දෙමව්පියන්ගෙ ගුණ නොදකියි නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ දකීද?