අම්මගෙ පරම්මරාව කවදාවත් ඉවර වෙන්නෙ නෑ Kurunegala Dhammananda Thero Dharma Deshana