කෝක නම් සුනඛ වැද්දා ගේ කතා පුවත | ( Sirasa Fm කවිබණ මණ්ඩපය ) | මහබුලන්කුලමේ ගුණරතන හිමි