සංසාරයටම ප්‍රයෝජනවත් විනාඩි කිහිපයක් Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020 - 02 - 03)