අස්වාදය ගින්නක් බව හදුනාගන්න -Ven Ratupaskatiye wimukthirathana Thero