බුදුන් වදාළ විද්‍යාත්මක ධර්මතාවය - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.