වෙසක් ධර්ම සාකච්ඡාව - 05 - උඩවලවේ මහින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ 2019.05.21 - 09.05  මහාචාර්ය ගාමිණ