සිත නිවන බුදු බණ - 87 Ven.Ganthune Assaji Thero - 2019.04.26 - 05.00 ගන්තුනේ අස්සජි ස්වාමින්ද්‍රයාණන