රෑප බලන්න තියෙන ආශාවට ,මේ මහා කුණුගොඩකට කරගහන්න වුනා නේද? ඒ තමයි ආශ්වාදයේ ආදීනවය