ධම්ම චින්තාව - 117 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.11- 04.43 මීවනපලානේ රතනසාර හිමි