පරාභව සූත්‍රය - Parabava Sutra - මැදවල සරණපාල හිමි - Ven. Medawala Saranapala Thero