මාරයාගේ තොණ්ඩුවට හසුවන සෝවාන් ශ්‍රාවකයෝ Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 10 - 27)