(2020 - 04 - 08) පූජ්‍ය කොරතොට වෙස්සභු හිමි - Ven. Korathota Wessabhu thero