හෝමාගම විමලඥාණ විහාරයේ පැවති විශේෂ සදහම් වැඩසටහන 02