2019-03-20 ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේගේ වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව