උපදෙස් සහිතව භාවනාව - පංචස්කන්ධය - විපස්සනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ