තමන්ගේ අම්මා තමන්ගේ ම අතින් මැරෙන්නෙ නෑ කියල කොහොමදෝබ විශ්වාස කරන්නේ