ධර්මාවබෝධය කරා යන ශ්‍රාවකයෝ තිදෙනෙක් Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 10 - 27)