මා ඇසූ උතුම් සද්ධර්මය | Hadapangoda niwathapa Thero (No 01)