ගැස්ට්රයිටිස් හැදෙන්න හේතුව (හදපාන්ගොඩ නිවාතාප හිමි)