විශේෂ සුත්ත සාකච්ඡාව - බහුධාතුක සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ