සෝතාපන්න වෙන්න අමාරුයි ,ඒත් ඒ සදහා වූ දහම අමාරු නෑ