සිත නිවන බුදු බණ - 114 Ven.Ganthune Assaji Thero - 2019.07.31 - 05.01 ගන්තුනේ අස්සජි ස්වාමින්ද්‍රයාණ