ධම්ම චින්තාව - 120 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.16 -  04.43 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති හිමි