මේ රටේ හැම අම්මා, තාත්තා කෙනෙක්ම වැඩිය යුතු කමටහනක් Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020-2-26)