ඔබට සුව සේ දරුවා ලැබේවා! Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020 - 02 -22)