2019-02-23 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සෙනසුනේ සිට සජීවීව...