සිත නිවන බුදු බණ 25 Ven Weligama Gnanarathana Nayaka Thero 2018.04.30-05.00 වැලිගම ඤාණරතන නායක