සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාත් පුදුම දුකක් විදින්නේ,Hadapangoda Niwathapa Himi