ධම්ම චින්තාව - 116 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.10 - 04.45 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන්