මා ජාතිය නැති කළ කෙනෙක් නෙමෙයි Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 12 -17)