2019-03-23 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සෙනසුනේ සිට සජීවීව...