ආනාපානසති භාවනාවේ ප්‍රායෝගික ගැටළු - පූජ්‍ය ගාල්ලේ ඤාණෝභාස ස්වාමීන් වහන්සේ