උඩවලවේ මහින්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/02සම්මා දිට්ඨි - Ven.Udawalawe Mahinda Thero 2019.11.02 - 05.00 උඩවලවේ මහින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:28:12
22019/10/17Ven.Udawalawe Mahinda Thero 2019.10. 16 - 08.04 උඩවලවේ මහින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:45
32019/07/25Ven.Udawalawe Mahinda Thero - 2019.07.25 - 08.06 උඩවලවේ මහින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:30
42019/07/17Ven.Udawalawe Mahinda Thero  - 2019.07.17 - 08.05 උඩවලවේ මහින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:57
52019/06/06Ven.Udawalawe Mahinda Thero - 2019.06.05 -  08.05 උඩවලවේ මහින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:38
62019/05/21වෙසක් ධර්ම සාකච්ඡාව - 05 - උඩවලවේ මහින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ 2019.05.21 - 09.05  මහාචාර්ය ගාමිණ00:55:16
72019/01/10Ven.Udawalawe Mahinda Thero - 2019.01.10 - 08.02 උඩවලවේ මහින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:15
82018/11/16Ven.Udawalawe Mahinda Thero  - 2018.11.16 - 20.02 උඩවලවේ මහින්ද ස්වාමින්වහන්සේ00:46:49
92018/11/11Ven.Udawalawe Mahinda Thero  - 2018.11.11 - 20.03 උඩවලවේ මහින්ද ස්වාමින්වහන්සේ00:42:46
102018/06/07Ven. Udawalawe Mahinda Thero - 2018.06.07 - 08.00 උඩවලවේ මහින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:50:55
112018/05/28Ven.Udawalawe Mahinda Thero - 2018.05.28 - 08.00 උඩවලවේ මහින්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:49:58

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.