දන් වැට පැවැත්වීමට නිධන් පහළ වීම Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020 - 01 - 06)