang00:01:39
2442014/05/26Food Offering (Dana) at VBG Cave, Penang.00:00:28
2452014/05/26VBG Cave, Penang 20140525. A little Dhamma Discussion Just Before Food Offering00:00:16
2462014/05/26VBG Cave, Penang 20140525. Scene Just Before Food Offering00:00:28
2472014/05/26Dependent Origination: How Does Looking into Feeling Helps Us?00:02:51
2482014/05/26Dependent Origination: 10th Link, Bhava00:01:20
2492014/05/26Is Anapanasati Samatha or Vipassana Practice? (In Fujian & English Mixed)00:03:44
2502014/05/26Dependent Origination: What Does Nama Rupa Refers To?00:00:46
2512014/05/26Dependent Origination: How Does Nama Rupa Leads To The 6 Sense Bases00:03:07
2522014/05/26Dependent Origination: Craving Versus Clinging00:01:50
2532014/05/26Learn From Living Gurus Versus From Texts Of A Dead Guru00:04:02
2542014/05/26Training On Cemetery: Discussion With Bhante Dhammavuddho00:00:58
2552014/05/26Training For New Monks Discussion With Bhante Dhammavuddho00:01:49
2562014/05/25VBG Cave, Penang 20140525. A little Dhamma Discussion Just Before Food Offering00:00:39
2572014/05/25VBG Cave, Penang 20140525. Just Before Food Offering00:00:31
2582014/05/24Dhammavuddho Message00:01:31
2592014/05/14Shreds of Wisdom - Vipassana00:03:41
2602014/05/03Shreds of Wisdom - Right Meditation (właściwa medytacja) Ven.Dhammavuddho00:08:51
2612013/07/26Devas Or Ghosts ? (2/2) - Ven. Dhammavuddho Thero 达摩悟陀长老00:46:21
2622013/05/18Tradisi Dan Ajaran Buddha 传统与佛教互相矛盾?02:18:49
2632013/03/18Ven. Dhammavuddho: VEN. ASHIN INDAKA TRAVEL TO MALAYSIA TO CHEATED PEOPLE00:03:12
2642013/03/18Ven. Dhammavuddho: DHAMMA GARDEN CENTRE (VEN. ASHIN INDAKA) CHEATED DEVOTEES "RM400 PER MONK"00:02:52
2652013/03/15Ven. Dhammavuddho said: ven. ashin indaka must disrobe "Vinaya Rules"00:03:19
2662013/03/13Ven. Dhammavuddho: Ven. Dr Ashin Indaka from Myanmar charged rm400 per who want to be monk00:03:04
2672013/03/12Meditasi 佛教禅修02:05:28
2682013/03/12Ven. Dhammavuddho said: ven. ashin indaka destroyed buddhist culture00:03:34
2692013/03/12Ven. Dhammavuddho Thero talk Vinaya to VEN. ASHIN INDAKA(MYANMAR)00:03:06
2702013/03/10Ven. Dhammavuddho Forced VEN. ASHIN INDAKA TO Disrobe00:02:20
2712012/10/30MN 142 Dakkhiṇāvibhanga Sutta - The Exposition of Offerings by Bhante Dhammavuddho01:08:07
2722012/10/30MN 141 Saccavibhanga Sutta part 2 by Bhante Dhammavuddho00:19:51
2732012/10/30MN 141 Saccavibhanga Sutta part 1 by Bhante Dhammavuddho00:20:11
2742012/10/22The Buddha's True Teachings01:22:15
2752012/05/29Khuddaka Nikaya - Dhammapada: Verses 1 - 43 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:05:03
2762012/05/29Khuddaka Nikaya - Therigatha: Verses 224 - 522 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:28:06
2772012/05/29Khuddaka Nikaya - Therigatha: Verses 1 - 223 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:29:59
2782012/05/29Khuddaka Nikaya - Theragatha: Verses 1091 - 1279 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:18:32
2792012/05/29Khuddaka Nikaya - Theragatha: Verses 892 - 1090 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:03:27
2802012/05/29Khuddaka Nikaya - Theragatha: Verses 673 - 891 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:11:50
2812012/05/29Khuddaka Nikaya - Theragatha: Verses 459 - 672 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:20:02
2822012/05/29Khuddaka Nikaya - Theragatha: Verses 267 - 458 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:03:34
2832012/05/29Khuddaka Nikaya - Theragatha: Verses 121 - 266 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:01:20
2842012/05/29Khuddaka Nikaya - Theragatha: Verses 1 - 120 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:05:47
2852012/05/29Khuddaka Nikaya - Dhammapada: Verses 290 - 423 - Ven. Dhammavuddho Mahathera02:05:58
2862012/05/29Khuddaka Nikaya - Dhammapada: Verses 197 - 289 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:41:28
2872012/05/29Khuddaka Nikaya - Dhammapada: Verses 129 - 196 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:05:42
2882012/05/29Khuddaka Nikaya - Dhammapada: Verses 44 - 128 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:01:59
2892012/05/28Khuddaka Nikaya - Udana: Chapter 1, 2 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:31:55
2902012/05/24Khuddaka Nikaya : Sutta Nipata: Chapter 5 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:15:25
2912012/05/24Khuddaka Nikaya : Sutta Nipata: Chapter 4 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:06:09
2922012/05/24Khuddaka Nikaya : Sutta Nipata: Chapter 3 (Part 2) - Ven. Dhammavuddho Mahathera00:59:05
2932012/05/24Khuddaka Nikaya : Sutta Nipata: Chapter 3 (Part 1) - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:19:33
2942012/05/24Khuddaka Nikaya : Sutta Nipata: Chapter 2 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:13:32
2952012/05/24Khuddaka Nikaya : Sutta Nipata: Chapter 1 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:16:19
2962012/05/24Khuddaka Nikaya : Itivuttaka: Chapter 3, 4 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:02:45
2972012/05/24Khuddaka Nikaya : Itivuttaka: Chapter 3 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:12:56
2982012/05/24Khuddaka Nikaya : Itivuttaka: Chapter 1, 2 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:21:55
2992012/05/24Khuddaka Nikaya - Udana: Chapter 7, 8 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:10:49
3002012/05/24Khuddaka Nikaya - Udana: Chapter 5, 6 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:23:24
3012012/05/24Khuddaka Nikaya - Udana: Chapter 3, 4 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:35:02
3022012/05/24Introduction to Khuddaka Nikaya - Ven. Dhammavuddho Mahathera00:18:55
3032012/05/22Digha Nikaya : DN 34 - Ven. Dhammavuddho Mahathera00:38:18
3042012/05/22Digha Nikaya : DN 33 (Part 2) - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:16:48
3052012/05/22Digha Nikaya : DN 17, 18 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:53:45
3062012/05/21Digha Nikaya : DN 33 (Part 1) - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:14:05
3072012/05/21Digha Nikaya : DN 31, 32 - Ven. Dhammavuddho Mahathera00:56:50
3082012/05/21Digha Nikaya : DN 30 - Ven. Dhammavuddho Mahathera00:47:49
3092012/05/21Digha Nikaya : DN 27, 28 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:16:56
3102012/05/21Digha Nikaya : DN 29 - Ven. Dhammavuddho Mahathera00:58:45
3112012/05/21Digha Nikaya : DN 25, 26 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:24:33
3122012/05/21Digha Nikaya : DN 24 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:14:14
3132012/05/21Digha Nikaya : DN 23 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:25:00
3142012/05/21Digha Nikaya : DN 22 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:33:44
3152012/05/21Digha Nikaya : DN 21 - Ven. Dhammavuddho Mahathera00:55:37
3162012/05/21Digha Nikaya : DN 19, 20 - Ven. Dhammavuddho Mahathera00:47:36
3172012/05/15Digha Nikaya : DN 16 (Part 3) - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:05:18
3182012/05/15Digha Nikaya : DN 16 (Part 2) - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:09:52
3192012/05/15Digha Nikaya : DN 16 (Part 1) - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:24:11
3202012/05/15Digha Nikaya : DN 15 - Ven. Dhammavuddho Mahathera00:54:15
3212012/05/15Digha Nikaya : DN 14 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:26:40
3222012/05/14Digha Nikaya : DN 13 - Ven. Dhammavuddho Mahathera00:41:23
3232012/05/14Digha Nikaya : DN 11, 12 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:11:00
3242012/05/14Digha Nikaya : DN 09, 10 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:25:02
3252012/05/14Digha Nikaya : DN 06, 07, 08 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:14:35
3262012/05/14Digha Nikaya : DN 04, 05 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:21:16
3272012/05/14Digha Nikaya : DN 03 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:05:08
3282012/05/14Digha Nikaya : DN 02 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:31:38
3292012/05/14Digha Nikaya : DN 01 - Ven. Dhammavuddho Mahathera01:33:14
3302011/10/10Ghost and Black Magic 鬼与降头 - Ven. Dhammavuddho Mahathera00:38:11
3312011/07/08性格决定投生何趣 Rebirth Realm Depends On Our Character - Ven. Dhammavuddho Thero01:50:57
3322011/04/23Chinese Traditions and Buddhism (1/2) - Ven. Dhammavuddho Thero01:22:39
3332011/04/23Dhamma Discussion At Buddhist Fellowship Indonesia - Executive, Jakarta.01:06:35
3342011/04/23Dhamma Discussion At Buddhist Fellowship Indonesia - Executive, Jakarta.01:06:35
3352011/04/23Chinese Traditions and Buddhism (2/2) - Ven. Dhammavuddho Thero00:56:26
3362011/04/22Devas Or Ghosts ? (1/2) - Ven. Dhammavuddho Thero 达摩悟陀长老01:06:44
3372011/04/22Compassion - Ven. Dhammavuddho Thero01:06:06
3382011/04/22Compassion Q&A Session - Ven. Dhammavuddho Thero00:51:10
3392011/04/21Indonesia Dhamma Tour 印尼弘法之旅00:33:52
3402011/04/21Satipatthana 四念处 (2 of 2) - Ven. Dhammavuddho Thero00:51:01
3412011/04/21Is Wealth The Way To Happiness? (2 of 2) - Ven. Dhammavuddho Thero00:47:14
3422011/04/21Is Wealth The Way To Happiness? (1 of 2) - Ven. Dhammavuddho Thero00:40:34
3432011/04/20Layperson's Practice And Duties To The Sangha 在家众的修持及对僧伽的责任 (2/2)00:29:41
3442011/04/20Living Without Fear 生活无恐惧 (9/9)00:16:18
3452011/04/20Living Without Fear 生活无恐惧 (8/9)00:16:18
3462011/04/20Living Without Fear 生活无恐惧 (7/9)00:16:18
3472011/04/20Living Without Fear 生活无恐惧 (6/9)00:13:06
3482011/04/20Living Without Fear 生活无恐惧 (5/9)00:16:18
3492011/04/20Living Without Fear 生活无恐惧 (4/9)00:16:18
3502011/04/20Living Without Fear 生活无恐惧 (3/9)00:09:09
3512011/04/20Living Without Fear 生活无恐惧 (1/9)00:05:11
3522011/04/20Living Without Fear 生活无恐惧 (2/9)00:01:18
3532011/04/20Satipatthana 四念处 (1/2) - Ven. Dhammavuddho Thero00:54:00
3542011/04/20Layperson's Practice And Duties To The Sangha 在家众的修持及对僧伽的责任 (1/2)00:44:59
3552011/04/20Search For Happiness (2 of 2) - Ven. Dhammavuddho Thero00:24:47
3562011/04/20Search For Happiness (1 of 2) - Ven. Dhammavuddho Thero00:36:11
3572011/04/19What Buddhism Is All About? 佛教的真正意义 (2/2)00:55:09
3582011/04/19What Buddhism Is All About? 佛教的真正意义 (1/2)01:04:24
3592011/04/19Why Do We Have Fear? - Ven. Dhammavuddho Thero00:57:56
3602011/04/19Satipatthana Q and A (2 of 2) - Ven. Dhammavuddho Thero00:44:38
3612011/04/19Satipatthana (1 of 2) - Ven. Dhammavuddho Thero00:52:35
3622011/03/17Majjhima Nikaya Sutta: MN 149; MN 150 - Ven. Dhammavuddho Thero00:48:26
3632011/03/16Majjhima Nikaya Sutta: MN 130; MN 131; MN 132 - Ven. Dhammavuddho Thero01:24:25
3642011/03/11Majjhima Nikaya Sutta: MN 119; MN 120 - Ven. Dhammavuddho Thero01:07:51
3652011/03/09Majjhima Nikaya Sutta: MN 116; MN 117 - Ven. Dhammavuddho Thero00:55:16
3662011/03/03Majjhima Nikaya Sutta: MN 108; MN 109; MN 110 - Ven. Dhammavuddho Thero01:12:48
3672011/02/25Majjhima Nikaya Sutta: MN 61; MN 62; MN 63 - Ven. Dhammavuddho Thero01:06:23
3682011/02/25Majjhima Nikaya Sutta: MN 58; MN 59; MN 60 - Ven. Dhammavuddho Thero01:15:35
3692011/02/13Majjhima Nikaya Sutta: MN 151; MN 152 - Ven. Dhammavuddho Thero01:09:58
3702011/02/12Majjhima Nikaya Sutta: MN 148 - Ven. Dhammavuddho Thero00:59:37
3712011/02/12Majjhima Nikaya Sutta: MN 146; MN 147 - Ven. Dhammavuddho Thero00:57:07
3722011/02/12Majjhima Nikaya Sutta: MN 143; MN 144; MN 145 - Ven. Dhammavuddho Thero01:02:53
3732011/02/12Majjhima Nikaya Sutta: MN 141; MN 142 - Ven. Dhammavuddho Thero01:08:49
3742011/02/12Majjhima Nikaya Sutta: MN 140 - Ven. Dhammavuddho Thero00:56:33
3752011/02/11Majjhima Nikaya Sutta: MN 138; MN 139 - Ven. Dhammavuddho Thero01:04:20
3762011/02/11Majjhima Nikaya Sutta: MN 136; MN 137 - Ven. Dhammavuddho Thero01:21:08
3772011/02/11Majjhima Nikaya Sutta: MN 133; MN 134; MN 135 - Ven. Dhammavuddho Thero00:57:55
3782011/02/10Majjhima Nikaya Sutta: MN 129 - Ven. Dhammavuddho Thero01:12:13
3792011/02/10Majjhima Nikaya Sutta: MN 123; MN 124; MN 125 - Ven. Dhammavuddho Thero01:23:08
3802011/02/10Majjhima Nikaya Sutta: MN 126; MN 127; MN 128 - Ven. Dhammavuddho Thero01:22:13
3812011/02/10Majjhima Nikaya Sutta: MN 121; MN 122 - Ven. Dhammavuddho Thero01:13:46
3822011/02/10Majjhima Nikaya Sutta: MN 118 - Ven. Dhammavuddho Thero01:14:37
3832011/02/10Majjhima Nikaya Sutta: MN 114; MN 115 - Ven. Dhammavuddho Thero01:27:26
3842011/02/09Majjhima Nikaya Sutta: MN 111; MN 112; MN 113 - Ven. Dhammavuddho Thero00:59:38
3852011/02/09Majjhima Nikaya Sutta: MN 105; MN 106; MN 107 - Ven. Dhammavuddho Thero01:17:28
3862011/02/09Majjhima Nikaya Sutta: MN 103; MN 104 - Ven. Dhammavuddho Thero00:45:47
3872011/02/09Majjhima Nikaya Sutta: MN 99; MN 100 - Ven. Dhammavuddho Thero00:48:53
3882011/02/08Majjhima Nikaya Sutta: MN 101; MN 102 - Ven. Dhammavuddho Thero01:12:22
3892011/02/08Majjhima Nikaya Sutta: MN 93; MN 94; MN 95 - Ven. Dhammavuddho Thero01:47:39
3902011/02/08Majjhima Nikaya Sutta: MN 96; MN 97; MN 98 - Ven. Dhammavuddho Thero01:10:14
3912011/02/08Majjhima Nikaya Sutta: MN 90; MN 91; MN 92 - Ven. Dhammavuddho Thero01:17:14
3922011/02/08Majjhima Nikaya Sutta: MN 87; MN 88; MN 89 - Ven. Dhammavuddho Thero01:04:23
3932011/02/08Majjhima Nikaya Sutta: MN 82; MN 83 - Ven. Dhammavuddho Thero01:13:23
3942011/02/07Majjhima Nikaya Sutta: MN 84; MN 85; MN 86 - Ven. Dhammavuddho Thero01:19:11
3952011/02/07Majjhima Nikaya Sutta: MN 79; MN 80; MN 81 - Ven. Dhammavuddho Thero01:20:35
3962011/02/07Majjhima Nikaya Sutta: MN 77; MN 78 - Ven. Dhammavuddho Thero01:08:39
3972011/02/07Majjhima Nikaya Sutta: MN 75; MN 76 - Ven. Dhammavuddho Thero01:14:26
3982011/02/07Majjhima Nikaya Sutta: MN 72; MN 73; MN 74 - Ven. Dhammavuddho Thero01:16:50
3992011/02/06Majjhima Nikaya Sutta: MN 69; MN 70; MN 71 - Ven. Dhammavuddho Thero01:23:24
4002011/02/06Majjhima Nikaya Sutta: MN 66; MN 67; MN 68 - Ven. Dhammavuddho Thero01:20:41
4012011/02/01Majjhima Nikaya Sutta: MN 64; MN 65 - Ven. Dhammavuddho Thero01:13:20
4022011/02/01Majjhima Nikaya Sutta: MN 56; MN 57 - Ven. Dhammavuddho Thero01:12:05
4032011/02/01Majjhima Nikaya Sutta: MN 53; MN 54; MN 55 - Ven. Dhammavuddho Thero01:15:07
4042011/02/01Majjhima Nikaya Sutta: MN 41; MN 42; MN 43 - Ven. Dhammavuddho Thero01:16:25
4052011/01/31Majjhima Nikaya Sutta: MN 47; MN 48; MN 49 - Ven. Dhammavuddho Thero01:13:39
4062011/01/31Majjhima Nikaya Sutta: MN 50; MN 51; MN 52 - Ven. Dhammavuddho Thero01:22:13
4072011/01/31Majjhima Nikaya Sutta: MN 44; MN 45; MN 46 - Ven. Dhammavuddho Thero01:13:31
4082011/01/29Majjhima Nikaya Sutta: MN 39; MN 40 - Ven. Dhammavuddho Thero01:17:14
4092011/01/29Majjhima Nikaya Sutta: MN 37; MN 38 - Ven. Dhammavuddho Thero01:15:35
4102011/01/29Majjhima Nikaya Sutta: MN 32; MN 33; MN 34 - Ven. Dhammavuddho Thero01:12:42
4112011/01/29Majjhima Nikaya Sutta: MN 35; MN 36 - Ven. Dhammavuddho Thero01:34:32
4122011/01/28Majjhima Nikaya Sutta: MN 29; MN 30; MN 31 - Ven. Dhammavuddho Thero01:24:54
4132011/01/27Majjhima Nikaya Sutta: MN 27; MN 28 - Ven. Dhammavuddho Thero01:08:59
4142011/01/27Majjhima Nikaya Sutta: MN 26 - Ven. Dhammavuddho Thero01:22:57
4152011/01/25Majjhima Nikaya Sutta: MN 24; MN 25 - Ven. Dhammavuddho Thero01:17:23
4162011/01/22Majjhima Nikaya Sutta: MN 15; MN 16; MN 17; MN 18 - Ven. Dhammavuddho Thero01:29:01
4172011/01/22Majjhima Nikaya Sutta: MN 22; MN 23 - Ven. Dhammavuddho Thero01:29:52
4182011/01/21Majjhima Nikaya Sutta: MN 19; MN 20; MN 21 - Ven. Dhammavuddho Thero01:17:29
4192011/01/21Majjhima Nikaya Sutta: MN 13; MN 14 - Ven. Dhammavuddho Thero01:00:56
4202011/01/21Majjhima Nikaya Sutta: MN 12 - Ven. Dhammavuddho Thero01:21:25
4212011/01/20Majjhima Nikaya Sutta: MN 09 - Ven. Dhammavuddho Thero01:21:26
4222011/01/19Majjhima Nikaya Sutta: MN 10; MN 11 - Ven. Dhammavuddho Thero01:17:38
4232011/01/19Majjhima Nikaya Sutta: MN 03; MN 04 - Ven. Dhammavuddho Thero00:53:29
4242011/01/18Majjhima Nikaya Sutta: MN 05; MN 06; MN 07; MN 08 - Ven. Dhammavuddho Thero01:12:04
4252011/01/17Majjhima Nikaya Sutta: MN 01; MN 02 - Ven. Dhammavuddho Thero01:06:18
4262010/11/08Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 53) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:08:57
4272010/11/08Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 53) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4282010/11/08Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 53) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4292010/11/08Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 53) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4302010/11/08Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 53) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4312010/08/28Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 57) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:05:39
4322010/08/28Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 57) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4332010/08/28Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 57) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4342010/08/28Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 57) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4352010/08/28Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 57) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4362010/08/28Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 57) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4372010/08/28Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 56) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:14:48
4382010/08/28Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 56) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4392010/08/28Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 56) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4402010/08/27Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 56) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4412010/08/27Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 56) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4422010/08/27Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 56) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4432010/08/27Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 51) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4442010/08/27Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 55) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4452010/08/27Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 55) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:14:13
4462010/08/27Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 55) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4472010/08/27Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 55) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4482010/08/27Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 55) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4492010/08/27Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 55) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4502010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 54) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:04:41
4512010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 54) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4522010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 54) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4532010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 54) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4542010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 54) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4552010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 52) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:08:18
4562010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 52) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4572010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 52) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4582010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 52) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4592010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 52) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4602010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 50) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4612010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 50) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:00:08
4622010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 49) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:08:45
4632010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 49) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4642010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 50) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4652010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 51) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4662010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 51) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:01:14
4672010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 51) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4682010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 50) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4692010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 49) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4702010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 46) (4/4) - Ven. Dhammavuddho Thero00:14:00
4712010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 50) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4722010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 46) (3/4) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4732010/08/26Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 49) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4742010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 46) (2/4) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4752010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 51) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4762010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 49) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4772010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 45) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4782010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 46) (1/4) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4792010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 49) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4802010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 50) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4812010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 45) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:13:51
4822010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 48) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:13:08
4832010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 48) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4842010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 48) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4852010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 48) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4862010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 48) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4872010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 47) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:06:22
4882010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 47) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4892010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 47) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4902010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 45) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4912010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 47) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4922010/08/25Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 47) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4932010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 45) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4942010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 45) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4952010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 44) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:12:10
4962010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 44) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4972010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 41) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:05:28
4982010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 41) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
4992010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 44) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5002010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 41) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5012010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 41) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5022010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 44) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5032010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 41) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5042010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 41) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5052010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 40) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:03:55
5062010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 40) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5072010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 42) (7/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:03:23
5082010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 42) (6/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5092010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 44) (1/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
5102010/08/24Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 42) (5/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5112010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 43) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5122010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 38) (4/4) - Ven. Dhammavuddho Thero00:13:40
5132010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 43) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:00:46
5142010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 42) (4/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5152010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 38) (3/4) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5162010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 38) (2/4) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5172010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 43) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5182010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 42) (3/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5192010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 42) (2/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5202010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 38) (1/4) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5212010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 43) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5222010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 37) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:14:33
5232010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 37) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5242010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 42) (1/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5252010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 43) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5262010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 37) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5272010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 40) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5282010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 37) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5292010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 40) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5302010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 40) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5312010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 39) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:13:40
5322010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 37) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5332010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 40) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5342010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 37) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5352010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 39) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5362010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 39) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5372010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 39) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5382010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 36) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:14:45
5392010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 39) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5402010/08/23Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 36) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5412010/08/22Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 36) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5422010/08/22Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 36) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5432010/08/22Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 36) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5442010/08/22Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 36) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5452010/08/22Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 35) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:14:06
5462010/08/22Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 35) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5472010/08/22Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 35) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5482010/08/22Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 35) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5492010/08/22Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 35) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5502010/08/22Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 34) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:11:22
5512010/08/22Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 34) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5522010/08/22Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 34) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5532010/08/22Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 34) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5542010/08/22Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 34) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5552010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 33) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:01:57
5562010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 33) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5572010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 33) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5582010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 33) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5592010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 33) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5602010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 33) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5612010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 32) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:14:47
5622010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 32) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5632010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 32) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5642010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 32) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5652010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 32) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5662010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 31) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:02:27
5672010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 31) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5682010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 31) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5692010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 31) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5702010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 31) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5712010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 31) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5722010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 30) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:08:35
5732010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 30) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5742010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 30) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5752010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 30) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5762010/08/21Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 30) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5772010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 29) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:06:58
5782010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 29) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5792010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 29) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5802010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 29) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5812010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 29) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5822010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 29) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5832010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 28) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:13:41
5842010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 28) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5852010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 28) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5862010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 28) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5872010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 20) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5882010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 28) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5892010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 20) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5902010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 20) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5912010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 20) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:00:44
5922010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 24) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5932010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 23) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:07:59
5942010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 24) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5952010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 23) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5962010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 23) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5972010/08/20Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 24) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
5982010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 27) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:14:36
5992010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 23) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6002010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 24) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:07:59
6012010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 27) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6022010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 27) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6032010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 27) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6042010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 27) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6052010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 26) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:05:50
6062010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 24) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6072010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 26) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6082010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 26) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6092010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 26) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6102010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 26) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6112010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 26) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6122010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 25) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:08:37
6132010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 25) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6142010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 25) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6152010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 25) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6162010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 23) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6172010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 25) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6182010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 25) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6192010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 24) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6202010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 22) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6212010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 22) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:00:37
6222010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 22) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6232010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 21) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:13:14
6242010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 22) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6252010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 20) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6262010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 20) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6272010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 22) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6282010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 21) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6292010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 19) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:07:31
6302010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 19) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6312010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 22) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6322010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 21) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6332010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 19) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6342010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 21) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6352010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 19) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6362010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 21) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6372010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 19) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6382010/08/19Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 19) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6392010/08/18Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 18) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:05:02
6402010/08/18Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 18) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6412010/08/18Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 18) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6422010/08/18Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 18) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6432010/08/18Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 17) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6442010/08/18Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 17) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:02:06
6452010/08/18Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 18) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6462010/08/18Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 17) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6472010/08/18Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 17) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6482010/08/18Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 17) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6492010/08/18Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 15) (5/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6502010/08/18Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 15) (6/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6512010/08/18Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 15) (7/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:02:52
6522010/08/17Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 14) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:09:16
6532010/08/17Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 14) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6542010/08/17Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 17) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6552010/08/17Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 16) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6562010/08/17Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 16) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6572010/08/17Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 16) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:00:03
6582010/08/17Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 16) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6592010/08/17Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 16) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6602010/08/17Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 16) (4/6) -Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6612010/08/17Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 15) (4/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6622010/08/17Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 15) (2/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6632010/08/17Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 14) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6642010/08/17Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 15) (3/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6652010/08/17Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 15) (1/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6662010/08/16Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 14) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6672010/08/16Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 14) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6682010/08/16Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 14) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6692010/08/16Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 13) (4/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
6702010/08/16Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 13) (5/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:00:53
6712010/08/16Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 13) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6722010/08/16Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 13) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6732010/08/16Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 13) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6742010/08/16Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 12) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6752010/08/16Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 12) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:05:21
6762010/08/16Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 12) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6772010/08/16Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 12) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6782010/08/16Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 12) (2/6) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
6792010/08/16Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 12) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6802010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 11) (4/4) - Ven. Dhammavuddho Thero00:08:16
6812010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 11) (3/4) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6822010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 11) (2/4) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6832010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 10) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6842010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 11) (1/4) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6852010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 10) (1/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
6862010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 10) (5/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:03
6872010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 10) (3/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
6882010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 10) (4/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
6892010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 9) (5/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:05:25
6902010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 9) (4/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6912010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 9) (3/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6922010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 9) (2/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6932010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 9) (1/5) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6942010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 8) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:03:10
6952010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 8) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6962010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 8) (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6972010/08/14Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 8) (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6982010/08/13Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 8) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
6992010/08/13Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 8) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
7002010/08/13Kamma and Rebirth 业力与轮回 (7/8) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7012010/08/13Kamma and Rebirth 业力与轮回 (8/ 8) - Ven Dhammavuddho Thero00:08:06
7022010/08/13Kamma and Rebirth 业力与轮回 (6/8) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7032010/08/13Kamma and Rebirth 业力与轮回 (5/8) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7042010/08/12Kamma and Rebirth 业力与轮回 (4/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
7052010/08/12Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 7) (5/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:14:51
7062010/08/12Kamma and Rebirth 业力与轮回 (3/8) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7072010/08/12Kamma and Rebirth 业力与轮回 (2/8) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7082010/08/12Kamma and Rebirth 业力与轮回 (1/8) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7092010/08/11Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 7) (1/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7102010/08/11Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 7) (4/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7112010/08/11Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 7) (3/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7122010/08/11Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 6) (4/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7132010/08/11Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 6) (2/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7142010/08/11Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 4) (5/6) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7152010/08/11Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 7) (2/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7162010/08/11Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 6) (5/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:09:52
7172010/08/11Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 4) (4/6) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7182010/08/11Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 6) (3/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7192010/08/11Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 6) (1/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7202010/08/11Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 5) (5/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:11:48
7212010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 5) (3/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7222010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 5) (4/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7232010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 5) (1/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7242010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 5) (2/5) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7252010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 4) (3/6) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7262010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 4) (6/6) - Ven Dhammavuddho Thero00:00:33
7272010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 3) (6/6) - Ven Dhammavuddho Thero00:03:05
7282010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 3) (5/6) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7292010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 3) (4/6) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7302010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 4) (2/6) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7312010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 4) (1/6) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7322010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 3) (3/6) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7332010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 3) (1/6) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7342010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 1) (6/7) - Ven Dhammavuddho Thero00:10:01
7352010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 1) (7/7) - Ven Dhammavuddho Thero00:05:28
7362010/08/10Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 3) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
7372010/08/09Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 2) (5/6) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7382010/08/09Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 2) (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:00:35
7392010/08/09Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 2) (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
7402010/08/09Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 2) (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
7412010/08/09Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 2) (4/6) - Ven Dhammavuddho Thero00:15:00
7422010/08/09Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 2) (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:15:00
7432010/08/09Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 1) (5/7) - Ven Dhammavuddho Thero00:10:01
7442010/08/09Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 1) (4/7) - Ven Dhammavuddho Thero00:10:01
7452010/08/09Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 1) (3/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7462010/08/06Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 1) (2/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7472010/08/06Samyutta Nikaya Suttas Lectures (Day 1) (1/7) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7482010/07/06The real God of wealth 真正的财神 (01/06) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7492010/06/24Early Buddhism in India 印度早期的佛教 (08/08) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:07:49
7502010/06/24Early Buddhism in India 印度早期的佛教 (05/08) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:00
7512010/06/24Early Buddhism in India 印度早期的佛教 (07/08) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7522010/06/24Early Buddhism in India 印度早期的佛教 (04/08) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7532010/06/24Early Buddhism in India 印度早期的佛教 (06/08) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7542010/06/23Early Buddhism in India 印度早期的佛教 (03/08) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7552010/06/23Early Buddhism in India 印度早期的佛教 (02/08) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7562010/06/23Early Buddhism in India 印度早期的佛教 (01/08) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7572010/06/2312 Links of Dependent Origination十二因缘 (07/07) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:01:40
7582010/06/2212 Links of Dependent Origination十二因缘 (06/07) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7592010/06/2212 Links of Dependent Origination十二因缘 (05/07) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7602010/06/2212 Links of Dependent Origination十二因缘 (04/07) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7612010/06/2212 Links of Dependent Origination十二因缘 (03/07) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7622010/06/2212 Links of Dependent Origination十二因缘 (02/07) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7632010/06/2212 Links of Dependent Origination 十二因缘 (01/07) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7642010/06/19Early Buddhism in India (08/09) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7652010/06/19Early Buddhism in India (09/09) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:05:50
7662010/06/19Early Buddhism in India (07/09) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7672010/06/19Early Buddhism in India (06/09) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7682010/06/19Early Buddhism in India (03/09) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7692010/06/19Early Buddhism in India (05/09) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7702010/06/18Early Buddhism in India (04/09) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7712010/06/18Early Buddhism in India (02/09) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7722010/06/18Early Buddhism in India (01/09) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7732010/05/27The real God of wealth 真正的财神 (05/06) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7742010/05/27The real God of wealth 真正的财神 (06/06) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:09:19
7752010/05/27The real God of wealth 真正的财神 (04/06) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7762010/05/27The real God of wealth 真正的财神 (03/06) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7772010/05/27The real God of wealth 真正的财神 (02/06) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7782010/05/25Noble Eightfold Path (10/10) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:07:00
7792010/05/25Noble Eightfold Path (09/10) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7802010/05/25Noble Eightfold Path (07/10) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7812010/05/25Noble Eightfold Path (08/10) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7822010/05/25Noble Eightfold Path (06/10) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7832010/05/25Noble Eightfold Path (05/10) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7842010/05/24Noble Eightfold Path (04/10) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7852010/05/24Noble Eightfold Path (03/10) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7862010/05/24Noble Eightfold Path (01/10) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7872010/05/24Noble Eightfold Path (02/10) -- Ven. Dhammavuddho Thero00:10:00
7882010/05/21Ariyan Right View 正见 (12/14) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7892010/05/21Ariyan Right View 正见 (13/14) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7902010/05/21Ariyan Right View 正见 (14/14) - Ven. Dhammavuddho Thero00:07:40
7912010/05/21Ariyan Right View 正见 (11/14) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7922010/05/21Ariyan Right View 正见 (10/14) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7932010/05/21Ariyan Right View 正见 (9/14) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7942010/05/20Ariyan Right View 正见 (3/14) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7952010/05/20Ariyan Right View 正见 (8/14) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7962010/05/20Ariyan Right View 正见 (7/14) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7972010/05/20Ariyan Right View 正见 (5/14) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7982010/05/20Ariyan Right View 正见 (6/14) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
7992010/05/20Ariyan Right View 正见 (4/14) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8002010/05/20Ariyan Right View 正见 (1/14) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8012010/05/20Ariyan Right View 正见 (2/14) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8022010/03/03Right View (8/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:07:14
8032010/03/03Right View (7/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8042010/03/03Right View (6/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8052010/03/03Right View (5/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8062010/03/03Right View (3/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8072010/03/03Right View (4/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8082010/03/03Right View (1/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8092010/03/03Right View (2/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8102010/02/26Economic Recession Is Good Dhamma 经济不景是善法 (8/9) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8112010/02/26Economic Recession Is Good Dhamma 经济不景是善法 (9/9) - Ven. Dhammavuddho Thero00:00:50
8122010/02/26Economic Recession Is Good Dhamma 经济不景是善法 (7/9) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8132010/02/26Economic Recession Is Good Dhamma 经济不景是善法 (5/9) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8142010/02/26Economic Recession Is Good Dhamma 经济不景是善法 (3/9) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8152010/02/26Economic Recession Is Good Dhamma 经济不景是善法 (6/9) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8162010/02/26Economic Recession Is Good Dhamma 经济不景是善法 (4/9) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8172010/02/26Economic Recession Is Good Dhamma 经济不景是善法 (2/9) Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8182010/02/26Economic Recession Is Good Dhamma 经济不景是善法 (1/9) Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8192010/02/23Right View 正见 (6/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:09:07
8202010/02/23Right View 正见 (5/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8212010/02/23Right View 正见 (4/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8222010/02/23Right View 正见 (3/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8232010/02/23Right View 正见 (2/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8242010/02/23Right View 正见 (1/6) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8252010/02/12Dependent Origination Of Liberation (8/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:03:40
8262010/02/12Dependent Origination Of Liberation (7/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8272010/02/12Dependent Origination Of Liberation (6/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8282010/02/12Dependent Origination Of Liberation (5/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8292010/02/12Dependent Origination Of Liberation (4/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8302010/02/12Dependent Origination Of Liberation (3/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8312010/02/12Dependent Origination Of Liberation (2/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8322010/02/12Dependent Origination Of Liberation (1/8) - Ven. Dhammavuddho Thero00:10:01
8332010/02/12Noble Eightfold Path 八正道 (11/11) - Ven. Dhammavuddho Thero00:08:27
8342010/02/12Noble Eightfold Path 八正道 (10/11) - Ven. Dhammavuddho Thero00:09:01
8352010/02/12Noble Eightfold Path 八正道 (09/11) - Ven. Dhammavuddho Thero00:09:01
8362010/02/11Noble Eightfold Path 八正道 (08/11) - Ven. Dhammavuddho Thero00:09:01
8372010/02/11Noble Eightfold Path 八正道 (07/11) - Ven. Dhammavuddho Thero00:09:01
8382010/02/11Noble Eightfold Path 八正道 (06/11) - Ven. Dhammavuddho Thero00:09:01
8392010/02/11Noble Eightfold Path 八正道 (05/11) - Ven. Dhammavuddho Thero00:09:01
8402010/02/11Noble Eightfold Path 八正道 (04/11) - Ven. Dhammavuddho Thero00:09:01
8412010/02/11Noble Eightfold Path 八正道 (03/11) - Ven. Dhammavuddho Thero00:09:01
8422010/02/11Noble Eightfold Path 八正道 (02/11) - Ven. Dhammavuddho Thero00:09:01
8432010/02/11Noble Eightfold Path 八正道 (01/11) - Ven. Dhammavuddho Thero00:09:01
8442008/03/03Ven. Dhammavuddho Thero - (11/11) Compassion Q&A Session00:07:02
8452008/03/03Ven. Dhammavuddho Thero - (7/11) Compassion Q&A Session00:09:29
8462008/03/03Ven. Dhammavuddho Thero - (10/11) Compassion Q&A Session00:00:17
8472008/03/03Ven. Dhammavuddho Thero - (9/11) Compassion Q&A Session00:02:02
8482008/03/03Ven. Dhammavuddho Thero - (8/11) Compassion Q&A Session00:01:27
8492008/03/03Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion Q&A Session (5/11)00:05:46
8502008/03/03Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion Q&A Session (1/11)00:09:09
8512008/03/03Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion Q&A Session (6/11)00:03:09
8522008/03/03Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion Q&A Session (3/11)00:03:06
8532008/03/03Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion Q&A Session (4/11)00:02:11
8542008/03/03Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion Q&A Session (2/11)00:05:12
8552008/02/28Ven. Dhammavuddho Thero - compassion (8B/8)00:06:42
8562008/02/28Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion (8C/8)00:00:00
8572008/02/28Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion (8c/8)00:02:12
8582008/02/28Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion (8a/8)00:09:52
8592008/02/28Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion (6/8)00:06:41
8602008/02/28Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion (3/8)00:09:16
8612008/02/28Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion (5/8)00:03:22
8622008/02/28Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion (7/8)00:03:05
8632008/02/28Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion (4/8)00:03:30
8642008/02/28Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion: Introduction (1/8)00:02:14
8652008/02/28Ven. Dhammavuddho Thero - Compassion (2/8)00:04:49
8662007/07/06Ven. Dhammavuddho 34 - Creating Enemies00:02:51
8672007/07/06Ven. Dhammavuddho 4 - Seeing Death00:08:47
8682007/07/01Ven. Dhammavuddho 16 - Trauma of bad teacher experience00:02:29
8692007/07/01Ven. Dhammavuddho 11 - Culture Shock00:02:07
8702007/07/01Ven. Dhammavuddho 13 - Mental Suffering00:05:10
8712007/07/01Ven. Dhammavuddho 3 - Spiritual Journey00:03:26
8722007/07/01Ven. Dhammavuddho 1 - Spiritual Orientation00:03:23
8732007/07/01Ven. Dhammavuddho 7 - Practising at Home00:03:05
8742007/07/01Ven. Dhammavuddho 10 - Leaving Home00:04:26
8752007/07/01Ven. Dhammavuddho 15 - Forced to Disrobe00:02:19
8762007/07/01Ven. Dhammavuddho 18 - Developing a new approach00:04:46
8772007/07/01Ven. Dhammavuddho 12 - The Struggle00:03:24
8782007/07/01Ven. Dhammavuddho 8 - Sitting Sleeping00:03:15
8792007/07/01Ven. Dhammavuddho 17 - Finding Buddhism in Thailand00:02:54
8802007/07/01Ven. Dhammavuddho 36 - Vipassana00:04:20
8812007/07/01Ven. Dhammavuddho 19 - Cave life in Malaysia00:03:33
8822007/07/01Ven. Dhammavuddho 37 - Jhana & Asava00:02:37
8832007/07/01Ven. Dhammavuddho 31 - Hinduism & Buddhism00:06:44
8842007/07/01Ven. Dhammavuddho 32 - Sutta Study as prerequisite00:04:12
8852007/07/01Ven. Dhammavuddho 30 - The true Dhamma00:03:04
8862007/07/01Ven. Dhammavuddho 33 - Wat Pah Nana Chat00:02:27
8872007/07/01Ven. Dhammavuddho 28 - More criticisms of Mahayana teachings00:03:07
8882007/07/01Ven. Dhammavuddho 28 - Criticisms of the Mahayana00:03:06
8892007/07/01Ven. Dhammavuddho 2 - Spiritual vacuum00:02:58
8902007/07/01Ven. Dhammavuddho 29 - More criticisms of the Mahayana00:02:58
8912007/07/01Ven. Dhammavuddho 24 - Cave-life in Penang00:02:14
8922007/06/30Ven. Dhammavuddho 5 - Early signs00:04:36
8932007/06/29Ven. Dhammavuddho 6 - Introduction to Buddhism00:03:11
8942007/06/29Ven. Dhammavuddho 9 - Attitude to parents00:03:04
8952007/06/25Ven. Dhammavuddho 25 - Criticisms00:03:01
8962007/06/25Ven. Dhammavuddho 23 - Continued experimentation00:02:37
8972007/06/25Ven. Dhammavuddho 26 - Differences between Mahayana and Ther00:04:05
8982007/06/25Ven. Dhammavuddho 27 - Criticisms of Mahayana teachings00:03:19
8992007/06/25Ven. Dhammavuddho 22 - Malaysian ghost catching00:01:02
9002007/06/25Ven. Dhammavuddho 20 - Cave life in Malaysia00:03:55
9012007/06/25Ven. Dhammavuddho 21 - Ghost Stories00:03:20

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.