නිවාතාපහිමි වැඩට යන කොල්ලන්ට කෙල්ලන්ට වදින්න කියපු බලු කතාව..විනාඩි 2ක් අහන්න..