2019 - 02 - 21 අතිපූජ්‍ය ගන්තුනේ අස්සජි හිමි - Most Ven Ganthune Assaji thero