සහල් ප්‍රේතයා වූ භික්ෂුව Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 07 - 04)