දිව්‍ය අප්සරාවියන් පතා ණයට භාවනා වඩන්නේද? Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020 - 01 - 15)