භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අල්ලස් දෙනු පිණිස බුදුන් වඳින්නෝ Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero 2020-01-29