ඉරිදා සත්ධර්ම ‌ද‌ේශනා මාලාවේ නවවන දිගහැරුම 2018-12-16